Medijsko središče / Sporočila za javnost / Odziv HSE na sporočilo za javnost Premogovnika Velenje po dvourni opozorilni stavki

Odziv HSE na sporočilo za javnost Premogovnika Velenje po dvourni opozorilni stavki

Odzivamo se na netočnosti iz sporočila za javnost, ki ga je po opozorilni stavki rudarjev poslal Premogovnik Velenje, z nekaterimi dodatnimi pojasnili.

·         Premogovnik Velenje (PV) ima v sprejetem poslovnem načrtu za leto 2013 planirano prodajo premoga Termoelektrarni Šoštanj (TEŠ) za potrebe proizvodnje električne energije v višini 40.250 TJ. V letu 2013 je bilo s strani TEŠ prevzetih 39.795 TJ premoga oziroma 455 TJ manj, kot je bilo predvideno v poslovnem načrtu PV. Torej je izpad prihodka glede na poslovni načrt v višini cca. 1,1 mio € in ne 4 mio €, kot navaja PV.

·         V tripartitni pogodbi med HSE, TEŠ in PV nikjer ne piše, da sta HSE oziroma TEŠ dolžna prevzeti količine premoga, ki jih navaja PV.  Ker je lansko leto zaznamoval precejšen padec cen na trgu, je bil PV že v prvi polovici lanskega leta obveščen, da  prevzete količine z veliko verjetnostjo ne bodo višje od tistih, zapisanih v poslovnem načrtu PV.

·         Poleg tega je imel PV v drugi polovici leta nižji izkop premoga od napovedanega in je glede na njihove napovedi izkopa do konca leta 2013 še v začetku decembra kazalo, da tudi ob takšni znižani proizvodnji v TEŠ na deponiji ob koncu leta ne bo zadostnih količin premoga. V decembru so sicer svoje napovedi povečali za cca. med 300 in 420 TJ, kar bi še vedno komaj zadoščalo za zagotovitev minimalnih količin premoga na deponiji. Dejanski izkop pa so povečali za 839 TJ, vendar zaradi nizkih cen na trgu zadnje dni decembra dodatnih količin električne energije in posledično premoga ni bilo več možno plasirati na trg.

·         Dejansko stanje neprodanega premoga na deponiji na dan 31.12.2013 je bilo tako le za 447 TJ nad minimalno dogovorjeno zalogo na dan 31.12. vsakega leta, torej premoga ni bilo dovolj niti za prevzem količin, predvidenih v PN PV, kaj šele maksimalnih pogodbenih količin.

V HSE si bomo še naprej prizadevali za tvoren dialog s socialnimi partnerji Premogovnika Velenje, vendar še enkrat poudarjamo, da je za dobro poslovanje premogovnika odgovorna v prvi vrsti njegova uprava. To, da v kritičnih trenutkih vali krivdo na HSE, in to celo na osnovi napačnih podatkov, ter da še vedno išče krivca za nastalo situacijo drugje kot pri sebi, je zavajajoče in nesprejemljivo do zaposlenih v PV, ki so za trdo delo ostali brez zasluženih dodatkov.

Služba komuniciranja HSE

floater