Medijsko središče / Sporočila za javnost / 130. leto delovanja Premogovnika Velenje je bilo uspešno

130. leto delovanja Premogovnika Velenje je bilo uspešno

Velenje

V Premogovniku Velenje so v letu 2005 odkopali 3.940.000 ton premoga in tako za proizvodnjo električne energije prodali 42.800 TJ (terajoulov) primarne energije. Posebej so zadovoljni, da so odkopavali premog visoke kakovosti, in sicer z vrednostjo 10,7 GJ na tono premoga. V celoti so izpolnili obveznosti iz dolgoročne pogodbe o nakupu premoga, zakupu moči in nakupu električne energije, ki so jo lani podpisali s HSE in TEŠ.
Leto 2005 je bilo za Premogovnik Velenje v mnogih pogledih uspešno in posebno. Praznovali so 130 let premogovništva v Šaleški dolini, zabeležili odkop 200 milijonov ton premoga iz šaleške premogovne kadunje, kupili in opremili so nov visokoproduktivni odkop, ki ima pomen za večjo varnost zaposlenih, izboljšanje delovnega okolja in večjo produktivnost odkopne fronte.

Pridobili so certifikat varnosti in zdravja pri delu in certifikat učeče se podjetje, vpeljali nov poslovno-informacijski sistem, dobili 60 novih štipendistov in 70 novih sodelavcev, hkrati pa z naravnimi odlivi in premeščanjem zaposlenih v povezane družbe dosegli za letos načrtovano število zaposlenih 1.966. Uspešno so poslovale povezane družbe, Premogovnik pa bo namesto načrtovane izgube 808 mio SIT dosegel izgubo pod 300 mio SIT.
Tudi v letu 2006 ostajajo strateški cilji Premogovnika Velenje ekonomsko učinkovita osnovna dejavnost, ki jo bodo dosegali z  racionalizacijo proizvodnega procesa pridobivanja premoga ob zagotavljanju najvišje stopnje varnosti in ohranjanju socialnega in ekološkega prispevka okolju. Na področju prestrukturiranja poslovnega sistema pa bodo uvajali nove, tržno usmerjene programe, ki bodo dolgoročno dobičkonosni.
V letu 2005 so v Premogovniku zastavili tudi razvojni načrt, ki določa odkopavanje v velenjskem odkopnem polju glede na investicijo v blok 6 v Termoelektrarni Šoštanj. Z njim je omogočeno odkopavanje velenjskega premoga do leta 2040, v letu 2006 pa bodo opravili verifikacijo osnutka razvojnega načrta družbe z namenom znižanja stroškov poslovanja za doseganje proizvodne cene premoga v višini 2,25 €/GJ do leta 2011. Poleg tega bodo v družbi zaradi racionalizacije in poenostavitve procesov preverili organizacijsko strukturo, zasedenost delovnih mest in opravil ter pretok dokumentov.
V letu 2006 naj bi v Premogovniku odkopali 41.300 TJ ali 3.837.325 t premoga s kurilno vrednostjo 10,76 GJ/t. Število zaposlenih bodo zmanjšali za 7,8 odstotkov, za potrebe dela v jami pa bodo zaposlili 20 pripravnikov. Začeli bodo postopke za pridobitev standarda za obvladovanje in varovanje podatkov in evropske nagrade za poslovno odličnost.

Nadaljevali bodo s privatizacijo vseh povezanih družb Premogovnika z izjemo invalidskega podjetja HTZ, iz katerega bodo izločeni le tržno zanimivi programi. Za namen ustanavljanja novih delovnih mest bodo ustanovili naložbeno podjetje.

floater