Medijsko središče / Sporočila za javnost / ODPRAVA NADZORNIH SVETOV DRUŽB SKUPINE HSE JE EDEN OD KORAKOV K IZBOLJŠANJU KORPORATIVNEGA UPRAVLJANJA

ODPRAVA NADZORNIH SVETOV DRUŽB SKUPINE HSE JE EDEN OD KORAKOV K IZBOLJŠANJU KORPORATIVNEGA UPRAVLJANJA

V Holdingu Slovenske elektrarne (HSE) se odzivamo na polemike, vezane na odpravo nadzornih svetov naših odvisnih družb DEM, SENG in TEŠ, predvsem pa na netočnosti, zavajanja in špekulacije, ki se v zvezi s tem pojavljajo.

HSE je edini družbenik družb Dravskih elektrarn Maribor d.o.o. (DEM), Soških elektrarn Nova Gorica d.o.o. (SENG) in Termoelektrarne Šoštanj d.o.o. (TEŠ). Vse tri so družbe z omejeno odgovornostjo, za katere Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1) ne predvideva nadzornega sveta. Dejstvo je, da je nadzorni svet kot organ oz. instrument primeren predvsem za družbe, ki imajo razpršeno delničarsko strukturo in je namenjen bolj vzpostavljanju neodvisnega nadzora kot pa učinkovitosti korporativnega upravljanja. Skozi leta se je tudi izkazalo, da nadzorniki družb skupine HSE svojega dela kot organ nadzora ne opravljajo v zadostni meri zadovoljivo ter da vodstvom družb neredko služijo kot ščit pred sprejemanjem zahtevnih, zavezujočih in nepovratnih  odločitev.

HSE d.o.o. je kot edini družbenik DEM, SENG in TEŠ 29. aprila 2014 sprejel sklepe o sprejemu novih aktov o ustanovitvi, posledica katerih je, da so vodstva teh družb od 30. 4. 2014 (SENG) oz. 5. 5. 2014 (TEŠ in DEM) dalje brez nadzornih svetov in odgovorna neposredno poslovodstvu HSE. Odločitev o ukinitvi organa nadzora je bila tudi posledica sklepa ustanovitelja (SOD d.d.) z dne 21. 1. 2014, naj poslovodstvo HSE intenzivno nadaljuje z izvajanjem ukrepov za optimizacijo in racionalizacijo poslovanja ter dodatnih ukrepov v skupini HSE. To pa ni mogoče brez vzpostavitve poenotenega in koordiniranega delovanja vseh družb v skupini HSE, katerega najpomembnejši cilj je doseganje sinergijskih učinkov poslovanja. Takšna praksa, da skupina izkorišča učinke, ki so vsem v korist,  je v razvitem poslovnem svetu, sploh pa v holdinško strukturo organiziranih družbah, kakršna je HSE, normalna in je zapisana tudi med ključnimi cilji, zaradi katerih je bil HSE pred dobrim desetletjem ustanovljen. Upravljanje družb predstavlja ukrepe, navade, politike in pravne usmeritve, katerih namen je učinkovito upravljanje, administriranje in kontroliranje družbe. Prikaz trenutne organiziranosti skupine HSE kaže na t.i. dejanski koncern, pri tem pa velja poudariti, da večina ključnih poslovnih funkcij ni centralizirana oziroma je nivo centraliziranosti relativno majhen.

Zaradi naštetega je povsem neutemeljena huda kri med predstavniki socialnih partnerjev toliko bolj nerazumljiva in skrb vzbujajoča. Prepričani smo namreč, da so seznanjeni z osnovno korporacijsko zakonodajo in temelji korporativnega upravljanja. Predvsem pa bi, po vrsti skupnih sestankov in srečanj, pričakovali  zavedanje, da bo skupina HSE v resnih finančnih in likvidnostnih težavah, ki so se kopičile skozi leta. Poleg tega pa po zadnjih odzivih na povsem avtonomne in zakonite odločitve ne moremo mimo zelo močne vpetosti odvisnih družb v lokalna okolja. Tam se namreč parcialni interesi odvisnih družb skupine HSE pogosto postavljajo pred interese skupine kot celote. »Ob kakršni koli večji spremembi ali jasno artikulirani zahtevi po spremembi v razmišljanju je HSE deležen očitka po centralizaciji. Ta očitek enostavno ne vzdrži resne presoje. Končno se bomo morali začeti zavedati, da je na ta način potencial izkoriščanja medsebojnih sinergij in s tem optimizacije pri doseganju rezultatov minimiziran. Pravno nevzdržni so tudi že kar stalni očitki, da naj obvladujoča družba ne pozabi, kdo jo je ustanovil, navajanje zgodovinskih dejstev in podobno. Dejstvo je, da ima obvladujoča družba zakonsko pravico izvrševati odločujoč vpliv na vodenje poslov odvisne družbe, oblikovanje poslovne politike oz. na usklajeno delovanje družb v skupini, pri čemer ima možnost bistveno usmerjati odvisne družbe pri odločanju o financiranju in poslovanju,« poudarja Blaž Košorok, generalni direktor HSE.

Ukinitev nadzornih svetov družb skupine HSE je tako samo korak k izboljšanju prakse korporativnega upravljanja in k začetku resne, postopne in celovite konsolidacije skupine HSE, s poudarkom na večji stroškovni učinkovitosti poslovanja, nadzorom nad vodenjem investicij in naložb odvisnih družb po sistemu skrbnikov, ki bodo še ta mesec imenovani s strani HSE, ter optimizaciji podpornih procesov, čemur bodo sledile reorganizacija skupine HSE, nova sistemizacija delovnih mest ter poenotenje plačnih sistemov v skupini HSE, vse to pa seveda z upoštevanjem specifik posameznih družb, njihovih prednosti in strokovno-kadrovskih kompetenc.

»Zavedamo se, da je uresničitev vseh zastavljenih nalog in ciljev težavna naloga, a je izvedljiva. Seveda pa je za to potrebno celovito razumevanje nujnosti sprememb in prizadevanje vseh deležnikov za njihovo izvajanje. Brez zadostnega občutka nujnosti namreč velikopotezna sprememba lahko postane podobna potiskanju velike skale po strmini navzgor,«pravi Blaž Košorok, generalni direktor HSE.

In končno, odločno zanikamo namigovanja, da naj bi odprava nadzornih svetov pomenila začetek odpuščanj zaposlenih in prodaje odvisnih družb skupine HSE. Nasprotno: skupina kot celota bo obstala le, če bomo korenito spremenili način njenega upravljanja. »Dosedanja praksa namreč v zaostreni finančni in likvidnostni situaciji dokazljivo ne more biti učinkovita, sploh pa ne, če jo nenehno spremljajo že večkrat videne grožnje s stavko, za katere ni ne razumskih ne zakonskih podlag,« dodaja Košorok.

Dodatne informacije: mag. Petja Rijavec, vodja Službe komuniciranja HSE, petja.rijavec@hse.si