Medijsko središče / Sporočila za javnost / ZAKLJUČNA DELA ČHE AVČE

ZAKLJUČNA DELA ČHE AVČE

V ČHE Avče bodo letno proizvedli 426 GWh elektrike, vendar je pomen te elektrarne toliko večji zaradi proizvodnje tako imenovane vršne energije iz obnovljivega vira, je povedal direktor Vladimir Gabrijelčič. Torej bo ČHE Avče proizvajala elektriko ob konicah, ko je odjemalci porabimo največ.

Pred dobrimi štirimi leti so na gradbišču črpalne hidroelektrarne Avče zabrneli gradbeni stroji. Danes gredo dela h koncu. Začetek poskusnega obratovanja te naložbe, vredne 115 milijonov evrov, pričakujejo v juliju. ČHE Avče se bo predvidoma v celoti vključila v slovensko elektrodistribucijsko omrežje jeseni.

Gradbena dela na območju zgornjega bazena so zaključena, v izvajanju je krajinska ureditev okolice bazena vključno z biotopom, v teku so finalna dela na objektu info točke. Urejen je tudi potresni monitoring in sistem za nadzor vode na zgornjem akumulacijskem bazenu. Dokončani so 697 m dolg dovodni tunel, vodostan, zapornična komora in nadzemni tlačni cevovod v dolžini 862 m. Na odseku trase cevovoda od T6 do T11 se zaključuje montaža in obbetoniranje tlačnega cevovoda v vertikalnem jašku in horizontalnem tunelu. Strojnična zgradba je gradbeno zaključena, v njej se izvajajo gradbeno montažna dela elektro in strojne opreme. Postavljeno je 110 kV stikališče, glavni transformator 110/18 kV, 200 MVA, generatorsko stikalo ter ostala pomožna elektro oprema. Trenutno se izvajajo povezave te opreme na sistem vodenja elektrarne. V strojničnem jašku, ki je prav tako gradbeno zaključen, so izvedena glavna montažna dela turbine/črpalke, v izvajanju so še povezave na regulacijski sistem. Po spustu rotorja v strojnični jašek konec maja je v zaključni fazi sestava generator/motorja in njegovih pomožnih sistemov. Na platoju okoli strojnice je v izvajanju podzemna infrastruktura. V celoti zaključen je tudi dvojni dvosistemski visokonapetostni priključni 110 kV daljnovod in kablovod.

Za vključitev potreben daljnovod

Prva polnitev vodovodnega sistema bo julija, predvidena napolnitev jezera na Kanalskem vrhu pa avgusta, ko bo, tako pravijo pri Soških elektrarnah, nujna v prvi fazi izvajanja funkcionalnih preizkusov priključitev na rekonstruirano 110 kV omrežje severnoprimorske zanke na odseku HE Doblar – Avče. Nanj bo ČHE Avče priključena v obliki dvojnega dvosistemskega 110 kV daljnovoda in kablovoda skupne dolžine približno 2 km preko mrežnega transformatorja moči 200 MVA. V drugi fazi pa je za začetek poskusnega obratovanja črpalne hidroelektrarne Avče ključnega pomena prenova celotnega daljnovoda Divača – Gorica – Doblar, ki ga gradi Elektro Slovenija d.o.o.

Pomen ČHE za slovensko elektrogospodarstvo

Elektroenergetski sistem je podrejen ritmu gospodarstva in prebivalstva, zato prihaja do obdobij v dnevu, ko je poraba večja, in do obdobij, ko je poraba izrazito manjša. Take razmere v elektroenergetskem sistemu zahtevajo tudi rešitve, kakršna je črpalna hidroelektrarna, ki v času nizkih cen električne energije (ponoči, konec tedna) to porabljajo za črpanje v akumulacijski bazen, v času visokih cen električne energije (konice ob delavnikih) pa tako akumulirano vodo porabljajo za proizvodnjo električne energije. Kot je pojasnil direktor Soških elektrarn Vladimir Gabrijelčič, je izkoriščanje vseh razpoložljivih virov električne energije bistveno za preskrbo Slovenije. Slovenija je svojo energetsko strategijo do 2020 uskladila s smernicami EU, torej je med drugim sprejela zavezi, da bo do leta 2020 zagotovila 20 % energije iz obnovljivih virov in dosegla samozadostnost v energetski oskrbi. Izgradnja ČHE Avče je eden od korakov k večji energetski samooskrbi.

Posebnost ČHE Avče

Posebnost ČHE Avče je reverzibilni agregat (turbina/črpalka) s spremenljivo hitrostjo vrtenja (varspeed), ki ima vgrajeno najsodobnejšo tehnologijo. Za tak tip agregata se je investitor odločil zato, ker omogoča prilagodljivo obratovanje črpalne elektrarne tudi ob različni razpoložljivi moči v elektroenergetskem omrežju.

Izvajalci del

Izvajalec pripravljalnih del (LOT A1) je bil Primorje d. d., glavna gradbena dela (LOT A2) izvaja konzorcij Primorje d. d. – SCT d. d., dobavo in vgradnjo turbinske in generatorske opreme (LOT T/G) konzorcij MELCO – Rudis d. d. – SUMITOMO, dobavo in vgradnjo cevovoda, hidromehanske opreme in dvigal (LOT C/H in LOT D) MONTAVAR metalna nova d. o. o., dobavo in vgradnjo ostale elektro opreme (LOT EE) za sklop A izvaja SOL INTERCONTINENTAL d. o. o., sklop B Gorenje d. d., dobavo in montažo 110 kV daljnovoda in kablovoda (LOT DV) pa so izvajali Mikomi d. o. o. za sklop A, SOL INTERCONTINENTAL d. o. o. za sklope B, C in E ter Primorje d. d. za sklop D.

Dodatne informacije: [email protected]

floater