Medijsko središče / Sporočila za javnost / Izbran izvajalec pripravljalnih del za HE Boštanj

Izbran izvajalec pripravljalnih del za HE Boštanj

Ljubljana

V sredo, 6. novembra 2002, je poslovodstvo Holdinga Slovenske elektrarne, koncesionarja za izgradnjo spodnjesavske verige hidroelektrarn, sprejelo sklep o izbiri izvajalca pripravljalnih del za HE Boštanj, prve v verigi petih bodočih hidroelektrarn. Pripravljalna dela za HE Boštanj, ki zajemajo izkop gradbene jame, utrjevanje nasipov in ureditev ustrezne infrastrukture, bo izvajal konzorcij GRADIS NIZKE GRADNJE d.d., Maribor / GIZ GRADIS d.d., Ljubljana.

Skladno z razpisom za izvedbo pripravljalnih del za HE Boštanj – Lot A1, ki je bil v republiškem uradnem listu objavljen 30. avgusta letos, je razpisno dokumentacijo dvignilo dvanajst potencialnih izvajalcev. Do roka za oddajo ponudb, ki je potekel 14. oktobra, pa so ponudbe oddala štiri podjetja, in sicer:
• CM Celje d.d.,
• Cestno podjetje d.d. Ljubljana,
• konzorcij SCT d.d. Ljubljana / Primorje d.d. Ajdovščina in
• konzorcij GRADIS nizke gradnje d.d. Maribor / GIZ GRADIS d.d. Ljubljana.

Devetčlanska komisija za pregled in ocenjevanje ponudb, prispelih na javni razpis, je opravila pregled in ocenitev ponudb v skladu z merili, objavljenimi v razpisni dokumentaciji. Merila za izbor so:
• višina ponudbene cene  70 točk
• tehnična opremljenost ponudnika 10 točk
• kadrovska sestava   10 točk
• reference na podobnih delih  10 točk

Komisija je po opravljenem pregledu v ožji izbor uvrstila ponudbi konzorcija SCT d.d. Ljubljana / Primorje d.d. Ajdovščina in konzorcija GRADIS nizke gradnje d.d. Maribor / GIZ GRADIS d.d. Ljubljana. Od obeh ponudnikov je komisija, na osnovi soglasja poslovodstva HSE, zahtevala dodatna pojasnila v zvezi z vprašanji, ki so se članom komisije zastavila med pregledovanjem ponudb. Po prejemu pojasnil je komisija opravila končno ocenitev ponudnikov v skladu z objavljenimi merili za dodelitev naročila in predlagala poslovodstvu HSE, da se naročilo za Lot A1 odda konzorciju GRADIS nizke gradnje d.d. Maribor / GIZ GRADIS d.d. Ljubljana, katerega ponudba je bila ocenjena kot najugodnejša.
Skladno s tem je poslovodstvo HSE na včerajšnjem kolegiju tudi sprejelo sklep, da z omenjenim ponudnikom sklene pogodbo za izvedbo pripravljalnih del za izgradnjo HE Boštanj.

Vili Vindiš, direktor družbe HSE Invest in predsednik komisije za pregled in ocenjevanje ponudb, je ob izboru izvajalca pripravljalnih del – pogodba z njim bo sklenjena konec meseca – izrazil zadovoljstvo:

»Z izbiro izvajalca pripravljalnih del smo praktično postavili temeljni kamen za HE Boštanj. Gradnja spodnjesavske verige se torej začne ta mesec, v roku, ki smo si ga zastavili.«

floater