Medijsko središče / Sporočila za javnost / Cilj je jasen: stavka mora biti brez posledic za končne porabnike električne energije – ELES bo v vsakem trenutku zagotavljal varno in zanesljivo obratovanje elektroenergetskega sistema RS

Cilj je jasen: stavka mora biti brez posledic za končne porabnike električne energije – ELES bo v vsakem trenutku zagotavljal varno in zanesljivo obratovanje elektroenergetskega sistema RS

Na novinarski konferenci, ki je bila nadaljevanje sestanka direktorjev gospodarskih družb slovenske elektroenergetike in je bila sklicana glede na objavo stavke s strani Sindikata delavcev dejavnosti energetike Slovenije, so si bili sogovorniki enotni, da je stavka nepotrebna. Svoja enotna mnenja so danes na sedežu družbe ELES predstavili direktorji družb ELES, SODO, HSE, Gen energije, Energetike Ljubljana, Borzena ter obenem razložili, kakšen vpliv bo imela stavka na končne porabnike električne energije v RS.

Mag. Aleksander Mervar, direktor družbe ELES, je najprej pojasnil, kako bo slovenski elektroenergetski sistem (EES RS), katerega varuh je prav družba ELES, sistemski operater prenosnega omrežja RS, deloval v času napovedane stavke. Kot je zatrdil, je ELES na stavko, ki jo organizira sindikat SDE v družbah slovenske elektroenergetike, dobro pripravljen. »Uporabili bomo vse vzvode, ki nam jih omogoča tako Energetski zakon-EZ-1 v členih od 483 do 485, kot določila naših Sistemskih obratovalnih navodil prenosnega omrežja (SONPO) v poglavju 5 – Moteno obratovanje«. Mervar je strnil, da je izredno težko napovedati, kako se bodo spreminjale razmere v obratovanju v času stavke, saj trenutno v Elesu še nimajo natančnih informacij, kako bo potekalo omejevanje proizvodnje. »Zagotovo je pomembno, da je stanje na trgu z električno energijo ugodno, hkrati pa so na voljo tudi zadostne uvozne čezmejne prenosne zmogljivosti, ki bodo trgovcem omogočale zakup potrebnih količin električne energije iz tujine, saj naše uvozne čezmejne prenosne zmogljivosti znašajo preko 3000 MW, s čimer bo zagotovljena ustrezna zadostnost EES RS. Kljub napovedani stavki pa je potrebno poudariti, da morajo proizvajalci, skladno s 485. členom Energetskega zakona, zagotavljati tiste vitalne sistemske storitve, ki so potrebne za zanesljivo obratovanje EES RS«. Mervar je še pojasnil, da so ne glede na potek stavke v Elesu na podlagi scenarijskih analiz, z vidika pretokov moči in obremenitev v omrežju, zmožnosti zagotavljanja sistemskih storitev, možnosti uvoza električne energije za pokrivanje potreb po električni energiji ter možnosti pomoči s strani tujih sistemskih operaterjev, angažirali zaposlene in pripravili ustrezne ukrepe, tako, da bo v vsakem trenutku zagotovljeno varno in zanesljivo obratovanje EES. »Cilj je jasen; slovenski končni porabnik električne energije ne sme občutiti posledice stavke, niti z vidika prekinitve dobave električne energije niti z vidika višjih cen uvožene električne energije«. Kot je še pojasnil, sicer zaposleni v Elesu ne bodo stavkali v klasičnem pomenu, temveč se bodo na pol urnih zborih delavcev seznanili s pogledi predstavnikov SDE in KNSS.

Mervar, direktor Elesa, je ob koncu izrazil tudi svoj pogled na napovedano stavko in dejal, da razume, da se nekateri upravičeno bojijo za svojo zaposlitev, predvsem v Termoelektrarni Šoštanj in Premogovniku Velenje. »Za nikogar si ne želim, da bi ostal brez službe. Res pa je, da se morajo le-ti vprašati, zakaj takšno stanje, zakaj takšna finančna situacija, kdo je zavajal? Na žalost to niso tisti, ki bodo morebitni presežni delavci. Sam osebno sem v času investicije večkrat jasno poudaril, da v naši državi potrebujemo nov termoenergetski blok v TEŠ, da je to z vidika vpliva na slovenski BDP zaradi domačega lignita najboljša investicija, vendar pa bi moral biti blok 6 manjši, s tem cenejši, obratovati bi moral pasovno. Opozarjal sem tudi, da bi bilo škoda zapreti blok 5, da cena lignita ne more biti 2,25 EUR/Gj in še in še,« je bil kritičen mag. Mervar in dodal, da si, ker z zaskrbljenostjo spremlja dogajanje v šaleški dolini, želi, da se situacija razreši v dobro nas vseh. »Seveda brez »žrtev« pa je ob danih tržnih cenah obstoječo situacijo nemogoče razrešiti«, meni Mervar.

Mag. Matjaž Vodušek, direktor družbe SODO, sistemskega operaterja distribucijskega omrežja, je pojasnil, da je družba SODO  z dopisom že 24. marca vsa elektrodistribucijska podjetja pozvala, da skladno s 484. členom Energetskega zakona v času napovedane stavke organizirajo izvajanje storitev po Pogodbi o najemu elektrodistribucijske infrastrukture in izvajanju storitev za SODO tako, da bo zagotovljena obratovalna pripravljenost objektov, omrežij in naprav. »Hkrati smo jih pozvali, da nam posredujejo navodila namenjena delavcem, da bo delo opravljeno pravočasno in učinkovito. Pričakujemo, da  nas bodo sproti obveščali, v kakšnem obsegu je  moteno izvajanje storitev ter morebiten vpliv na kakovost oskrbe z električno energijo (neprekinjenost napajanja, kakovost napetosti, komercialna kakovost) pri uporabnikih elektrodistribucijskega omrežja«, je povedal Vodušek. »Regulator, Agencija za energijo, je namreč z Minimalnimi standardi kakovosti oskrbe z električno energijo predpisala parametre oskrbe, ki so za SODO, ki izvaja dejavnost distribucijskega operaterja z električno energijo zavezujoči. Naloga SODO v tem primeru je, da na vsak način zaščiti odjemalca. Glede na izzive, ki so pred nami, bi morali svojo energijo vsi v energetiki usmeriti na sinergije in delo, zato ocenjujem, da je napovedana stavka popolnoma nepotrebna«, je zaključil Vodušek.

»Sindikat delavcev energetike je že sklical eno nezakonito stavko, in tudi v tem primeru bo očitno tako, ne glede na to, da je stavka »interesna«. Slovenska energetika je v solidnem stanju, plače so za vse profile delavcev, ki so zaposleni v skupini HSE, glede na slovensko povprečje visoke, zaposlitve redne, socialna varnost zagotovljena. Stavkati v takšnih razmerah je v posmeh državljanom, ki nimajo takšnih služb, kot jih imamo mi v energetiki. Stavkati zaradi nekakšnih domnev o razprodaji slovenske energetike – osebno še nisem imel v pisarni nobenega potencialnega kupca HSE – pa milo rečeno neresno,« je svoj pogled na stavko strnil Blaž Košorok, generalni direktor družbe HSE. Dodal je še, da je vodstvo SDE sodelovalo pri številnih zgrešenih odločitvah v preteklosti, zaradi katerih je danes finančno obremenjena celotna skupina HSE, zato je zadnje, ki bi presojalo poslovanje slovenske energetike in njene strateške odločitve. »Razmisli naj raje o posledicah, ki jih lahko prinese ta brez konkretnih razlogov in vsebine sklicana stavka«, še dodaja Košorok.

Martin Novšak, generalni direktor družbe GEN energija d.o.o,je na novinarski konferenci pojasnil, da je slovenska energetika trenutno v izjemno zahtevnem času, ko tržne cene energije na veleprodajnih trgih nenehno padajo, cene električne energije za končne porabnike pa zaradi različnih energetskih politik evropskih držav temu ne sledijo. Na drugi strani standardi obratovanja elektrarn zahtevajo določena vlaganja in stroške. »Takšna situacija je nevzdržna za družbe, ki proizvajajo električno energijo. To pomeni, da se moramo novim, zaostrenim razmeram, nenehno prilagajati, in sicer v več pogledih. Prilagajati moramo tako našo investicijsko dejavnost, kot tudi stroške in vse kar je povezano z odhodki, ob tem pa porabnikom zagotavljati zanesljivo in varno oskrbo z električno energijo. Stavka se mi zato v tem trenutku ne zdi primerna. Bolj konstruktivno in odgovorno bi bilo, če bi pobudniki stavke svojo energijo usmerili v dialog in iskanje rešitev, ne pa v dodatno zaostrovanje razmer«, dodaja Novšak.

Igor Bole, direktor proizvodnje v Energetiki Ljubljana, je povedal, da je odgovornost vseh proizvajalcev energije zagotavljati varno, učinkovito in zanesljivo proizvodnjo. Tej sledi ravno tako varna, učinkovita in zanesljiva oskrba njenih uporabnikov. »K temu nas ne zavezujejo zgolj pogodbe in z njimi poslovno-etične zaveze dobrega gospodarjenja, k temu nas zavezuje tudi odgovorno upravljanje z infrastrukturo. Vsakršna načrtovana ohromitev navedenega lahko zato najprej povzroči neposredno gospodarsko škodo, zatem pa lahko celo omaje zaupanje v »nujno potrebnost neodvisnega energetskega sistema«. Povsem legitimno vprašanje je zato, ali lahko prepustimo naš energetski sistem tovrstnim tveganjem? »Z vidika proizvajalca energije menim, da ne«, je jasen Bole.

Direktor družbe Borzen, dr. Karlo Peršolja,je ob koncu novinarske konference dejal, da Borzen kot operater trga z elektriko s svojimi storitvami zagotavlja in omogoča usklajeno delovanje slovenskega elektroenergetskega sistema. »Družba Borzen je sicer prepoznana kot strateška naložba države in je v 100-odstotni lasti države. Zavedamo se odgovornosti, ki jo nosimo kot izvajalec, ki mu je bila v izvajanje poverjena gospodarska javna služba. Prav zato bomo svoje naloge, tudi v času napovedane stavke, opravljali nemoteno in skladno z veljavno zakonodajo, za kar smo sprejeli ustrezne ukrepe. S strani zaposlenih na Borzenu sicer nismo prejeli informacij, da se nameravajo napovedani stavki pridružili«, je pojasnil Peršolja.

floater