Medijsko središče / Sporočila za javnost / JAŠEK NOP II

JAŠEK NOP II

Premogovnik Velenje postopoma zmanjšuje obseg jamskih prostorov. V 90. letih, ko je Premogovnik proizvajal več kot 5 milijonov ton premoga letno, je bilo odprtih več kot 90 kilometrov jamskih prog, z zaključevanjem odkopavanja v jami Škale pa se je obseg zmanjšal na nekaj več kot 50 km. V Razvojnem načrtu Premogovnika Velenje smo predvideli projekt optimiziranja transportnih poti – zaradi prehoda s horizontalnega na vertikalni način transporta se bodo poti bistveno skrajšale. Po izgradnji jaška NOP II bo tako omogočeno nadaljnje zmanjševanje potrebnega obsega jamskih prostorov tudi z zapiranjem ventilatorske postaje Pesje, odkopavanje premoga pa se bo skoncentriralo le v centralnem delu ležišča.

Jašek NOP II tako pomeni veliko racionalizacijo proizvodnje, ki predvideva le dva delujoča odkopa hkrati. Izboljšala se bo zanesljivost obratovanja, zmanjšali škodljivi vplivi na okolje, objekti bodo umeščeni znotraj industrijske cone, predvsem pa bodo nižji stroški obratovanja. Takšni ukrepi so nujni tudi za energetsko učinkovitost podjetja, ki jo Premogovnik Velenje dokazuje iz leta v leto – letos še posebej z dvema priznanjema za energetsko najbolj učinkovito in energetsko najbolj prodorno podjetje.

Pri omenjenem projektu gre za vertikalni jašek, ki bo lociran sredi deponijskega prostora, torej v neposredni bližini odkopnih polj, in bo povsem odmaknjen od urbanega okolja, kar bo posledično pomenilo manj obremenitev okolja ter zmanjšanje vseh emisij (hrup, prah, vonj). S tem se tudi najbližji naselji, krajevni skupnosti Pesje in Stara vas iz Mestne občine Velenje, odmikata od negativnih vplivov izvoza premoga, s čimer bosta pridobili na kvaliteti bivanja. Sam način transporta premoga od deponije do Termoelektrarne Šoštanj se s tem ničemer ne spreminja razen v tem, da se skrajšuje potrebna razdalja za prevoz premoga od Premogovnika do TEŠ.

Načrtujemo, da bo glavna rudarska dela opravilo podjetje RGP, hčerinska družba Premogovnika Velenje, v katerem smo pred leti z rudnika prezaposlili strokovnjake za specialna rudarsko-gradbena dela, ki svoja rudarska znanja sedaj plasirajo na trge izven osnovne dejavnosti. Izgradnja jaška bo zahtevno strokovno delo in bo v celoti potrebno upoštevati rudarsko zakonodajo; vsi delovni procesi bodo izvedeni v tako imenovanem metanskem režimu. Vso projektno dokumentacijo in pripravo posameznih tehnoloških faz izdelujejo strokovnjaki, projektanti in tehnologi Premogovnika Velenje in povezanih družb. Vrednost investicije znaša 34.695.350 € mio EUR, od česar 50 % predstavljajo lastni viri Premogovnika Velenje, 50 % pa krediti. Projekt bo končan do konca leta 2014.

Premogovnik Velenje je finančno stabilno podjetje, kar dokazuje tudi njegova uvrstitev med podjetja z najboljšo bonitetno oceno v Sloveniji, in je s predvidenim gibanjem cene premoga sposoben razvojne projekte, med katere sodi izgradnja izvoznega jaška NOP II, tudi izpeljati.

Jašek NOP II bo predstavljal referenčni objekt celotne Skupine Premogovnik Velenje za prodor v države JV regije, ki se – kakor je zaslediti iz njihovih medijev – pospešeno pripravlja na obnovo energetskega sektorja, tako na področju termoenergetike kot na področju pridobivanja premoga.

Tadeja Mravljak Jegrišnik
vodja Službe za odnose z javnostmi Skupine Premogovnik Velenje

floater