Medijsko središče / Sporočila za javnost / 21. seja Skupščine Premogovnika Velenje

21. seja Skupščine Premogovnika Velenje

21. seje Skupščine Premogovnika Velenje, ki je potekala v ponedeljek, 26. maja 2014, na zahtevo delničarja Holding Slovenske elektrarne, se je udeležilo 91,88 % delničarjev z glasovalno pravico.

Delničarji so na seji Skupščine sprejeli vse predlagane spremembe in dopolnitve statuta družbe. Glavne spremembe se nanašajo na sestavo in način zastopanja uprave, na spremembo pogojev pri imenovanju predsednika uprave ter urejanje pravic, obveznosti in odgovornosti med predsednikom ter člani uprave.

Holding Slovenske elektrarne, ki je predlagal spremembe statuta družbe in zmanjšanje števila članov nadzornega sveta s šest na tri, je predlagal tudi, da se namesto mag. Marjana Ravnikarja in mag. Jane Vrtovec Trček za člana nadzornega sveta za štiriletno mandatno obdobje izvolita Jože Kaligaro in mag. Klemen Potisek, kar je bilo na današnji seji Skupščine tudi sprejeto. Nadzorni svet na predlog delničarja zdaj šteje tri člane z enakimi pravicami in dolžnostmi.

Sprejet je bil tudi sklep o imenovanju pooblaščene revizijske družbe – imenovana je bila družba Ernst & Young.

floater