Medijsko središče / Sporočila za javnost / KLJUB ZAOSTRENIM POGOJEM POSLOVANJA JASNO ZAČRTANI CILJI

KLJUB ZAOSTRENIM POGOJEM POSLOVANJA JASNO ZAČRTANI CILJI

Pri načrtovanju in izvajanju prihodnjega poslovanja bo treba upoštevati predvsem omejene možnosti črpanja lastne akumulacije finančnih sredstev, ki so posledica naraščajočih stroškov in zadolženosti  skupine HSE. Poleg nižanja stroškov in racionalizacije poslovanja bo potrebno veliko storiti tudi na povečevanju produktivnosti.

Dinamika naložb bo v prihodnje še bolj usklajena s finančnimi zmožnostmi skupine HSE. Pomembno je, da se dokončajo vsi projekti, ki so že v fazi izvedbe, ostali projekti bodo odvisni predvsem od razpoložljivih finančnih virov. Trenutno največji in (ekonomsko in tehnološko) najzahtevnejši projekt skupine HSE je gradnja nadomestnega bloka 6 Termoelektrarne Šoštanj. Drugi pomemben projekt, ki je hkrati tudi zadnji v skupini HSE, vezan na izkoriščanje premoga kot energenta, je ohranjanje energetske lokacije v Zasavju. Termoelektrarna Trbovlje kot del skupine HSE je zaradi prenehanja izkopavanja premoga v RTH trenutno v nezavidljivem položaju. Zato sta vodstvi HSE in TET soglasni, da je potrebno nadaljevati že začete aktivnosti za prodajo poslovnega deleža HSE v TET ter čim prej poiskati strateškega partnerja, ki bo sposoben zagotoviti energetsko prihodnost Zasavja na eni ter predvsem socialno varnost zaposlenih na drugi strani.

Poudarki, ki bodo usmerjali prihodnje poslovanje HSE, so usmerjeni v gradnjo energetskih objektov za izkoriščanje obnovljivih virov energije (OVE), kjer je HSE že danes največji proizvajalec v Sloveniji in želi to tudi ostati. Osredotočili se bodo na dokončanje verige HE na spodnji Savi ter izvedbo tistih OVE projektov, za katere ima HSE že pridobljeno koncesijo oziroma je v fazi priprav na podpis koncesijske pogodbe. Eden takšnih je gotovo projekt gradnje hidroelektrarn na srednji Savi. Na področju OVE si bo HSE prizadeval tudi za pridobitev EU sredstev, ki so namenjena financiranju naložb in raziskav za prehod v nizkoogljično družbo 2030/2050, na regionalnih trgih pa namerava skupina HSE še aktivneje sodelovati kot soinvestitor pri OVE in nizkoogljičnih projektih. Hkrati se bo aktivno usmerjala na področje maloprodaje z vstopom v družbe, s katerimi že sedaj sodeluje pri prodaji električne energije končnim odjemalcem. Pri vsem tem si bodo prizadevali ostati med vodilnimi trgovci z električno energijo v regiji ter širiti svojo vlogo v JV Evropi, kjer skupino HSE že vrsto let prepoznavajo kot kakovostnega poslovnega partnerja.

Dodatne informacije: Petja Rijavec, vodja Službe komuniciranja HSE, T: 01 47 04 100; E: [email protected]; M: 041 744 409

floater