Medijsko središče / Sporočila za javnost / HE Krško s 1. 4. 2014 v rednem obratovanju

HE Krško s 1. 4. 2014 v rednem obratovanju

Dne, 24. marca 2014, je Ministrstvo za infrastrukturo in prostor izdalo uporabno dovoljenje družbi HESS, d.o.o. za jezovno zgradbo HE Krško. S tem se je zaključilo enoletno poskusno obratovanje, od 1. 4. 2014 je tako HE Krško v rednem obratovanju.
Gradnja HE Krško se je zaključila s tehničnim pregledom 7. 3. 2013 in uradno otvoritvijo 7. 6. 2013. Poskusno obratovanje se je pričelo 1. 4. 2013, ko je bil akumulacijski bazen le delno napolnjen na koto 162,90 m.n.v, kar je zadostovalo za končanje zagonskih testov agregatov ter pričetek poskusnega obratovanja. Polnitev akumulacijskega bazena na nominalno koto je bila izvedena 7. 6. 2013, ko so bile zaključene tudi infrastrukturne ureditve (nadvišanje ceste G 1-5, poglabljanje struge reke Save dolvodno od HE).
V času poskusnega obratovanja na HE Krško ni bilo ugotovljenih bistvenih odstopanj, ki bi vplivale na samo proizvodnjo. Zaznane pomanjkljivosti so se, oziroma se v sklopu garancijske dobe z dobavitelji opreme še odpravljajo. Poskusno obratovanje je zaznamovala tudi ugodna hidrologija, ki je zagotavljala »polno« obratovanje elektrarne ter jo preizkusila tudi v razmerah višjih pretokov.