Medijsko središče / Sporočila za javnost / HSE LETO 2010 KONČAL USPEŠNO IN TUDI V PRVEM TRIMESEČJU 2011 PRESEGEL ZASTAVLJENE CILJE

HSE LETO 2010 KONČAL USPEŠNO IN TUDI V PRVEM TRIMESEČJU 2011 PRESEGEL ZASTAVLJENE CILJE

Danes je potekala 8. redna seja nadzornega sveta Holdinga Slovenske elektrarne d.o.o. (HSE). Ključne točke, ki so jih obravnavali nadzorniki, so bile poslovanje družbe v prvem trimesečju leta 2011, letno poročilo družbe in skupine HSE za leto 2010 ter predlog noveliranega investicijskega programa – Revizija 4 – projekta izgradnje nadomestnega bloka 6 TEŠ. (NIP 4).

HSE je v prvem trimesečju letošnjega leta posloval dobro in je presegel zastavljene cilje za to obdobje. V obdobju od januarja do marca 2011 so družbe skupine HSE proizvedle na pragu 1.997,70 GWh električne energije, kar je 10 odstotkov več od načrtovane proizvodnje za to obdobje in za 2 odstotka več od proizvedene električne energije v enakem lanskem obdobju. Prodane je bilo kar 17 odstotkov več električne energije od načrtovane in 54 % več v primerjavi z enakim lanskim obdobjem. Skladno s tem so tudi čisti prihodki od prodaje presegli realizirane v enakem obdobju preteklega leta, in sicer za 54 %. Na ugoden poslovni rezultat sta vplivala tudi večji izvoz ter nadplanska hidrologija, ki so jo s pridom izkoristile odvisne družbe – hidroelektrarne skupine HSE. Te so v prvem tromesečju 2011 skupaj proizvedle kar 36 odstotkov vse električne energije v skupini HSE ter tako pomembno prispevale k proizvodnji električne energije iz obnovljivih virov v Sloveniji. HSE na tem področju električne energije iz obnovljivih virov ohranja vodilno mesto, saj proizvede približno 80 odstotkov vse slovenske električne energije, pridobljene iz obnovljivih virov.

To je razvidno tudi iz letnega poročila družbe in skupine HSE za leto 2010, ki ga je na današnji seji kot osrednjo točko obravnaval nadzorni svet družbe. Poročilo je revidirala revizorska hiša Deloitte in nanj izdala mnenje brez pridržka. Nadzorni svet HSE je po temeljiti obravnavi ocenil, da je skupina HSE poslovala dobro. Posebej velja omeniti, da je bila letna proizvodnja električne energije družb skupine HSE rekordna, in sicer 8,4 TWh, prodanih pa je bilo 16 TWh električne energije, kar je 23 odstotkov več kot leta 2009. Čisti prihodki od prodaje so znašali 909 mio € (skupina HSE) oziroma 903 mio € (HSE d.o.o.), čisti poslovni izid pa 103 mio € (skupina HSE) oziroma 79 mio € (HSE d.o.o.).

Omeniti tudi velja, da je na tujih trgih prvič v obstoju HSE količina prodane električne energije presegla 50% vse prodane energije v letu 2010, v primerjavi z letom 2009 pa so se čisti prihodki od prodaje na tujem trgu povečali za 72 odstotkov in so konec leta 2010 znašali 427 mio €. Našteto dokazuje, da se je HSE v tujini trdno zasidral kot resen mednarodni trgovec z električno energijo.

»Po končni preveritvi letnega poročila nadzorniki niso imeli pripomb in so ga potrdili ter ga bodo poslali skupščini HSE kot lastniku,« je povedal dr. Drago Dolinar, predsednik nadzornega sveta HSE.

Nadzorni svet HSE se je seznanil tudi s ključnimi izvlečki noveliranega investicijskega programa za projekt nadomestni blok 6 TEŠ (NIP 4), ki ga pripravljata HSE in TEŠ. Priprava NIP 4 je v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ. Celotni NIP 4 bo posredovan članom nadzornega sveta po zaključku pogajanj z Alstomom in po izdelani zunanji recenziji.

Nadzorniki HSE so se na seji seznanili tudi z ostalimi odprtimi vprašanji glede projekta TEŠ 6, tako z energetskega, ekološkega in ekonomskega vidika.

»Projekt gradnje nadomestnega bloka 6 zaenkrat še lovi začrtane časovne in finančne okvire. Nadzorniki HSE smo zadovoljni s potekom aktivnosti, na vodstvu družbe pa je, da angažirajo vso razpoložljivo strokovno znanje in izkušnje, da bo projekt izpeljan učinkovito ob upoštevanju interesov lastnikov, slovenske energetike in vseh drugih deležnikov v tem največjem slovenskem investicijskem projektu,« je po seji nadzornega sveta povedal njegov predsednik dr. Drago Dolinar.

Dodatne informacije: prof. dr. Drago Dolinar, predsednik nadzornega sveta HSE d.o.o., tel. 02 220 70 70, e-mail: dolinar@uni-mb.si