Medijsko središče / Sporočila za javnost / HSE uspešno realizira zastavljene cilje

HSE uspešno realizira zastavljene cilje

Ljubljana

V teh dneh mineva leto dni od ustanovitve družbe Holding Slovenske elektrarne (HSE), ki združuje Dravske elektrarne Maribor, Savske elektrarne Ljubljana, Soške elektrarne Nova Gorica, Termoelektrarno Brestanica, Termoelektrarno Šoštanj in Premogovnik Velenje. Za ustanovitev HSE – akt o ustanovitvi družbe je bil sprejet 26. julija 2001 – se je vlada odločila zaradi zagotovitve enotnega nastopa domačih proizvajalcev električne energije v pogojih prostega trga, zaradi izvedbe projekta izgradnje hidroelektrarn na spodnji Savi ter zaradi izboljšanja konkurenčnosti slovenskih proizvodnih podjetij.

HSE je v prvem letu svojega delovanja dosegel ugodne finančne rezultate, še zlasti z izvozom električne energije v Italijo. Prevzel je tudi že upravljanje proizvodnje, vzpostavil ustrezno notranjo organiziranost ter v prejšnjem tednu prevzel enega največjih investicijskih projektov v Sloveniji – 95 milijard slovenskih tolarjev vredno izgradnjo verige hidroelektrarn na spodnji Savi.

HSE je ves čas svojega obstoja posebno pozornost namenjal vzpostavitvi učinkovite notranje organiziranosti ter takšnih notranjih odnosov, ki bodo pripomogli k doseganju sinergijskih učinkov. V petek, 12. julija 2002, so generalni direktor HSE, mag. Drago Fabijan, in poslovodje HSE, vizijo in strategijo notranjih odnosov predstavili tudi direktorjem vseh šestih družb, ki HSE sestavljajo. Direktorji vseh družb so ugotovili, da je predlagana strategija notranje organiziranosti, kot jo zastavlja HSE, ustrezna in da med drugim tudi ne predvideva izrazite centralizacije funkcij in ukinjanja delovnih mest, kot so se v zadnjem času pojavljali neutemeljeni strahovi. Ugotovili so tudi, da je pogodba o obvladovanju namenjena tudi zaščiti direktorjev pred odškodninskimi tožbami manjšinskih lastnikov, ter se dogovorili za organiziranost in kadrovsko participacijo pri gradnji hidroelektrarn. S ciljem notranje informiranosti, ki ji bodo v HSE v prihodnje nasploh posvečali izjemno pozornost, in s ciljem seznanitve s strategijo in vizijo holdinga, pa se bo ožje vodstvo HSE  v kratkem sestalo tudi z vodstvi, sveti delavcev in sindikati posameznih družb.

HSE je tako po pričakovanju poslovodstva in direktorjev šestih družb, ki holding sestavljajo, na dobri poti, da realizira vse cilje, za katere je bil ustanovljen.