SKUPINA HSE / Razvojni projekti

HE na srednji Savi

HSE je koncesionar za energetsko izrabe reke Save na območju med Medvodami in Zidanim Mostom. V letu 2018 smo ponovno okrepili aktivnosti pri usklajevanju koncesijske pogodbe. Z izgradnjo vseh desetih hidroelektrarn na srednji Savi bi se povečala inštalirana moč hidroelektrarn na Savi za 300 MW, pridobili pa bi za 1 TWh električne energije iz obnovljivih virov energije, kar predstavlja trenutno skoraj 10 % vse električne energije, proizvedene v Sloveniji.

Izvedba ostalih OVE projektov

  • Gradnja mHE na porečju Soče in Drave.
  • Vetrna elektrarna (VE) Ojstrica ter preveritev možnosti izvedbe VE Paški Kozjak in VE Rogatec.

Obnova pretočnih polj

Obratovalna usposobljenost zapornic za prevajanje vode je ključnega pomena za varnost objektov HE ter poplavno varnost, zato že več let kontinuirano vlagamo v obnovo pretočnih polj ter s tem obnovo in remonte zapornic ter pogonov.

OSMOSE

Projekt OSMOSE je mednarodni raziskovalni projekt, financiran v sklopu evropskega programa Obzorje 2020. Sodelujoči v okviru projekta iščejo in preizkušajo nove rešitve za uspešen prehod na večji delež proizvodnje električne energije iz nestabilnih obnovljivih virov energije. V projektu, ki bo trajal štiri leta, sodeluje 33 partnerjev iz devetih evropskih držav in različnih panog (sistemski operaterji, raziskovalne institucije ter tržni udeleženci). Projekt je ocenjen na 28,3 mio €, delež EU pa znaša 21,9 mio €.

Pri iskanju rešitev je rdeča nit prepoznavanje in razvoj prožnosti znotraj obstoječega elektroenergetskega sistema, ki bosta omogočala stroškovno učinkovito podporo konvencionalnih elektrarn ter hranilnikov energije nestabilnim obnovljivim virom električne energije. V tem smislu je bil sestavljen tudi akronim OSMOSE, ki je okrajšava za »Optimal System-Mix Of flexibility Solutions for European Electricity«.

V sklopu projekta bodo izvedene štiri demonstracije, podprte s predhodnimi raziskavami in simulacijami. HSE je udeležen v eni izmed demonstracijskih skupin, ki išče prožnosti v obliki sodelovanja dveh sosednjih sistemov ter konvencionalnih proizvodnih enot. Gre za iskanje priložnosti trgovanja blizu realnega časa s pomočjo t. i. »FlexEnergy« ponudb, katerih izvajanje bi nadzorovali sistemski operaterji.

HSE kot lastnik in upravljalec proizvodnih virov električne energije, med katerimi je približno polovica iz obnovljivih virov, vidi v projektu velik potencial, kako lahko v Sloveniji z izkoriščanjem inovativnih pristopov pripomore k ohranjanju sigurnosti, stabilnosti in zanesljivosti domačega sistema, ki smo jih vajeni, ob vključevanju čim večjega deleža nestabilnih obnovljivih virov energije.

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement n° 773406.

OKOLJSKI PROJEKTI

V luči sprejetih evropskih zavez Republike Slovenije glede zmanjšanja izpustov toplogrednih plinov ob izvajanju ukrepov učinkovite rabe energije in povečanja deleža obnovljivih virov skupina HSE namenja veliko pozornost razvoju okoljskih projektov, ki jih izvajamo v skladu z veljavno zakonodajo, in ki zmanjšujejo vpliv na okolje obstoječih energetskih objektov:

  • Izgradnja prehodov za vodne organizme in obnova ribjega življa, ki jih izvajamo na podlagi Vodne direktive in Nacionalnim načrtom upravljanja z vodami (NUV 2);
  • Odstranjevanje mulja in ohranjanje energetskega potenciala akumulacij: ohranjanje energetskega potenciala akumulacij verige HE na Dravi in Soči je kontinuiran proces, v okviru katerega se vzdržuje koristen volumen in površine vode v akumulacijah verige HE na Dravi in verige HE na Soči, s tem pa tudi poplavno varnost reke Drave in reke Soče. V okviru teh aktivnosti izpolnjujemo obveznosti iz koncesijskih pogodb za rabo reke Drave in reke Soče za proizvodnjo električne energije, kot so redno odstranjevanje naplavin, redno vzdrževanje vodnih in priobalnih zemljišč in drugo.