DRUŽBA HSE / Vodstvo

HSE d.o.o. vodi tričlansko poslovodstvo, ki ga sestavljajo generalni direktor in dva poslovna direktorja. Člane poslovodstva z mandatno dobo štirih let imenuje in odpokliče devetčlanski Nadzorni svet HSE d.o.o. Poslovodstva odvisnih družb skupine HSE, ki so v 100-odstotni lasti HSE d.o.o., imenuje in odpokliče ustanovitelj družb – HSE d.o.o., razen v Premogovniku Velenje d.o.o., kjer to stori nadzorni svet družbe.

VODSTVO KROVNE DRUŽBE

mag. Stojan Nikolić

Generalni direktor HSE

dr. Viktor Vračar

Poslovni direktor HSE

mag. Mirko Marinčič

Poslovni direktor HSE

Vodstva družb v skupini HSE

Nadzorni svet HSE d.o.o.

  • Tomaž Besek, predsednik
  • mag. Barbara Gorjup, namestnica predsednika
  • dr. Boštjan Markoli
  • dr. Miloš Pantoš
  • Vesna Cukrov
  • mag. Goran Brankovič
  • Boštjan Jančar (predstavnik zaposlenih)
  • Jernej Otič (predstavnik zaposlenih)
  • mag. Petja Rijavec (predstavnica zaposlenih)