Medijsko središče / Sporočila za javnost / DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR PRIDOBILE GRADBENO DOVOLJENJE ZA PRVI DEL SONČNEGA PARKA NA KANALIH HIDROELEKTRARN ZLATOLIČJE IN FORMIN

DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR PRIDOBILE GRADBENO DOVOLJENJE ZA PRVI DEL SONČNEGA PARKA NA KANALIH HIDROELEKTRARN ZLATOLIČJE IN FORMIN

Družba Dravske elektrarne Maribor, največja proizvajalka električne energije iz obnovljivih virov, ki deluje kot del skupine HSE, je pretekli teden s strani Upravne enote Ptuj prejela gradbeno dovoljenje za novogradnjo objekta sončne elektrarne Zlatoličje – segment pet. Gradnja je skladna z določili Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Hajdina in po presoji sprejemljivosti posega na naravo sprejemljiva. Prav tako je ugotovljeno, da načrtovani poseg ni v nasprotju z varstvenimi cilji, ter ne bo vplival na celovitost in povezanost območja, ki je že sedaj del energetskega objekta in bo s postavitvijo sončne elektrarne energetsko nadgrajen.

Segment pet sončne elektrarne Zlatoličje bo umeščen na levem bregu odvodnega kanala največje slovenske hidroelektrarne Zlatoličje – od mostu čez kanal do karting steze oziroma dirkališča Slovenja vas – v dolžini devetsto pet metrov. 5.820 foto-napetostnih modulov, skupne nazivne moči skoraj 2,7 MWp in načrtovane letne proizvodnje približno 3 GWh, bo krasilo sicer neizkoriščeno strmino odvodnega kanala. Glede na nagib terena, ki ponekod presega 30o, bo gradnja od izvajalca zahtevala precejšen izziv in previdnost, slednje predvsem zaradi bližine kanala, katerega pretok vode je do 550 kubičnih metrov na sekundo. Posebnost elektrarne bo kontejnerska izvedba centralnega razsmernika s transformatorsko postajo in srednje napetostnim stikališčem. Prednost uporabe centralnega razsmernika, ki je bil izbran na osnovi skrbnega načrtovanja objekta s strani strokovnjakov Dravskih elektrarn Maribor in HSE Invest, se kaže v njegovi specifični ceni na instalirano moč in posledično v nižji lastni ceni električne energije. Elektrarna bo preko komunikacijskih vmesnikov povezana v center vodenja Dravskih elektrarn Maribor.

Podpis pogodbe za začetek gradnje je predviden v juniju, zaključek del pa v decembru. Načrtujemo, da bo elektrarna konec tega oziroma v začetku naslednjega leta vključena v omrežje in bo tako začela proizvajati nove kilovatne ure električne energije iz obnovljivega vira.

Dravske elektrarne Maribor, ki ob osmih velikih hidroelektrarnah in petih malih hidroelektrarnah že upravljajo tudi štiri sončne elektrarne (SE Dravograd, SE OCV 3 na lokaciji hidroelektrarne Mariborski otok, SE Zlatoličje in SE Formin) skupne moči 1 MW in povprečne letne proizvodnje 1 GWh, z omenjenim projektom sledijo načrtom družbe in skupine HSE glede povečanja proizvodnje iz obnovljivih virov. Ob tem pa tudi zavezam države, ki jih je ta navedla v strateškem dokumentu Celoviti nacionalni energetski in podnebni načrt, v katerem je zapisano, da proizvodnja električne energije v sončnih elektrarnah predstavlja največji razvojni in okoljsko sprejemljiv potencial za povečanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov v Sloveniji.

Segment pet sončne elektrarne Zlatoličje, kot pove že ime, je del večje sončne elektrarne v nastajanju, skupne nazivne moči okrog 30 MWp in predvidene letne proizvodnje dobrih 37 GWh, ki bo zgrajena na dovodnih in odvodnih kanalih hidroelektrarn Zlatoličje in Formin v naslednjih letih. Ob tem pa družba samostojno, v okviru skupine HSE in z zunanjimi partnerji raziskuje tudi druge primerne lokacije za postavitve sončnih elektrarn.

V maju je tudi družba Holding Slovenske elektrarne prejela pravnomočno gradbeno dovoljenje za gradnjo največje sončne elektrarne v državi. Temeljni kamen za sončno elektrarno Prapretno, nazivne moči dobre 3 MWp, bo položen na Dan rudarjev, 3. julija 2021. Elektrarna Prapretno bo predvidoma prvo energijo v omrežje oddala konec letošnjega leta.

Galerija
floater