Medijsko središče / Sporočila za javnost / Oddana za HE Boštanj pomembna naročila

Oddana za HE Boštanj pomembna naročila

Sevnica

Upravni odbor projekta Skupni podvig, ki ga sestavljajo Holding Slovenske elektrarne, Dravske elektrarne Maribor, Savske elektrarne Ljubljana, Soške elektrarne Nova Gorica in Termoelektrarna Brestanica, se je na svoji tretji seji dne 19. junija 2003 v Sevnici seznanil s poročilom o poteku postopka oddaje naročil za dobavo opreme in izvajanje storitev pri izgradnji petih novih hidroelektrarn na spodnji Savi, in sicer so to: za HE Boštanj Lot TG za dobavo turbin, generatorjev in pripadajoče opreme, Lot H za dobavo hidromehanske opreme in Lot D za dobavo žerjavov v strojnici elektrarne, ter za HE Blanco postopek za izdelavo investicijske in projektne dokumentacije.

Upravni odbor Skupnega podviga je dal direktorju projekta izgradnje HE na spodnji Savi, Ladislavu Tomšiču, soglasje na podpis naslednjih pogodb: Za HE Boštanj se Lot TG – dobava turbin, generatorjev in pripadajoče opreme – dodeli družbi LITOSTROJ E.I. d.o.o., Ljubljana, s poddobaviteljem družbo KONČAR KET d.d. iz Zagreba; Lot H – dobava hidromehanske opreme – se dodeli družbi MONTAVAR d.o.o., Rogoza; Lot D – dobava žerjavov v strojnici elektrarne – pa se dodeli družbi LITOSTROJ E.I. d.o.o., Ljubljana. Za HE Blanco se izdelava investicijske in projektne dokumentacije dodeli konzorciju IBE d.d., Ljubljana, in družbi SAVAPROJEKT d.d., Krško, pri čemer je vodilni partner družba IBE d.d..

S poročilom o poteku oddaje naročila in izboru izvajalca za glavna gradbena dela na jezovni zgradbi HE Boštanj se je upravni odbor Skupnega podviga seznanil že na svoji drugi seji 30. maja 2003  ter dal direktorju projekta, Ladislavu Tomšiču, soglasje na podpis pogodbe s konzorcijem GIZ GRADIS, Ljubljana/Gradis Nizke Gradnje Maribor.

Z vsem naštetim je koncesionar izgradnje hidroelektrarn na spodnji Savi, HSE, zaključil nekajmesečno delo, povezano z izbiranjem dobaviteljev in izvajalcev. Naročila so oddana v rokih, predvidenih z glavnim terminskim planom projekta izgradnje HE Boštanj, zato bo tudi izgradnja te hidroelektrarne, ki je prva v verigi, potekala v rokih, predvidenih s koncesijsko pogodbo. Skupna vrednost vseh navedenih naročil znaša nekaj preko devet milijard tolarjev in predstavlja skoraj 70 odstotkov celotne vrednosti izgradnje energetskega dela HE Boštanj.

floater