Medijsko središče / Sporočila za javnost / Insolventnost Premogovnika Velenje

Insolventnost Premogovnika Velenje

Na podlagi nerevidiranih računovodskih izkazov za leto 2014 je Uprava Premogovnika Velenje z dnem 16. 3. 2015 ugotovila kapitalsko neustreznost družbe na dan 31. 12. 2014, kar je po kriteriju 2. točke 3. odstavka 14. člena ZFPPIPP eden od formalnih zakonskih razlogov za insolventnost, kar pomeni, da izguba tekočega leta skupaj s prenesenimi izgubami dosega polovico osnovnega kapitala.

Uprava Premogovnika Velenje je z nastopom mandata nove sestave nadzornega sveta v lanskem letu pristopila k izvajanju ukrepov finančnega in poslovnega prestrukturiranja. Skupščini Premogovnika Velenje bo predlagala ukrepe, ki jih bo potrebno nadaljevati, da bo družba dosegla finančni položaj, ki bi po ocenah omogočil izpeljavo srednjeročnih in dolgoročnih ciljev prestrukturiranja in bi pomenil začetek obdobja poslovno ter finančno stabilnega in uspešnega poslovanja.

Na današnji seji NS družbe je Uprava nadzorni svet seznanila s statusom insolventnosti in z ukrepi za njegovo reševanje, skupaj s pričakovanji uspešnosti poslovanja v naslednjih letih in presojo tveganj delovanja z naslova zahtevnosti odkopnih področij, s poudarkom na letu 2015. Na podlagi predstavljenega NS ocenjuje, da obstajajo tehtni ekonomsko-finančni, poslovni (procesni) in socialni razlogi za izvedbo dokapitalizacije, kot je predvidena tudi v poslovnem načrtu Premogovnika Velenje za leto 2015. NS priporoča nadaljevanje razvoja začetih dobrih praks korporativnega upravljanja v Skupini PV, ki so pripeljale do pomembnih pozitivnih učinkov, in njihovo uveljavljanje v druga okolja, s katerimi je premogovnik posredno ali neposredno povezan.

Pri obravnavi točke uspešnosti poslovanja in statusa insolventnosti so bili vključeni tudi predstavniki socialnih partnerjev, ker je za uspešno izvedbo celostnega prestrukturiranja, vključujoč aktivnost dokapitalizacije, potrebno soglasje vseh ključnih deležnikov pri delovanju Premogovnika Velenje.

Zelo pomembno  za uspešno izvedbo postopkov prestrukturiranja pa je, ob stabilnem in uspešnem poslovanju, nadaljevanje dosedanje podpore lastnikov, predvsem največjega in poslovno pomembnega, pri vseh najpomembnejših odločitvah, neposredno vezanih na poslovanje Premogovnika Velenje in Skupine Premogovnik Velenje.

Čisti poslovni izid v letu 2014 je na podlagi nerevidiranih računovodskih izkazov negativen v višini 33 mio €. Trenutne poslovne in likvidnostne razmere Premogovnika Velenje so izredno zahtevne. Težka poslovna situacija iz prejšnjih let se je prenesla v leto 2014, vendar je glavni razlog za izgubo v poslovnem letu 2014 nastop višje sile, to je zatesnitev odvozne proge odkopa CD1. Zaradi tega je bila proizvodnja dalj časa zgolj polovična, saj je bila na enem od dveh delujočih odkopov dva meseca in pol zaustavljena, kasneje pa precej nižja od pričakovane, kar je bistveno vplivalo na izpad prihodkov družbe. Izguba iz poslovanja za poslovno leto 2014 tako znaša 21,2 mio €. Drugi pomembni razlogi za izgubo v letu 2014 so slabitve finančnih naložb v višini 8,6 mio €, visoki finančni odhodki iz prejetih posojil v višini 2,1 mio € in odloženi davki v višini 1,4 mio €.

Zatesnitev odkopa CD1 ter izredno zahtevni geomehanski pogoji so pomenili izpad proizvodnje v višini cca. 640.000 ton oziroma 7.400 TJ glede na zastavljen plan proizvodnje za leto 2014. Posledica je izpad prodaje premoga v enaki višini, kar vrednostno pomeni 21,8 mio EUR brez DDV.

Ukrepi stroškovne racionalizacije v Skupini Premogovnik Velenje že intenzivno potekajo od drugega polletja lanskega leta. V okviru splošnih ukrepov za znižanje stroškov je Premogovnik Velenje lani znižal stroške v višini 1,2 mio EUR; od tega največ na racionalizaciji stroška storitev v višini 0,6 mio EUR. V letu 2015 v okviru teh planiramo 2,8 mio EUR prihranka.

Za doseganje stabilnega poslovanja v letu 2015 bo Premogovnik Velenje poleg doseganja proizvodnje znižal stroške materiala, storitev in dela. Za doseganje cilja na področju stroška dela so se socialni partnerji v socialnem sporazumu, ki je bil v družbah Premogovnika Velenje podpisan 15. januarja letos, zavezali izvajati ukrepe, kot so znižanja osnovnih bruto plač vsem delavcem, ki so zaposleni po določilih Kolektivne pogodbe premogovništva, znižanje enote enostavnega dela, pri tem pa osnovna bruto plača ne sme biti nižja, kot jo določa Zakon o delovnih razmerjih. Sestavni del ukrepov je tudi nova sistemizacija delovnih mest in zmanjšanje povprečnega števila zaposlenih z mehkimi ukrepi. Skupno bi z načrtovanim znižanjem stroškov dela v letu 2015 dosegli prihranek v višini 7,8 mio EUR, kar predstavlja 13,7 % glede na leto 2014. Pri tem je sodelovalo tudi poslovodstvo z znižanjem plač, bonitet in s spremembo sistemizacije, ki je ukinila nekatera vodilna in vodstvena delovna mesta

Pomembni ukrepi v skladu z Načrtom finančnega in poslovnega prestrukturiranja so postavljeni v smeri:

–     finančnega prestrukturiranja (ukrepi za dolgoročni reprogram finančnih obveznosti, predlogi povečanja vrednosti lastniškega kapitala);

–     poslovnega prestrukturiranja (osredotočenje na osnovno dejavnost pridobivanja premoga, procesno prestrukturiranje, ukinjanje nedonosnih programov poslovanja, dezinvestiranje vseh poslovno nepotrebnih stvari premoženja in dejavnosti, predvsem tistih, ki niso vezane na osnovno dejavnost).

Uprava Premogovnika Velenje bo na podlagi 35. člena ZFPPIPP odpravo insolventnosti in ukrepe za finančno prestrukturiranje, ki so potrebni, da bi družba znova postala kratkoročno in dolgoročno plačilno sposobna, predlagala na seji NS in Skupščini Premogovnika Velenje v okviru zakonsko opredeljenih rokov za izvedbo teh postopkov.

Dodatne informacije:
Služba za odnose z javnostmi Skupine Premogovnik Velenje

floater