Medijsko središče / Sporočila za javnost / 25. SEJA SKUPŠČINE PREMOGOVNIKA VELENJE

25. SEJA SKUPŠČINE PREMOGOVNIKA VELENJE

25. redne seje Skupščine Premogovnika Velenje, ki je potekala v petek, 28. avgusta 2015, se je udeležilo 99,5 % delničarjev z glasovalno pravico.

Delničarji so na seji Skupščine sprejeli letno poročilo Skupine Premogovnik Velenje ter se seznanili z revizorjevim poročilom in poročilom nadzornega sveta za leto 2014.

V skladu z zakonom je bila članom nadzornega sveta družbe za poslovno leto 2014 podeljena razrešnica. Skupščina družbe ni podelila razrešnice članom uprave: dr. Milanu Medvedu, dr. Vladimirju Malenkoviću in Sonji Kugonič. Razrešnica pa je bila podeljena Ivanu Pohorcu, mag. Ludviku Golobu in Borisu Štefančiču za poslovno leto 2014.

Skupščina družbe je za pooblaščeno revizijsko družbo za leto 2015 imenovala družbo KPMG Slovenija, d. o. o.

Na seji so se delničarji seznanili tudi s Poročilom posebne revizije družbe z dne 8. 6. 2015, ki ga je pripravila revizorska družba Ernst & Young, d. o. o. Postavljena so bila določena vprašanja, na katera bo uprava pisno odgovorila delničarjem v zvezi z nadaljnjimi postopki in stroški, ki jih je imela družba v zvezi s posebnimi revizijami.

Dodatne informacije: Služba za odnose z javnostmi Skupine Premogovnik Velenje