Medijsko središče / Sporočila za javnost / NALOŽBA V NADOMESTNI BLOK 6 TEŠ JE DONOSNA ZA DRŽAVO

NALOŽBA V NADOMESTNI BLOK 6 TEŠ JE DONOSNA ZA DRŽAVO

Nadzorni svet TEŠ je na današnji seji dal soglasje k noveliranemu investicijskemu programu »Postavitev nadomestnega bloka 6 moči 600 MW v Termoelektrarni Šoštanj« – revizija 4 (v nadaljevanju NIP 4). Glavne poudarke so danes predstavili tudi na novinarski konferenci v Šoštanju. NIP4 vključuje vse zahteve in priporočila, ki izhajajo iz sklepov Vlade RS z dne 14. 4. 2011. Predračunska vrednost investicije v nadomestni blok 6 znaša v stalnih cenah 1,2 mrd EUR (1.195.928,100 EUR), v tekočih cenah pa 1,3 mrd EUR (1.302.747,000 EUR).

V NIP 4 so, za razliko od NIP 3, ki je bil sprejet oktobra 2009, vključene nove postavke, nekatere pa so ponovno ovrednotene. Gre predvsem za dela, kot je sanacija transportne infrastrukture za izredne prevoze, krožišče, parkirišča, vrednost nove upravne stavbe, razgradnja proizvodnih enot in bloka 6. Vključeno je tudi stikališče za priključitev bloka na elektroenergetski sistem ter zavarovanje in stroški investitorja. V predračunski vrednosti so upoštevani tudi dogovori, ki so bili doseženi z Alstomom, med drugim tudi aneks k pogodbi, ki je tik pred podpisom in določa »kapico« na eskalacijo, kar pomeni, da se vrednost opreme, ki jo dobavlja Alstom, ne bo povišala za več kot 100 mio EUR. Dr. Dean Besednjak, predsednik odbora za aktivni nadzor investicije je ob tem dodal, da so s pogajanji o kapici na eskalacijo, po najbolj konservativni oceni, dosegli minimalni prihranek v višini 35 mio EUR.

Finančno-tržni učinki so ovrednoteni v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, ki predpisuje, da je potrebno za investicije, ki se financirajo v skladu s to uredbo, upoštevati 7 – odstotno diskontno stopnjo. Doba vračanja investicijskih vlaganj je 15 let, neto sedanja vrednost 83,6 mio EUR, interna stopnja donosa 7,59 %, kazalnik relativne koristnosti 1,027, donos na lastniški kapital pa 13,6 %.

Analiza občutljivosti projekta, ki opozarja na postavke, na katere moramo biti posebej pozorni, je bila narejena na spremembo cene premoga, spremembo prodajne cene električne energije, spremembo cene emisijskega kupona in spremembo vrednosti investicije. Iz analize je razvidno, da je projekt sorazmerno malo občutljiv na spremembe cene premoga in najmanj občutljiv na povečanje investicijske vrednosti za 100 mio EUR. Večja občutljivost pa je na padec prodajne cene električne energije in cene emisijskih kuponov.

Mag. Simon Tot, direktor TEŠ, je na današnji novinarski konferenci dejal: »Analiza občutljivosti kaže, da je projekt močno odvisen od cene električne energije, toda glede na zadnja dogajanja, je verjetnost, da bo prišlo do znižanja prodajnih cen električne energije, nizka. Dogajanja na področju proizvodnje električne energije iz jedrskih elektrarn bodo povzročila premik cene električne energije navzgor. Takšno je tudi predvidevanje Ministrstva za gospodarstvo v predlogu NEP. Prav tako je znano, da je korelacija med ceno emisijskega kupona in ceno električne energije izjemno močna, saj sprememba cene emisijskega kupona za 1 EUR poviša tudi ceno električne energije za 1 EUR. Glede na to, je nemogoče pričakovati visoko rast cene emisijskih kuponov, ki ji ne bi sledila tudi rast cene električne energije.”

V TEŠ so ob upoštevanju vseh dejstev in analize občutljivosti izdelali matriko tveganj in na njeni podlagi ocenili, da je projekt srednje tvegan ter da so predvidena in obdelana tveganja obvladljiva in na nivoju tveganj za tovrstne objekte.

Republika Slovenija, ki je posredni lastnik Termoelektrarne Šoštanj, bo tako, poleg neposrednega donosa na vloženi kapital, deležna še visokih davkov na predvidene dobičke, plačil taks za izpuščanje toplogrednih plinov CO2, zagotovljena bodo delovna mesta, poleg tega pa bo deležna tudi prihodkov iz naslova stroškov poroštva za kredit EIB, ki v času trajanja kredita dosežejo cca 50 mio EUR, kot tudi drugih sinergijskih učinkov naložbe.

Predsednik NS TEŠ mag. Janez Keržan je povedal, da je nadzorni svet NIP 4 preveril po metodološki ustreznosti, ekonomski upravičenosti in obvladljivosti tveganj za projekt. Prav tako je preveril ali NIP 4 zajema vsa pojasnila, ki jih je zahtevala vlada. Vse to je potrdila tudi neodvisna recenzija. Nadzorni svet je soglasno sprejel sklep in dal soglasje k NIP 4. Prav tako pa je naložil poslovodstvu, da pospeši vse aktivnosti za pridobitev poroštva.

V TEŠ so poudarili, da naložba v izgradnjo nadomestnega bloka 6 ne bi potrebovala poroštva države, če energetski zakon družbam v državni lasti ne bi prepovedoval zastavljanja lastnega premoženja kot poroštva za kredite. Zato je ob investicijah nivoja, kakršen je nadomestni blok 6, razumljivo, da država omogoči izpeljavo takšne investicije z zakonom o poroštvu, ki investitorju omogoči, da se lahko na trgu zadolži po zelo konkurenčnih pogojih. V TEŠ tako pričakujejo, da bo državni zbor do konca oktobra sprejel zakon o poroštvu, ki bo zagotovil nemoteno financiranje izgradnje nadomestnega bloka 6.

Mag. Miran Žgajner dodaja:« Verjamem, da bo Vlada RS dala poroštvo za 440 mio EUR kredita pri EIB, saj smo z NIP 4 izpolnili vse pogoje, ki jih je vlada od nas zahtevala. Mi pa se obvezujemo, da bomo izpeljali investicijo transparentno ter v okvirih in rokih kot določa NIP 4. »

Dodatne informacije:
Janja Štrigl, Odnosi z javnostmi
Telefon: 03/8993 651
E-mail: 
[email protected]

floater