Medijsko središče / Sporočila za javnost / DRUŽBA DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR SLAVI 70 LET OBSTOJA

DRUŽBA DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR SLAVI 70 LET OBSTOJA

Leta 1918 so slovenski del reke Drave prvič zajezili – z izgradnjo hidroelektrarne Fala – in leta 1978 zadnjič – z izgradnjo hidroelektrarne Formin. V vmesnih šestdesetih letih pa so na njej, ob omenjenih dveh, zgradili še šest velikih hidroelektrarn. Prve elektrarne so v prvih letih delovale kot samostojne poslovne enote. Ideja o združitvi tedanjih elektrarn na reki Dravi v enotno podjetje pa se je prvič pojavila leta 1950. Kolektivi posameznih elektrarn so idejo sprejeli zelo različno, saj so bili delavci večinoma zadovoljni s takratnim stanjem. Pobuda zato seveda ni prišla od kolektivov, temveč od političnih struktur. Za njeno uresničitev je bila pomembna Konferenca o vprašanju ustanovitve in organizacije nove direkcije za dravske elektrarne Dravograd, Vuzenica, Fala in Mariborski otok, ki je bila 22. oktobra 1950 v hidroelektrarni Mariborski otok in se je je udeležil takratni minister za elektrogospodarstvo Ljudske republike Slovenije, prisotni pa so bili še direktorji elektrarn in drugi sodelavci ter zastopniki delavskih svetov in upravnih odborov. Ključno vlogo je imel minister, ki je prisotnim predstavil pomen združitve elektrarn in pozitivne učinke tega. V razpravi so bili predstavniki elektrarn do predloga zelo kritični in so izrazili številne pomisleke. Zaradi javnega glasovanja je bil, kljub bolj ali manj prikritemu nasprotovanju združitvi, rezultat glasovanja prepričljiv, in sicer enajst glasov za in en proti. Kasneje je ponovno prišlo do razdružitve in nato desetletje zatem do ponovne združitve, kot rojstni dan družbe Dravske elektrarne Maribor pa je zapisan 1. oktober 1951.

Od leta 2001 so Dravske elektrarne Maribor del skupine HSE. Vlada Republike Slovenije je dve leti po ustanovitvi Holdinga Slovenske elektrarne, 13. marca 2003, izdala Uredbo o koncesiji za rabo reke Drave za proizvodnjo električne energije in 3. aprila 2003 na podlagi te uredbe za koncesionarja imenovala Dravske elektrarne Maribor.

Z osmimi velikimi hidroelektrarnami na reki Dravi, petimi malimi hidroelektrarnami in štirimi sončnimi elektrarnami predstavlja družba Dravske elektrarne Maribor danes enega ključnih stebrov slovenske energetike, saj proizvede letno skoraj četrtino vse slovenske električne energije. V obdobju od leta 1951 do danes pa so dravske elektrarne oddale v omrežje skoraj 150.000 gigavatnih ur električne energije, s čimer bi v današnjem času zadostile porabo vseh slovenskih gospodinjstev za obdobje 43 let.

Četudi po letih obstoja in delovanja niso najmlajši, so še vedno polni energije in načrtov za prihodnost. Ker je reka Drava energetsko izkoriščena, snujejo nove projekte za izkoriščanje drugih obnovljivih virov za proizvodnjo električne energije. Trendi namreč nakazujejo potrebo po doseganju zanesljive in varne oskrbe z električno energijo na stroškovno učinkovit način. Cilj povečanja konkurenčne sposobnosti družbe Dravske elektrarne Maribor in skupine HSE zahteva obvladovanje in primerljivost stroškov s konkurenti in zahtevami trga na vseh področjih delovanja in razvoja energetskih podjetij, tako pri obratovanju, vzdrževanju, trgovanju, investiranju, razvoju, kot pri vpeljavi novih storitev. V skladu s slednjim izvajajo dela in načrtujejo projekte na naslednjih področjih:

  • redno vzdrževanje, obnova in nadgradnja obstoječih elektrarn,
  • ohranjanje energetskega potenciala akumulacijskih jezer hidroelektrarn na reki Dravi,
  • energetska izraba sonca,
  • energetska izraba vetra,
  • energetska izraba geotermalne energije,
  • črpalne hidroelektrarne,
  • hranilniki električne energije in drugo.

Dravske elektrarne Maribor se zavedajo zavez, ki jih je glede prehoda v nizko-ogljično družbo dala država, in zavedajo se odgovornosti glede varne, zanesljive in zadostne proizvodnje električne energije, do sedanjih in do prihodnjih generacij. Ob tem pa ne pozabljajo niti na skrb za naravno okolje, katerega del so elektrarne, ki ga neprestano vzdržujejo in nadgrajuje oziroma posodabljajo, da ostaja primerno za življenje rastlin, živali in ljudi. Posebno pozornost družba skozi vso zgodovino namenja tudi družbenemu okolju, s katerim sobiva in deli prostor. Nezanemarljiva sredstva so vsako leto namenjena podpori številnih dogodkov in organizacijam v več kot dvajsetih občinah vzdolž reke Drave. Posebno pozornost pri tem namenjajo humanitarnim in dobrodelnim dogodkom in društvom, ki se zavzemajo za lepši vsakdan šibkejših členov lokalnih okolij. In prav z namenom, da se prižge svetlejša luč, so donacijo v višini deset tisoč evrov ob svojem rojstnem dnevu namenili Mladinskemu domu Maribor, kjer živijo otroci in mladostnimi, ki imajo čustvene in vedenjske težave in iz različnih razlogov ne morejo živeti s starši v matičnih družinah.

Andrej Tumpej, direktor Dravskih elektrarn Maribor je ob tem povedal: »V družbi se zavedamo, da v okolje in skupnosti veliko vlagamo, a tudi veliko prejmemo. Reka, s katero v energetskem smislu upravljamo, je radodarna do vseh nas. Do tistih, ki imajo v čustvenem in materialnem smislu pri tem manj sreče, gojimo še posebno pozornost in verjamemo, da jim tako z današnjo donacijo kot vsemi ostalimi, ki jih namenjamo skozi leta, vsaj nekoliko polepšamo vsak dan. Naši cilji na vseh področjih, od vzdrževanja in nadgradnje osnovne dejavnosti, do okoljske in družbene odgovornosti so visoko postavljeni, a prepričani smo, da so uresničljivi.«

Z namenom predstavitve družbe in njenih dejavnosti širši javnosti, so danes na trgu Leona Štuklja v Mariboru odprli razstavo Drava, reka, velika kot življenje – Zgodovina in pomen Dravskih elektrarn Maribor za regijo in državo, ki bo na ogled do konca meseca.