Medijsko središče / Sporočila za javnost / 14. STRATEŠKA KONFERENCA SKUPINE PREMOGOVNIK VELENJE

14. STRATEŠKA KONFERENCA SKUPINE PREMOGOVNIK VELENJE

Premogovnik Velenje po ustaljeni praksi nadaljuje vsakoletno preverjanje svojih strateških usmeritev in tako je bilo tudi letos na 14. Strateški konferenci Skupine Premogovnik Velenje, ki je potekala 10. in 11. marca ter je bila razdeljena v dva dela. Prvi dan smo namenili aktualnim razvojnim projektom Premogovnika Velenje, med katere sodijo izgradnja jaška NOP II, čiste premogovne tehnologije, izdelava etažnih prog, odkopi, obnovljivi viri energije in učinkovita raba energije, ekologija, kadri, inovacijska dejavnost, razpisi itd.

Letošnja konferenca je imela velik poudarek na aktivnostih, ki bodo doprinesle k preživetju dokaj zahtevnega leta 2011. To je leto, v katerem se srečujemo z uresničevanjem ostro postavljenega poslovnega načrta Premogovnika in odvisnih družb. Doseganje izhodiščne ciljne cene 2,25 EUR/GJ v letu 2015 je naša obveza, ki bo omogočila odkopavanje premoga in s tem nova delovna mesta v Šaleški dolini vse do leta 2054. Za uresničitev tega cilja pa je potrebno nekatere aktivnosti izpeljati že sedaj oz. jih že nekaj časa izvajamo.

Razvojni projekti premogovnika, ki so bili predstavljeni prvi dan, so usmerjeni v racionalizacijo proizvodnega procesa in drugih aktivnosti v smislu zniževanja stroškov in pridobivanja višjih prihodkov izven dejavnosti premoga ter v čim višjem črpanju nepovratnih sredstev za financiranje naših dejavnosti.

Drugi dan je bil namenjen pregledu razvojnih načrtov družb znotraj Skupine Premogovnik Velenje ter je zajemal poslovanje v letu 2010 in poslovni načrt za 2011. Ta del konference smo namenili predvsem novim programom in razvojnim projektom, ki prinašajo prihodke na trgih izven prodaje premoga.

Ključnega pomena je strateški cilj, ki pravi, da se moramo v celotni Skupini prilagajati vse bolj zahtevnemu in odprtemu trgu. Recesijska leta niso zaustavila naših ambicij po rasti, saj usmeritev glede rasti prihodkov na drugih trgih ostaja. Potrebno je intenzivirati trženje rudarskih programov. »Le s svojim delom in prilagajanjem konkurenčnemu trgu lahko podjetje dolgoročno preživi. Prepričan sem, da smo tega tudi sposobni,« je prepričan direktor Premogovnika Velenje dr. Milan Medved, ki je k temu dodal, da morajo biti hčerinska podjetja sama sposobna investirati svoj razvoj.

Tadeja Mravljak Jegrišnik
vodja Službe za odnose z javnostmi
051-638-154

floater