Medijsko središče / Sporočila za javnost / NADALJEVANJE KAPITALSKE KONSOLIDACIJE SKUPINE HSE Z USPEŠNIM NAKUPOM DELEŽEV MANJŠINSKIH DRUŽBENIKOV V DRUŽBI SOŠKE ELEKTRARNE NOVA GORICA d.o.o.

NADALJEVANJE KAPITALSKE KONSOLIDACIJE SKUPINE HSE Z USPEŠNIM NAKUPOM DELEŽEV MANJŠINSKIH DRUŽBENIKOV V DRUŽBI SOŠKE ELEKTRARNE NOVA GORICA d.o.o.

Skladno s strateškimi usmeritvami pri privatizaciji slovenske elektroenergetike, ki jih je Vlada Republike Slovenije sprejela na svoji 84. redni seji dne 27.07.2006 in ki družbi Holding Slovenske elektrarne d.o.o. (v nadaljevanju: HSE) nalagajo odkup preostalih manjšinskih deležev v družbah skupine HSE,  so bile podpisane pogodbe o nakupu manjšinskih deležev v družbi Soške elektrarne Nova Gorica d.o.o. (v nadaljevanju: SENG), katere družbeniki so poleg HSE še Infond Holding d.d., KD Holding d.d., Triglav finančna družba d.d. in Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja d.d.

Odkupna cena za 18,5 – odstotni delež v kapitalu družbe SENG znaša 38,9 mio EUR. Za financiranje dela nakupa je HSE s soglasjem Ministrstva za gospodarstvo RS in Ministrstva za finance RS v začetku leta 2007 najel dolgoročni kredit v višini 29 mio EUR. Preostali del strateško pomembnega nakupa se financira z lastnimi sredstvi iz naslova prejeta kupnine od prodaje delnic Nove Ljubljanske banke d.d. Z odkupom je soglašal tudi nadzorni svet HSE d.o.o.

Izvedeni nakup predstavlja pomemben korak h kapitalski konsolidaciji skupine HSE in k enotnemu nastopu družb, ki skupino HSE sestavljajo. Soške elektrarne Nova Gorica s skupno razpoložljivo močjo na pragu 160 MW skrbijo za optimalno izkoriščanje vodnega potenciala Soče, njenih pritokov in drugih obnovljivih virov, ob upoštevanju okoljskih pogojev in zahtev uporabnikov prostora, izgradnja črpalne hidroelektrarne Avče  pa je prvi tovrsten projekt v Sloveniji. Izgradnja bo prispevala k povečanju proizvodnje vršne energije, ki jo potrebuje slovenski elektroenergetski sistem.

S tem nakupom HSE nadaljuje kapitalsko konsolidacijo, ki bo skupaj z načrtovano privatizacijo skupine HSE na nivoju krovne družbe omogočila optimalnejše in učinkovitejše vodenje skupine, notranjo optimizacijo in racionalizacijo poslovanja ter realizacijo nujnih razvojnih projektov skupine HSE, potrebnih za vzpostavitev konkurenčnosti vseh podsistemov HSE. Našteto pa so tudi ključni pogoji za doseganje osnovnega strateškega cilja skupine HSE: varne, zanesljive in okolju prijazne oskrbe Slovenije z električno energijo po konkurenčnih cenah.