Medijsko središče / Sporočila za javnost / IZJAVA ZA JAVNOST V ZVEZI S TDR METALURGIJO

IZJAVA ZA JAVNOST V ZVEZI S TDR METALURGIJO

V HSE se zavedamo težavnega položaja, v katerem se je znašlo podjetje TDR-Metalurgija (TDR), in ni nam vseeno za njegovo usodo. Želeli pa bi poudariti, da smo v postopkih, povezanih s TDR, kot nekdanji lastniki družbe in kot skrbniki pogodbe o prodaji TDR doslej storili vse, kar je bilo v naši moči, v dobro družbe in zaposlenih.
Še vedno pa menimo, da je problem TDR rešljiv, in to na več načinov. Ena izmed možnih in najhitrejših rešitev je tudi vračilo posojila, ki ga je lastnik najel pri družbi TDR.

Z nakupom delnic TDR je kupec (W&P Profil – Solarvalue Holding d.o.o.) prevzel obveznosti, s katerimi naj bi bili postavljeni pogoji za dolgoročno ohranitev proizvodnih kapacitet, modernizacijo proizvodnje, razširitev proizvodnega programa in zaščito delovnih mest v TDR. HSE je bil kot skrbnik pogodbe o prodaji in nakupu delnic TDR dolžan le spremljati izvajanje obveznosti, ki jih je s prodajno pogodbo prevzel kupec, kot tudi doseganje v pogodbi zastavljenih ciljev. HSE je skrbništvo nad pogodbo izvajal kakovostno in v duhu dobrega gospodarja, ni pa prevzel in ne nosi odgovornosti za poslovanje družbe TDR-Metalurgija v celoti, temveč je ta odgovornost izključno na poslovodstvu oz. lastniku TDR.

Kot jamstvo, da bo izvajal svoje obveznosti, je kupec TDR HSE izročil bančne garancije. Po pogodbi je HSE dolžan oz. upravičen garancije vrniti šele potem, ko bo kupec izvedel posamezne investicije in za to predložil ustrezna dokazila. Do danes se to ni zgodilo. Po dosedanjih ocenah strokovnjakov kaže, da je direktor TDR Alojz Cajnko očitno precenil svoje zmožnosti in kapitalsko ni ustrezen za podjem takšne velikosti, kljub temu, da se je ob podpisu pogodbe k temu zavezal in ob izdaji garancij tudi jasno pokazal, da se problema zaveda – žal pa ga javno prelaga na HSE, čeprav sta edina krivca za nastale razmere vodstvo in lastnik TDR, kar nenazadje dokazujejo tudi slabi rezultati iz naslova poslovanja v minulem letu.

Vračilo bančnih garancij bi pomenilo sprostitev denarnih depozitov pri bankah, danih v zavarovanje izdanih bančnih garancij. Tako sproščena sredstva naj bi kupec namenil za zagon proizvodnje v TDR. Vendar pa bi se z vračilom bančnih garancij kvaliteta zavarovanja bistveno poslabšala. V primeru nastopa terjatve HSE iz naslova plačila pogodbenih kazni po pogodbi bi bila zato možnost unovčitve pogodbenih kazni vprašljiva.

Na osnovi dosegljive pregledane dokumentacije strokovnjaki s področja prava in revizije ocenjujejo, da sedanji postopek prisilne poravnave nad dolžnikom ne zagotavlja realnih osnov za njeno uspešno izvedbo. V HSE se temu mnenju pridružujemo; ocenjujemo, da za TDR še obstaja rešitev, in smo zainteresirani za vzpostavitev pogojev nadaljnje proizvodnje podjetja. Verjetnost poslovne in finančne sanacije družbe vidimo v novem postopku prisilne poravnave s predložitvijo realnejših osnov glede višine in rokov poplačila upnikov ob  realnejših elementih poslovnega načrta, ki bi zagotavljal dolgoročno delovanje TDR. Nova prisilna poravnava bi se lahko izvedla v ponovljenem postopku ali pa celo pod ugodnejšimi pogoji v okviru stečajnega postopka. Poslovodstvo HSE to možnost podpira, vendar pa zanjo potrebujemo predhodno soglasje ustanovitelja in nadzornega sveta HSE. Kot družba v stoodstotni državni lasti in gospodarska družba, ki posluje po določilih Zakona o gospodarskih družbah, moramo namreč poslovati skladno z zakonom in v duhu dobrega gospodarja.

Ob izpolnitvi navedenih pogojev in ob realnih izgledih za izglasovanje prisilne poravnave bi bil HSE pripravljen odobriti TDR nujno potrebna likvidna sredstva v postopku prisilne poravnave za financiranje uspešnega zagona proizvodnje, izplačila plač in nabavo potrebnega materiala. Seveda pa HSE od dolžnika in njegovih udeležencev pričakuje aktivno vlogo v nakazani smeri, ki bi lahko bila deležna naše konkretne finančne podpore. V tem pogledu je HSE še vedno in bo tudi v prihodnje zainteresiran za dolgoročno rešitev in obstoj TDR ter vseh zaposlenih in njihovo socialno varnost, kot je bilo v kupoprodajni pogodbi tudi dogovorjeno.