Medijsko središče / Sporočila za javnost / Obnova HE Medvode – pomembna pridobitev za slovenski elektroenergetski sistem

Obnova HE Medvode – pomembna pridobitev za slovenski elektroenergetski sistem

Medvode

V torek, 1. februarja 2004, je bila v HE Medvode slavnostna sinhronizacija obnovljenega agregata št.2. Agregat je, ob prisotnosti številnih gostov – predstavnikov izvajalcev in poslovnih partnerjev družbe  Savske elektrarne Ljubljana d.o.o. (SEL), zagnal minister za gospodarstvo mag. Andrej Vizjak, sledila je njegova sinhronizacija z elektroenergetskim omrežjem.

Svečan dogodek je zaznamoval zaključek prvega dela obsežnega projekta obnove hidroelektrarne Medvode. Celotna obnova HE Medvode, katere investicija je ocenjena na 3,058 milijarde SIT, bo predvidoma končana v prvi četrtini leta 2006, ko bo obnovljen tudi agregat št.1., Savskim elektrarnam pa se bodo ob trenutni prodajni ceni kWh vložena sredstva povrnila v 11 letih.

HE Medvode obratuje že od leta 1951 in v tem času je proizvedla več kot 3800 GWh »zelene energije«, kar predstavlja 1/3 letne porabe električne energije v Sloveniji. Direktor SEL Drago Polak je povedal, de bo po končani obnovi hidroelektrarna Medvode lahko proizvedla deset odstotkov več električne energije, njena življenjska doba se bo podaljšala za 40 do 50 let, znižali se bodo vzdrževalni stroški, elektrarno pa bo mogoče daljinsko voditi iz centra vodenja SEL, ki se nahaja v upravni stavbi podjetja. Poudaril je tudi pomembnost izkoriščanja razpoložljivih obnovljivih virov za povečanje načrtovanega deleža v proizvodnji električne energije kot je reka Sava, ki je le s 13 % izkoriščenostjo hidropotenciala največji vir za uresničitev načrtovane energetske politike R Slovenije. Po njegovih besedah so »cilji družbe Savske elektrarne Ljubljana d.o.o. obnova, doinstalacija in modernizacija obstoječih HE in v sodelovanju s HSE izgradnja vseh planiranih HE na reki Savi od Medvod do hrvaške meje.«

Minister Andrej Vizjak je v svojem govoru ob dogodku povedal, da ima Ministrstvo za gospodarstvo in njegov Direktorat za energijo v skladu s politiko nove vlade na področju energetike dva pomembna cilja. Prvi cilj je zagotavljanje dolgoročne, varne in zanesljive oskrbe Slovenije z energenti po konkurenčnih cenah ob upoštevanju najstrožjih okoljevarstvenih zahtev. Zanesljivost oskrbe z električno energijo bo temeljila na dolgoročnem ohranjanju obstoječe proizvodnje, ki je konkurenčna, in na izgradnji novih proizvodnih zmogljivosti. Drugi cilj je z liberalizacijo trga, zlasti električne energije in plina, zagotoviti vsem uporabnikom možnost izbire dobavitelja in konkurenčne cene.

Minister je tudi poudaril, da se je proces reorganizacije slovenskega elektrogospodarstva že začel in da ga bo treba čimprej končati. Le tako, meni, » bo lahko postalo konkurenčno in primerljivo s tujimi ponudniki električne energije«.

Slovesnosti se je udeležil tudi župan občine Medvode Stanislav Žagar, ki je pozdravil tovrstno iniciativo v občini predvsem zaradi izboljšanja okoljskih razmer na področju elektrarne in zaradi povečanja višine koncesnine občini, vsled večje proizvodnje na tej lokaciji.
Za dobro razpoloženje na dogodku, ki je privabil veliko strokovnjakov s področja energetike in predstavnike medijev sta poskrbela violinistka Anja Bukovec in harmonikar Janez Dovč.