Medijsko središče / Sporočila za javnost / HSE: Tudi v letu 2003 največji proizvajalec in trgovec z električno energijo v Sloveniji

HSE: Tudi v letu 2003 največji proizvajalec in trgovec z električno energijo v Sloveniji

Ljubljana

Holding Slovenske elektrarne (HSE) je v letu 2003 posloval uspešno in ostal največji proizvajalec in trgovec z električno energijo v Sloveniji. Družbe, ki HSE sestavljajo – Dravske elektrarne Maribor, Savske elektrarne Ljubljana, Soške elektrarne Nova Gorica, Termoelektrarna Brestanica, Termoelektrarna Šoštanj in Premogovnik Velenje – so v obdobju januar – november 2003 proizvedle več kot polovico vse v Sloveniji proizvedene električne energije, ki jo je HSE večino, 76 odstotkov, prodal na domačem trgu. Ob zaključku leta bo imel HSE dobrih 90 milijard tolarjev prihodka od prodaje, skupina družb HSE pa bo poslovno leto predvidoma zaključila z 2 milijardama tolarjev nekonsolidiranega dobička.

Pomembnejši poslovni dogodki, ki so vplivali na poslovanje, tržni položaj in prepoznavnost HSE v letu 2003, so: ratifikacija meddržavnega sporazuma o NEK, ki predvideva dobavo polovice proizvodnje električne energije Hrvaški, podpis pogodbe o skupnem podvigu pri izgradnji HE na Spodnji Savi, odprtje predstavništva v Beogradu, odkup 20,5-odstotnega lastniškega deleža v Dravskih elektrarnah Maribor, članstvo na EEX – borzi z električno energijo v Leipzigu, prva strateška konferenca skupine HSE, pridobitev certifikatov ISO 9001 in ISO 14001 ter podpis domačih in tujih kupoprodajnih pogodb za leto 2004.

Proizvodnja električne energije družb skupine HSE v enajstih mesecih leta 2003 je znašala 5.736 GWh; hidroelektrarne so je proizvedle 2.394 GWh ali 42 odstotkov, termoelektrarne pa 3.240 GWh ali skoraj 56 odstotkov. Največja proizvajalka električne energije v skupini HSE je tudi letos Termoelektrarna Šoštanj, ki naj bi po gospodarskem načrtu do konca leta 2003 proizvedla 3.100 GWh električne energije, kar znaša 48 odstotkov celotne energije, proizvedene v okviru skupine HSE. Zaradi slabe hidrologije v letu 2003 planirana proizvodnja hidroelektrarn ne bo dosežena, je pa že sedaj presežena planirana proizvodnja termoelektrarn. Večino električne energije je HSE do vključno novembra 2003 prodal na domačem trgu – 76 odstotkov, okoli 23 odstotkov jo je izvozil, predvsem v Italijo, v manjšem obsegu pa tudi v Avstrijo in na Hrvaško, en odstotek pa jo je prodal na organiziranem trgu električne energije.

Kljub konkurenci tujih in domačih dobaviteljev električne energije bo po predvidevanjih HSE tudi v letu 2004 ostal največji proizvajalec in trgovec z električno energijo v Sloveniji. Na domačem trgu bo še naprej ohranil pomembno vlogo, saj zagotavlja sistemske storitve upravljalcu prenosnega omrežja, s svojimi elektrarnami pa omogoča napetostno podporo elektroenergetskemu sistemu in s tem njegovo delovanje. HSE vodi tudi največjo bilančno skupino v Sloveniji, s čimer omogoča svojim članom minimiziranje stroškov odstopanj. Vedno bolj bo stopala v ospredje tudi vloga HSE kot vlagatelja v proizvodne objekte; poleg gradnje HE na spodnji Savi, ki že poteka, je v obravnavi nabor projektov, s katerimi bi v 10-letnem obdobju, do leta 2013, pridobili 1.097 MW dodatne moči.
HSE bo v letu 2004 poglobil tudi svoj nastop na tujih trgih. Posebno pozornost bo še naprej posvečal poslovnim stikom s partnerji v Italiji, ki ostaja država z največjim deficitom na področju električne energije v Evropi. Precej izkušenj HSE že ima pri trgovanju na Evropski borzi z električno energijo – EEX – v Leipzigu, katere član je postal novembra letos, in na graški borzi EXAA. Zaradi tesne vpetosti v nekdanji elektroenergetski sistem pa se HSE v prihodnosti kažejo tudi precejšnje možnosti trgovanja z novonastalimi državami na območju nekdanje Jugoslavije. Poleg naštetega pa se HSE vse bolj intenzivno pripravlja tudi na tržne priložnosti, povezane z ohranjanjem okolja – na trgovanje s CO2 emisijskimi kuponi in na trgovanje s t.i. RECS certifikati (certifikati obnovljive energije) na domačem in tujih tržiščih.