Medijsko središče / Sporočila za javnost / BLOK 5 TEŠ BO DO LETA 2027 PROIZVAJAL NAJVEČ 1.050 GWh ELEKTRIČNE ENERGIJE LETNO

BLOK 5 TEŠ BO DO LETA 2027 PROIZVAJAL NAJVEČ 1.050 GWh ELEKTRIČNE ENERGIJE LETNO

Nadzorni svet Termoelektrarne Šoštanj (TEŠ) je na 8. izredni seji, ki je bila v petek, 7. maja 2010, obravnaval aktualni projekt gradnje nadomestnega bloka 6. Zaradi nekaterih namigovanj o neupravičenosti nadaljnjih vlaganj v blok 5, ki bo po letu 2015 le še hladna rezerva (torej bo obratoval le po potrebi, v primeru ogrožene zanesljivosti oskrbe Slovenije z električno energijo), je namreč vodstvo TEŠ moralo ponovno predstaviti postopnost zapiranja dotrajanih blokov 3, 4 in 5 ter njihovo nadomeščanje z novim, šestim blokom, ki začne delovati leta 2014.

Obratovanje blokov 3, 4 in 5 bo omejeno na podlagi tehnoloških, ekoloških in ekonomskih omejitev. Predvidene zaustavitve so:

Blok 3 – obratuje do uspešno zaključenega poskusnega obratovanja boka 6 (jesen 2014), po tem ostane v hladni rezervi do leta 2016.
Blok 4 – konec obratovanja je pogojen z odločitvijo ELES-a o izgradnji/rekonstrukciji daljnovoda, sicer pa po planu obratuje do uspešno zaključenega poskusnega obratovanja bloka 6 (jesen 2014), po tem ostane v hladni rezervi do leta 2016.
Blok 5 – po uspešno zaključenem poskusnem obratovanju bloka 6 (jesen 2014) preide v hladno rezervo in obratuje po potrebi do leta 2027 s proizvodnjo do največ 1.050 GWh/leto. Pri tem velja dodati, da sta na bloku 5 nujni zamenjava statorja in rotorja generatorja. Obstoječi generator je namreč v tako kritičnem stanju, da je njegova zanesljivost obratovanja že sedaj na zelo nizkem nivoju in je zamenjava v času načrtovanega remonta v letu 2011 nujna.

»Zamenjave vitalnih delov generatorja so v termoelektrarnah običajne in močno odvisne od načina obratovanja elektrarne in sistema vzdrževanja. Zato lahko še enkrat, po ponovni temeljiti preučitvi vse razpoložljive dokumentacije s strani strokovnih služb HSE, TEŠ in NS TEŠ, soglašam z njihovimi ugotovitvami, da ne gre za nepotrebni strošek, temveč za nujno naložbo, ki bo omogočila varno in zanesljivo delovanje petega bloka TEŠ v primeru izpada ali okvare bloka 6 ali siceršnje ogroženosti oskrbe z električno energijo,« pojasnjuje mag. Djordje Žebeljan, predsednik nadzornega sveta TEŠ.

Nadzorni svet je direktorju TEŠ tudi naložil, da investicijsko vzdrževanje vseh obstoječih proizvodnih blokov ter njihove remonte terminsko in vrednostno uskladi s časovno dinamiko trajnega zaustavljanja teh blokov, z zahtevami HSE ter opredelitvami tretje verzije Noveliranega investicijskega programa (oktober 2009). V slednjem je namreč dinamika zapiranja obstoječih blokov ter delovanja petega in šestega bloka podrobno predstavljena in nikdar ni bilo sporno, da blok 5 po letu 2014 prehaja v hladno rezervo. »Prav pa je, da imamo vsi, ki smo v projekt gradnje TEŠ 6 vključeni, pred seboj jasno razdelan terminski in finančni načrt, saj le transparentnost vodenja takšne naložbe zagotavlja podporo javnosti na eni ter uspešnost izvedbe na drugi strani,« dodaja mag. Djordje Žebeljan, predsednik nadzornega sveta TEŠ. Ta je direktorju TEŠ tudi naložil, da predloži podroben koncept ogrevanja Šaleške doline po vstopu bloka 6 v obratovanje.

floater