Medijsko središče / Sporočila za javnost / NADZORNI SVET HSE D.O.O. SE JE SEZNANIL S ŠTUDIJAMI IN POROČILI, VEZANIMI NA INVESTICIJO NADOMESTNEGA BLOKA 6 TEŠ

NADZORNI SVET HSE D.O.O. SE JE SEZNANIL S ŠTUDIJAMI IN POROČILI, VEZANIMI NA INVESTICIJO NADOMESTNEGA BLOKA 6 TEŠ

Danes se je na 6. redni seji  sestal nadzorni svet Holdinga Slovenske elektrarne (HSE). Nadzorniki so se seznanili z izdelanimi študijami in poročili, povezanimi z investicijo v nadomestni blok 6 TEŠ. Obravnavali so nerevidirane poslovne rezultate družbe v letu 2010 in se seznanili s pravnim mnenjem, povezanim z obvezo javnega naročanja.

Študije in poročila so bile pripravljene na zahtevo lastnika kakor tudi za potrebe pridobitve manjkajočih dovoljenj. Najobsežnejše je poročilo o izvedbi pregleda vodenja posameznih poslov v TEŠ d.o.o., ki ga je izdelala družba Price Waterhouse Coopers. Nadzorni svet se je seznanil z delovno verzijo, končna verzija pa bo posredovana lastniku v naslednjem tednu. Zaradi pogodbenih določil in občutljivosti informacij vsebine tega poročila ne bo možno javno razkrivati. Poročilo ugotavlja nepravilnosti pri vodenju projekta pred novembrom 2011, ko je bilo imenovano novo vodstvo družbe TEŠ.

Tudi pri ostalih študijah gre za določeno stopnjo zaupnosti, zato v nadaljevanju predstavljamo le glavne zaključke, ki sta jih študiji pokazali.

Študija o zalogah premoga, ki jo je izdelala družba IMC – Montan Consulting GmbH, je pozitivno odgovorila na tri ključna vprašanja:

1. Odkopne zaloge na koncu leta 2010 znašajo 124 mio ton, bilančne zaloge približno 162 mio ton in so skladne s predvideno proizvodnjo premoga v višini 123 mio ton v času od 2011 do 2054 s potencialom še dodatnega znižanja odkopnih izgub in posledično dodatnega povečanja količin pridobljenega premoga.
2. Natančno planiranje napovedovanja kvalitete in tekoča kontrola ter monitoring kurilnosti premoga zagotavljajo dolgoročno enak nivo kurilnosti predvidenih količin pridobljenega premoga.
3.  Proizvodni stroški PV so primerljivi s podobnimi podzemnimi odkopi in obstaja dovolj dokazov, da je ciljna cena dosegljiva.

Pozitivni odgovori na ta tri vprašanja zagotavljajo možnost obratovanja nadomestnega bloka 6 TEŠ v predvidenem režimu obratovanja do leta 2054.

Študija o revitalizaciji bloka 4 in 5 Termoelektrarne Šoštanj, ki jo je izdelala družba EVONIK Industries, je na osnovi pregleda stanja postrojenja in stanja posameznih naprav ob upoštevanju dejanskega obratovalnega režima pokazala, da je za obnovo blokov 4 in 5 potreben investicijski vložek v višini 430 mio €. S tem bi bilo omogočeno nadaljnje obratovanje teh blokov za dodatnih 150.000 delovnih ur (oziroma približno 25 let). Obnova blokov 4 in 5 bi sicer dvignila izkoristke za približno 2 odstotka, vendar drugih posegov, ki bi dodatno izboljšali izkoristek, ekonomičnost in ekološko sprejemljivost obnovljenih blokov, ni mogoče izvesti.

Investicijski stroški in stroški prihodnjih remontov bi za oba bloka znašali 430 milijonov €. Če tem stroškom dodamo še stroške financiranja, stroške izpada dobave električne energije v času, ko bloka 4 in 5 zaradi obnove ne bi obratovala (predvidoma eno leto), stroške izpada proizvodnje Premogovnika Velenje ter stroške prekinitve pogodbe z Alstomom za nadomestni blok 6 TEŠ, bi stroški znašali več kot 1,2 milijarde €. Ob tem je potrebno poudariti, da bi bila cena proizvedene električne energije iz obnovljenih blokov 4 in 5 za približno 20 €/MWh višja od načrtovane stroškovne cene nadomestnega bloka 6, kar na leto predstavlja za 70 mio € višje stroške obratovanja.

Navedene študije bo HSE v naslednjem tednu posredoval pooblaščenim predstavnikom lastnika.

Nadzorni svet HSE je obravnaval tudi nerevidirane rezultate poslovanja družbe HSE v letu 2010. Družba je kljub težkim tržnim razmeram in zaostreni konkurenci na trgu prodala 16 TWh električne energije, ustvarila 903 mio €   čistih prihodkov od prodaje in 80 mio € čistega poslovnega izida.

»Nadzorni svet HSE ocenjuje, da so rezultati izjemno dobri in omogočajo nadaljnji razvoj družbe in Skupine HSE. Pozitiven trend poslovanja se nadaljuje tudi v prvih mesecih leta 2011, saj rezultati v prvem mesecu letošnjega leta izkazujejo velik presežek prihodkov nad planiranimi ter čisti poslovni izid, ki dosega 9 mio €,« dodaja predsednik nadzornega sveta HSE dr. Drago Dolinar. Nadzorni svet HSE d.o.o. je obravnaval tudi tekoče in načrtovane investicije družbe ter sprejel sklep o ustanovitvi komisije nadzornega sveta za spremljanje večjih investicijskih projektov skupine HSE.

Ob koncu seje so se nadzorniki seznanil še s pravnim mnenjem, ki ugotavlja, da v skladu s sedaj veljavno zakonodajo v Republiki Sloveniji HSE d.o.o. in njegove odvisne družbe na področju proizvodnje električne energije niso zavezanec po zakonih, ki urejajo javna naročila.

Dodatne informacije:
prof. dr. Drago Dolinar, predsednik nadzornega sveta HSE d.o.o.,
T: 02 220 70 70,
E: 
[email protected]

floater