Medijsko središče / Sporočila za javnost / OBJEKTIVNA OBVEŠEČNOST JAVNOSTI O PROBLEMATIKI TET

OBJEKTIVNA OBVEŠEČNOST JAVNOSTI O PROBLEMATIKI TET

S ciljem objektivne obveščenosti javnosti v nadaljevanju navajamo nekaj dejstev o problematiki TET, ki prikazujejo realno sliko stanja in so odgovor na netočna poročanja nekaterih medijev.

Naj najprej poudarimo, da HSE nikakor ne more prevzeti celotne odgovornosti za trenutno stanje v družbi TET, ki je vse od sprejetja Zakona o postopnem zapiranju RTH svoje pozitivno poslovanje zagotavljala le skozi prispevek za prednostno dispečiranje, ki se je z zaprtjem Rudnika Trbovlje-Hrastnik s koncem leta 2012 prenehalo. TET je od leta 2007 član skupine HSE, do sprejetja HSE EZ-1 si je HSE prizadeval, da člen, ki bi še naprej omogočal izvedbo prednostnega dispečiranja, in je bil odobren s strani Bruslja, ter ga pozna tudi veljavna direktiva o trgu z električno energijo, ki jo je v Slovenski pravni red implementiral ravno EZ-1, ostane v Zakonu, toda žal brez uspeha. Brez tega prispevka in ob dejstvu srednjeročno nizkih cen električne energije obratovanje TET, zgolj na tržnih osnovah, ob pomanjkanju energenta po konkurenčnih cenah, ni možno, kljub temu, da je sprejet prehodni Nacionalni načrt obratovanja do leta 2020.

Kar se tiče včerajšnjega skupnega posvetovanja o likvidaciji oziroma stečaju TET, ki je bil sklican skladno z ZSDU, na pobudo HSE, naj pojasnimo, da generalni direktor HSE, Blaž Košorok, na njem z dnevnega reda ni umaknil edine točke; le-to je brez predhodne najave in utemeljitve, na sami seji predlagal predsednik skupnega sveta delavcev skupine HSE, Janko Lihteneker, na veliko presenečenje generalnega direktorja HSE. HSE je pripravil obsežno gradivo, v katerem je predstavil načrt likvidacije, na posvetu je pa bil prisoten tudi pripravljavec tega dela gradiva – direktor TET, ki je bil pripravljen podati vsa dodatna pojasnila v zvezi s predpostavkami o izvedbi likvidacije družbe TET. Ne glede na navedeno in ob dejstvu, da je bilo pobudnik sklica posveta poslovodstvo HSE, generalnemu direktorju HSE pred spremembo dnevnega reda ni bila dana beseda in je bil le seznanjen s spremembo dnevnega reda. HSE proučuje pravno podlago glede omenjenega dejanja in bo temu ustrezno odreagiral.

Za konec pa še pojasnilo, da je za izvedbo statusne spremembe znotraj skupine HSE, kar likvidacija TET je, za glasovanje na skupščini TET o likvidaciji družbe, skladno z aktom o ustanovitvi družbe HSE d. o. o., zakonitim zastopnikom družbe HSE za glasovanje na skupščini TET potrebno pridobiti soglasje NS HSE. Iz navedenega izhaja, da generalni direktor HSE poslovodstvu TET nikakor ne more naložiti sklica likvidacijske skupščine.

Služba komuniciranja HSE