Medijsko središče / Sporočila za javnost / Nadzorni svet HSE potrdil Letno poročilo Družbe in Skupine HSE za leto 2006

Nadzorni svet HSE potrdil Letno poročilo Družbe in Skupine HSE za leto 2006

9. 5. 2007

Nadzorni svet Holdinga Slovenske elektrarne d.o.o. je na današnji 14. redni seji obravnaval letno poročilo družbe in skupine HSE za leto 2006 z revizijskima poročiloma in predlogom generalnega direktorja ustanovitelju o uporabi bilančnega dobička. Revizijo računovodskih izkazov družbe in skupine HSE ter pregled skladnosti poslovnega poročila družbe in skupine za leto 2006 je izvedla revizijska družba KPMG Slovenija, d.o.o. Mnenja revizorja KPMG Slovenija za vse družbe v skupini HSE za leto 2006 so bila brez pridržkov.

Na osnovi rednega spremljanja poslovanja družbe HSE, pozitivnih revizijskih mnenj, uspešnega poslovnega izida družbe in skupine HSE, doseženih zastavljenih ciljev iz poslovnega načrta za leto 2006 ter v skladu s svojimi pristojnostmi je nadzorni svet družbe HSE po končni preveritvi letno poročilo potrdil.

Poslovanje HSE in skupine HSE v letu 2006 je bilo uspešno, zastavljeni cilji pa doseženi in ponekod tudi preseženi. HSE je svoje poslovanje v tujini razširil preko meja Slovenije na področje srednje in JV Evrope in je aktiven že v dvanajstih evropskih državah. Družba HSE je v letu 2006 dosegla čisti dobiček v višini 8.651 mio SIT ali za 23 odstotkov več glede na doseženega v letu 2005. Skupina HSE pa je v letu 2006 dosegla čisti dobiček v višini 18.607 mio SIT, ki je za 29 odstotkov večji glede na doseženega v letu 2005. Poleg tega je HSE v letu 2006 prodal 16.318 GWh električne energije, kar je za 11 odstotkov več kot v letu 2005.

Nadzorni svet je soglašal s predlogom generalnega direktorja, da se bilančni dobiček v višini 4,3 milijarde SIT oziroma 18 milijonov EUR v celoti porabi za oblikovanje drugih rezerv iz dobička. Poleg tega pa nadzorni svet predlaga skupščini, da podeli poslovodstvu razrešnico za poslovanje v letu 2006.

floater