Medijsko središče / Sporočila za javnost / HIDROELEKTRARNA BLANCA 3.12.2009 ZAČELA S POSKUSNIM OBRATOVANJEM

HIDROELEKTRARNA BLANCA 3.12.2009 ZAČELA S POSKUSNIM OBRATOVANJEM

HE Blanca je druga zgrajena hidroelektrarna v verigi petih novih HE na spodnji Savi, ki jih v skladu z določili Koncesijske pogodbe za izkoriščanje energetskega potenciala spodnje Save gradi družba Hidroelektrarne na Spodnji Savi, d.o.o. HE Blanca je pretočno akumulacijskega tipa z nameščenimi tremi agregati z inštaliranim pretokom 500 m3/s, s petimi prelivnimi polji, ki imajo vlogo reguliranja gladine v akumulacijskem bazenu in pretokov Save in imajo ob povečanih pretokih Save izrazito varnostno vlogo ter ostalo opremo. Največja moč HE Blanca je 42 MW, povprečna letna proizvodnja električne energije pa je 160 GWh. Novozgrajena HE Blanca bo tako prispevala dodatne 4% letne proizvodnje iz obnovljivih virov Slovenije. Proizvajala pa bo tudi vršno energijo in s tem omogočila večjo fleksibilnost elektroenergetskega sistema Slovenije. Tudi novozgrajena HE Blanca bo po končanem poskusnem obratovanju daljinsko vodena, prisotnost posadke pa bo potrebna le v času izrednih razmer in ob vzdrževalnih delih.

Temeljni kamen za gradnjo HE Blanca je bil položen novembra 2005, tri leta po začetku gradnje prve hidroelektrarne v verigi petih novih HE na spodnji Savi HE Boštanj.

Pri izgradnji HE Blanca so sodelovale naslednje družbe (večja dela ter dobave):

– Litostroj E.I. d.o.o. Ljubljana – dobava turbin in opreme
– Končar d.d. Zagreb – dobava generatorjev
– Montavar metalna nova d.o.o. Maribor – dobava hidromehanske opreme
– Kostak Krško d.d. – pripravljalna gradbena dela
– konzorcij Primorje d.d. Ajdovščina, CGP  d.d. Novo mesto in Kostak d.d. Krško – LOT A2- izgradnja jezovne zgradbe HE Blanca,
– konzorcij NIVO d.d. Celje in CGP d.d. Novo mesto ter Primorje d.d. Ajdovščina – izgradnja akumulacijskega bazena
– Iskra, C&G in ABB – dobava elektro opreme
– HSE Invest – inženiring in nadzor
– IBE d.o.o. – projektiranje.

Prvi agregat HE Blanca je bil sinhroniziran z elektroenergetskim omrežjem že novembra lani, druga dva pa meseca marca in aprila leta 2009.

Začetek delovanja HE Blanca pomeni še en korak k približevanju izpolnjevanja okoljskih ciljev Republike Slovenije, vezanih na povečanje proizvodnje energije iz obnovljivih virov in zmanjševanja emisij toplogrednih plinov ter k povečanju neodvisnosti Slovenije od uvoza električne energije.

Ob izgradnji HE Blanca je bila znatno izboljšana poplavna varnost ob reki Savi na tem področju ter urejena lokalna, državna in vodna infrastruktura. Tako je bil med ostalim zgrajen tudi most preko reke Save na dolvodni strani HE Blanca, ki bo uporaben za javni promet.

floater