Medijsko središče / Sporočila za javnost / TEŠ 6: TAKOJŠNJI UKREPI ZA OMEJITEV NASTALIH ODSTOPANJ

TEŠ 6: TAKOJŠNJI UKREPI ZA OMEJITEV NASTALIH ODSTOPANJ

Gradnja nadomestnega bloka 6 Termoelektrarne Šoštanj (TEŠ 6) se je prevesila v drugo polovico. Dela zaenkrat potekajo po zastavljenem terminskem načrtu; trenutno je zgrajenih več kot 70 odstotkov elektrarne, podpisanih je bilo več kot 90 odstotkov vseh pogodb, realiziranih plačil pa je bilo za 919 mio €. Število delavcev na objektu se dnevno povečuje in naj bi v kratkem doseglo maksimalno številko, preko 1.500. Vse večje komponente so končane in v zadnjih fazah testiranja pri Alstomu oziroma so že pripeljane na gradbišče TEŠ 6. 

Zaenkrat vse aktivnosti potekajo tako, da bi bila gradnja TEŠ 6 zaključena 27.11.2015. Zaradi spremenjenih pogojev poslovanja ter novih dejstev, ki v zvezi s projektom doslej niso bila znana, namreč obstaja možnost, da TEŠ 6 ne bo mogel biti dokončan skladno s terminskim načrtom gradnje, opredeljenim v NIP 5, kot tudi ne v zastavljenih finančnih okvirih. Seveda sta TEŠ in HSE zavezana vložiti vse, kar je potrebno in mogoče v to, da bosta projekt zaključila čim hitreje in s čim nižjimi stroški, in za to si bosta vodstvi obeh družb tudi aktivno prizadevali.

Novo vodstvo TEŠ – direktor družbe je od 11.4.2013 Peter Dermol – je skupaj s projektno skupino pripravilo oceno stanja, ki odraža dejansko tehnično, finančno in terminsko stanje projekta na dan 10.5.2013. Istočasno je bilo pripravljeno poročilo o stanju na projektu na dan 30.11.2012 (dan podpisa pogodbe med RS in TEŠ) in na dan 11.4.2013 (nastop funkcije direktorja). Predmetno poročilo, iz katerega izhajajo določena odstopanja TEŠ od zavez in jamstev iz pogodbe, je bilo predloženo tudi nadzornemu svetu družbe TEŠ d.o.o. na 73. redni seji dne 24.5.2013, v ponedeljek 27.5.2013, pa so bila z ugotovitvami seznanjena tudi ministrstva pristojna za finance in infrastrukturo.

Ugotovitve kažejo, da bo skupna investicijska vrednost projekta oz. končna vrednost projekta višja od 1.302.492.000,30 EUR in da projekt predvidoma ne bo dokončan v skladu s terminskim načrtom gradnje, opredeljenim v NIP rev. 5, in sicer najkasneje do 15.2.2016, ko mora biti pridobljeno uporabno dovoljenje. Trenutno ocenjena investicijska vrednost projekta znaša 1.440.448.732,00 EUR, pridobitev uporabnega dovoljenja pa je po zadnjih terminskih projekcijah predvidena v mesecu avgustu 2016. Glede na zadnji NIP, rev. 5, je nekaj več kot 137 mio EUR dodatnih stroškov in cca. 6 mesecev zamude pri pridobitvi uporabnega dovoljenja.

Prav tako je bilo ugotovljeno, da je bilo že na dan 30.11.2012, v času podpisa pogodbe med RS in TEŠ, znano, da bo investicijska vrednost projekta prekoračila pogodbeno zavezo v višini 1.302.492.000,30 EUR, kot tudi, da bo rok dokončanja projekta s pridobljenim uporabnim dovoljenjem na dan 15.2.2016 nedosegljiv. Za pridobitev uporabnega dovoljenja se predvideva poskusno obratovanje v času najmanj devetih mesecev, kar je za tovrstne objekte minimalna doba. V času poskusnega obratovanja je namreč potrebno izvesti prve meritve emisij v zrak, ki smejo biti izvedene po vzpostavitvi stabilnih obratovalnih razmer, vendar po določbah Okoljevarstvenega dovoljenja ne prej kot v treh mesecih in ne kasneje kot devet mesecev po začetku poskusnega obratovanja. Poročilo o tem je potrebno posredovati ARSO, ki nato po pregledu izda odločbo o izpolnjevanju pogojev. Poleg tega je potrebno v času poskusnega obratovanja odpraviti vse pomanjkljivosti, ki jih upravni organ ugotovi pri tehničnem pregledu. Pri tako velikem in kompleksnem objektu lahko odprava zahteva precej časa, zlasti v primeru potrebne zamenjave delov.

TEŠ je nemudoma pristopil k izvajanju ukrepov za izboljšanje stanja na projektu izgradnje nadomestnega bloka 6. Dejstvo je, da je glede na NIP 5 podpisanih več kot 90 odstotkov pogodb in da je možnost izboljšave stanja na projektu toliko manjša. Za omejitev odstopanj so se z Alstomom in ostalimi izvajalci del na gradbišču že začeli pogovori o skrajšanju rokov končanja del in zagotovitve pridobitve uporabnega dovoljenja čim bližje predvidenemu roku (15.2.2016). Z dodatnim angažmajem strokovnjakov se bo okrepil nadzor nad kontrolo kvalitete QA/QC in dosledno izvajanje pogodbenih določil s strani izvajalca. Dodatno se bo ocenila tudi možnost optimizacije preostalih del do konca izvedbe projekta, izvajalo se bo transparentno poslovanje in osvežili se bodo komunikacijski protokoli.

»TEŠ in HSE sta zavezana, da bosta vložila vse, kar je potrebno in mogoče v to, da bosta projekt zaključila čim hitreje in s čim manjšimi stroški. V okviru tega že potekajo priprave na pogajanja, kjer se bomo prvenstveno posvetili nižanju stroškov,« dodaja Peter Dermol, direktor TEŠ. Ker so se v preteklosti sprejemale razne neprimerne odločitve (sklepanje aneksov k osnovni pogodbi, suspenz, poviševanja vrednosti, potrebe po premostitvenem financiranju itd.), sta se namreč povečevali tako denarna kot tudi časovna komponenta projekta, zato se je njegova celokupna vrednost povečala. HSE in TEŠ bosta poskušala zmanjšati  časovno in denarno komponento in na ta način omogočiti znižanje vrednosti projekta. Predvsem se je potrebno osredotočiti na časovno komponento, saj bi hitrejše dokončanje omogočilo znižanje stroškov financiranja in seveda tudi prejšnje obratovanje ter posledično prihodke iz naslova obratovanja. Raziskati pa je potrebno tudi vse možnosti odprtja posameznih cenovnih komponent, seveda v okviru zakonskih in pogodbenih možnosti. »Na trenutno vrednost projekta je zato potrebno gledati kot na zatečeno stanje, ki bi se ga pa po našem mnenju dalo izboljšati v smeri znižanja vrednosti projekta, predvsem če bi uspeli v možnosti hitrejšega dokončanja projekta torej  skrajšanja časovne komponente,« dodaja Blaž Košorok, generalni direktor HSE.

Po koncu pogajanj z Alstomu bo znan nov terminski plan izgradnje, na podlagi katerega bo končna investicijska vrednost projekta lažje določljiva. Na podlagi teh ugotovitev bo pripravljen noveliran investicijski program rev. 6.

Dodatne informacije: Marko Jelen, vodja PR TEŠ, marko.jelen@te-sostanj.si