Medijsko središče / Sporočila za javnost / NALOŽBA V TEŠ 6 JE EKONOMSKO, OKOLJSKO IN TEHNOLOŠKO UPRAVIČENA

NALOŽBA V TEŠ 6 JE EKONOMSKO, OKOLJSKO IN TEHNOLOŠKO UPRAVIČENA

Projekt gradnje nadomestnega bloka 6 Termoelektrarne Šoštanj (TEŠ 6) je glede na ugotovitve več neodvisnih študij, ki so bile za investitorja (TEŠ) in Evropsko banko za obnovo in razvoj (EBRD) opravljene v preteklem obdobju, tehnološko, okoljsko in ekonomsko primeren in upravičen. Nadomestni blok 6 bo do leta 2054, ko se mu izteče življenjska doba, zgolj z domačim energentom, premogom iz Premogovnika Velenje, proizvajal 30 odstotkov električne energije v Republiki Sloveniji, in to na ekološko sprejemljiv in konkurenčen način. Zagotavljal bo več tisoč delovnih mest z možnostjo ustvarjanja novih energetskih tehnologij, ki bodo prispevale k povečanju konkurenčnosti slovenske energetike, s tem pa tudi gospodarstva kot celote. Izgradnja TEŠ 6 bo financirana brez evra davkoplačevalskega denarja.

Vlada Republike Slovenije kot skupščina HSE se je že v mesecu juniju seznanila s tremi ključnimi dokumenti, ki dokazujejo upravičenost naložbe v TEŠ 6, in sicer z Okoljskim poročilom in socialnim akcijskim načrtom, Tehnološkim skrbnim pregledom in Finančnim modelom. Omenjeni trije dokumenti sestavljajo celovito neodvisno presojo o smotrnosti načrtovanja in izvedbe naložbe v TEŠ 6, ki jo je naročila Evropska banka za obnovo in razvoj (EBRD). Na osnovi te dokumentacije ter pisma o podpori za odobritev dolgoročnega posojila v višini 200 mio €, ki ga je Vlada Republike Slovenije potrdila 16. junija 2010, so bili izpolnjeni vsi pogoji za odobritev posojila s strani EBRD, ki čaka le še na formalni podpis njihovega upravnega odbora. Cena izgradnje nadomestnega bloka 6 ostaja 1,1 milijarde € in kot takšna ustreza tržnim razmeram. Poleg že omenjenih 200 mio € dolgoročnega posojila EBRD se bo naložba financirala s 100 mio lastnih virov investitorja (TEŠ) ter s 550 mio € posojila EIB. Za 440 mio € posojila EIB, kar predstavlja manj kot 50 odstotkov naložbe, je zahtevano tudi državno poroštvo; to ni denar davkoplačevalcev, ampak zgolj izraz podpore prenove 30 odstotkov nacionalne proizvodnje električne energije.

S tehnološkega vidika je pomembno dejstvo, da gradnja nadomestnega bloka 6 ustreza zahtevam najsodobnejše, t.i. BAT (»Best Available Technology«) tehnologije, ki se v svetu uporablja šele zadnjih nekaj let, ob upoštevanju vseh specifičnih parametrov uporabljenega goriva, obratovalnega režima ter parametrov okolice, ki določajo končni izkoristek in obratovalne pogoje. Naložba v nadomestni blok 6 bo zaradi možnosti fleksibilnega obratovanja objekta omogočila optimalnejšo porabo električne energije, proizvedene iz novih tehnologij, ter omogočala zanesljivo obratovanje elektroenergetskega sistema Slovenije, kar je tudi predpogoj za vključevanje novih tehnologij pri proizvodnji električne energije ter zagotavljanje zanesljive oskrbe Slovenije z električno energijo.

Po podatkih EUROSTAT za leto 2009 je Slovenija med državami z najmanjšim deležem fosilnih goriv pri proizvodnji električne energije (HSE pa v Sloveniji največji proizvajalec električne energije iz obnovljivih virov). Manjši delež kot Slovenija imajo samo Norveška, Švedska, Litva in Avstrija, katerih pomembnejši vir predstavljajo OVE ter Francija, Slovaška in Litva, pri katerih je najpomembnejši vir jedrska energija. Naložba v nadomestni blok 6 bo, ob hkratnem prehodu bloka 5 v hladno rezervo do leta 2027, še dodatno pomembno prispevala k zniževanju okoljskih obremenitev Slovenije. Za tretjino se bodo namreč znižale specifične emisije CO2 (v tonah CO2 na proizvedeno kWh) ter prepolovile emisije SO2 NOX, prašnih delcev in hrupa. Poleg tega bo program posodobitve TEŠ v prihodnosti omogočil izpolnjevanje okoljskih zahtev v skladu z osnutkom direktive Evropske unije o industrijskih emisijah (IED), ki bo predvidoma implementirana do leta 2012 in bo nadomestila obstoječo Direktivo o velikih kurilnih napravah in Direktivo o celovitem preprečevanju in nadzorovanju onesnaževanja. Seveda pa se moramo zavedati, da je problem toplogrednih plinov globalni problem (in ne problem TEŠ 6, kot želijo prikazati nekateri). Vse resurse, tako lokacijske kot energetske, bi morali zaradi njihove redkosti optimalno izrabljati, ne samo znotraj RS, ampak najmanj znotraj EU, kar posledično pomeni, da je potrebno tudi lokacijo TEŠ optimalno izrabiti s stališča trajnostnega razvoja.

Vlada Republike Slovenije je junija 2010 s sklepom naložila poslovodstvu družbe, da ugotovi, ali je bil projekt izgradnje nadomestnega bloka TEŠ 6 voden s skrbnostjo vestnega in poštenega gospodarstvenika, ugotovi elemente morebitne odgovornosti poslovodstva za načrtovanje in izvedbo tega projekta ter na podlagi ugotovitev ustrezno ukrepa. HSE bo vladi, skladno s tem sklepom, do roka, torej do danes, 15.7.2010, poslal poročilo o vodenju projekta gradnje nadomestnega bloka 6, ki ga je 14.7.2010 obravnaval tudi nadzorni svet TEŠ. Poročilo vnovično potrjuje, da je projekt ekonomsko, okoljsko in tehnološko upravičen.

Na koncu pa želimo opozoriti, da smo v HSE vseskozi budno spremljali aktivnosti, povezane s projektom TEŠ 6, pa tudi vlada RS je ves čas projekta zahtevala njegovo preglednost, predvsem pa optimalno vodenje. S tem namenom so bili sprejeti tudi številni ukrepi, ključna pa je bila ustanovitev Odbora za izvajanje aktivnega nadzora nad investicijo na osnovi pogodbe, podpisane med TEŠ in HSE.


Dodatne informacije:
Služba komuniciranja HSE
t: 01 47 04 100, e: [email protected]

floater