Medijsko središče / Sporočila za javnost / Nadzorni svet Premogovnika Velenje o poročilu o ukrepih finančnega prestrukturiranja in posebni reviziji pravnih poslov

Nadzorni svet Premogovnika Velenje o poročilu o ukrepih finančnega prestrukturiranja in posebni reviziji pravnih poslov

Nadzorni svet Premogovnika Velenje se je danes, 22. aprila 2015, v prostorih upravne stavbe družbe sestal na izredni seji, na kateri se je seznanil s poročilom uprave o ukrepih finančnega prestrukturiranja po Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) in s poročilom posebne revizije pravnih poslov.

Načrt finančnega prestrukturiranja in dokapitalizacija

Poslovodstvo Premogovnika Velenje je 16. marca 2015 formalno ugotovilo insolventnost družbe zaradi kapitalske neustreznosti. Izguba poslovnega leta 2014 je namreč, skupaj z izgubo iz preteklih let, presegla polovico osnovnega kapitala družbe, kar je po 14. členu ZFPPIPP pokazatelj dolgoročne plačilne nesposobnosti družbe oziroma insolventnosti. Premogovnik Velenje še ne izkazuje insolventnosti po kazalcih doseganja trajnejše nelikvidnosti.

Ker ima družba težave pri zagotavljanju kratkoročne likvidnosti in ker je celotna izguba družbe presegla polovico osnovnega kapitala, s čimer je družba formalno postala insolventna, je poslovodstvo skladno z določbami 35. člena ZFPPIPP pristopilo k izdelavi Poročila o ukrepih finančnega prestrukturiranja – PUFP, ki vključuje opis finančnega položaja družbe in ostale elemente, ki jih določa zakon.

Z ukrepi za reševanje insolventnosti je uprava družbe že 2. aprila 2015 seznanila Nadzorni svet Premogovnika Velenje, ki je ocenil, da obstajajo tehtni ekonomsko-finančni, poslovni (procesni) in socialni razlogi za izvedbo dokapitalizacije, kot je predvidena tudi v poslovnem načrtu Premogovnika Velenje za leto 2015. Enako stališče je zavzel tudi na osnovi presoje načrta, predstavljenega na današnji seji NS, vendar z ugotovitvijo, da načrt še ne izpolnjuje vseh formalnih pogojev za pozitivno mnenje NS. NS je upravi naložil dopolnitev načrta v najkrajšem mogočem času za dosego pogojev njegove potrditve in nadaljevanje postopkov sklica skupščine, ki bo obravnavala predlagane ukrepe uprave s poudarkom na dokapitalizaciji. Pri tem je vitalnega pomena takojšnja odzivnost družb, ki skupaj s Skupino PV tvorijo verigo od proizvodnje energenta do proizvajalca in prodajalca električne energije, za podporo zaključka postopka priprave in potrditve načrta v zakonskem roku.

Predlagani ukrepi finančnega prestrukturiranja so po oceni Uprave in Nadzornega sveta nujno potrebni, da družba postane kratkoročno in dolgoročno plačilno sposobna, obenem pa omogočajo razdolžitev in zagotovitev denarnih sredstev za normalizacijo finančnega položaja in poslovanja.

Posebna revizija pravnih poslov

Na seji so se člani nadzornega sveta družbe seznanili tudi z osnutkom poročila posebne revizije pravnih poslov za obdobje zadnjih petih let, ki ga je pripravila revizijska družba Ernst & Young. NS je upravo družbe pozval, da takoj pristopi k izvedbi ukrepov na osnovi izsledkov pregleda za zaščito interesa družb Skupine Premogovnika Velenje. Ocenjujemo, da bodo aktivnosti zaključene najkasneje do jeseni letošnjega leta.

Služba za odnose z javnostmi Skupine Premogovnik Velenje

floater