Medijsko središče / Sporočila za javnost / Kljub terminskemu zamiku aktivnosti pri izkopu gradbene jame in dopolnitvi lokacijskega načrta bo HE Boštanj zgrajena v dogovoru

Kljub terminskemu zamiku aktivnosti pri izkopu gradbene jame in dopolnitvi lokacijskega načrta bo HE Boštanj zgrajena v dogovoru

Ljubljana

Pripravljalna dela izgradnje prve v verigi hidroelektrarn na spodnji Savi, HE Boštanj, za katera je Holding Slovenske elektrarne 22. novembra 2002 podpisal pogodbo s konzorcijem Gradis nizke gradnje Maribor / GIZ Gradis Ljubljana, bodo predvidoma zaključena nekaj več kot 30 koledarskih dni po predvidenem roku, tj. 30. aprila 2003 namesto 28. marca 2003 oz. v skupaj nekaj več kot 150 namesto pogodbeno dogovorjenih 120 dneh.

Do kasnitev pri izkopu gradbene jame prihaja iz dveh razlogov. Prvi je širitev ceste na levem bregu reke Save, zaradi katere je moral HSE pridobiti nova soglasja Direkcije RS za ceste, ki se s prikazanimi rešitvami starega projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja del za cesto R3-679 ni strinjala. Na potek del in terminski zamik aktivnosti pa so dodatno vplivale tudi izredno slabe vremenske razmere, povezane z nizkimi temperaturami v mesecih januarju in februarju 2003. V takšnih razmerah namreč ni primerno vgrajevati betona, če pa že, mu je potrebno dodajati posebne aditive in agregat zaradi ohranitve tehničnih lastnosti celo ogrevati. Glede na nastale razmere bodo dela na levi brežini končana do 15. marca 2003, vsa pripravljalna dela pa do 30. aprila 2003. Pripomniti velja, da kasnitev pri izvedbi pripravljalnih del ne bo vplivala na končni rok izgradnje HE Boštanj, ki ostaja leto 2006.
V zvezi z izgradnjo HE Boštanj pa sta koncesionar za izgradnjo spodnjesavskih hidroelektrarn, HSE, in koncendent, Vlada RS, v prvem tednu februarja 2003 sprejela tudi odločitev o dopolnitvi lokacijskega načrta za to elektrarno. Lokacijski načrt se bo dopolnil s členom o tolerancah; strokovne službe koncesionarja in koncendenta so namreč ugotovile, da trinajst let star lokacijskih načrt za HE Boštanj (Ur.l. RS št. 19/90) ne dopušča odstopanj v smislu kakovosti zemljine, geodetskih izmer, logične faznosti izgradnje, razporeditve prostorov ipd.
Postopek dopolnitve  veljavnega lokacijskega načrta za HE Boštanj poteka na podlagi  27. člena zakona  o urejanju prostora, in sicer  po skrajšanem postopku.  Koncesionar in koncendent si bosta prizadevala  izpeljati postopek sprejema dopolnitve lokacijskega načrta tako, da  ta ne bo vplival na rok izgradnje HE Boštanj.

floater