Medijsko središče / Sporočila za javnost / 2015: ZA TEŠ ZAHTEVNO, ZA BLOK 6 PRELOMNO LETO

2015: ZA TEŠ ZAHTEVNO, ZA BLOK 6 PRELOMNO LETO

Termoelektrarna Šoštanj (TEŠ), družba skupine HSE, je v letu 2014 projekt izgradnje nadomestnega bloka 6 uspešno pripeljala do skorajšnjega zaključka. Iz njega so bile jeseni v elektroenergetsko omrežje Slovenije že oddane prve kilovatne ure električne energije, zaključek projekta pa je predviden za prvo polovico leta 2015.

Sicer pa je bilo leto 2014  za TEŠ izjemno zahtevno. V njem se je družba soočala z zaostreno finančno situacijo. Po še nerevidiranih podatkih bo TEŠ poslovno leto 2014 zaključil z 2.835 GWh proizvedene in prodane električne energije, 259 GWh proizvedene toplotne energije za ogrevanje, porabljenimi 3.048.000 tonami premoga (od tega 2.952.000 za proizvodnjo električne energije, 96.000 ton pa za proizvodnjo toplotne energije) in 199 mio EUR čistih prihodkov od prodaje.

Finančna izpostavljenost TEŠ v prihodnjih letih bo velika. Trenutna zadolženost družbe do bank je 764 mio EUR, obveznosti TEŠ do največjega dobavitelja, Alstoma, pa v letu 2015 znašajo 37,8 mio EUR. Tudi zato bo posebej pomembno sprotno in učinkovito obvladovanje likvidnostne situacije TEŠ. Poudarek bo na skrbnem planiranju denarnih tokov in gospodarjenju s sredstvi, še naprej pa bo TEŠ v okviru skupine HSE izkoriščal tudi likvidnostne presežke za namene kratkoročnega premostitvenega financiranja.

Dr. Matjaž Eberlinc, direktor TEŠ, se zaveda, da je pred družbo zahtevno obdobje: »Dejstvo je, da je z naložbo v nadomestni blok 6 obremenjen ne le TEŠ, ampak celotna skupina HSE. Prihodnjih nekaj let bo težkih predvsem zaradi poravnavanja obveznosti do bank in dobaviteljev, pa tudi zaradi zagotavljanja nemotenega obratovanja nadomestnega bloka 6 in uresničevanja njegovega poslanstva, zanesljive oskrbe Slovenije z električno energijo, in to na okolju prijaznejši način kot doslej,« pravi dr. Matjaž Eberlinc in dodaja, da je bilo leto 2014 za projekt TEŠ 6 prelomno. Vse faze projekta so namreč potekale skladno s terminskim planom in brez večjih težav. 24. septembra 2014 je bila izvedena prva sinhronizacija bloka 6 z elektroenergetskim omrežjem Slovenije, v katerega so bile iz bloka 6 oddane prve kilovatne ure električne energije. Blok 6 tako po petih letih od začetka gradnje postaja realnost. »21. oktobra 2014 je blok 6 prvič dosegel obratovanje z nazivno močjo 600 MW. Trenutno potekajo optimiranja in preizkušanja zaščit, v prvi polovici letos pričakujemo začetek poskusnega obratovanja, blok 6 pa bo v upravljanje prevzel TEŠ,« dodaja Miha Pečovnik, direktor projekta izgradnje nadomestnega bloka 6, ki ga je na to mesto imenoval dr. Matjaž Eberlinc takoj po nastopu šestmesečnega mandata direktorja družbe TEŠ 3. novembra lani.

Na osnovi dokumentov in vhodnih podatkov, ki so bili usklajeni znotraj skupine HSE, je izdelan tudi Noveliran investicijski program revizija 6 – izdaja december 2014 (NIP6). NIP 6 je bil do konca meseca januarja 2015 posredovan vsem deležnikom, torej Slovenskemu državnemu holdingu, Holdingu Slovenske elektrarne, Vladi Republike Slovenije in bankam). Opravljena morata biti še test zasebnega investitorja in recenzija NIP6.

»V NIP 6 so upoštevane projekcije poslovanja Skupine HSE 2015 – 2030, ocenjena vrednost investicije je na enakem nivoju, kot je bila ugotovljena leta 2013, financiranje je usklajeno na nivoju skupine HSE in se odraža v projekcijah poslovanja skupine HSE, odkupna cena premoga je določena skladno s projekcijami Premogovnika Velenje, upoštevane pa so tudi smernice načrta finančnega prestrukturiranja družbe TEŠ,« dodaja dr. Matjaž Eberlinc, direktor TEŠ, in poudarja, da je finančne projekcije TEŠ d.o.o., tako kot tudi poslovni načrt družbe, konec januarja letos že potrdil tudi njegov edini družbenik, HSE.

Dodatne informacije: Natalija Grebenšek, 03 899 3200, [email protected]

floater