Medijsko središče / Sporočila za javnost / SENG PODPIRA JAVNO RAZPRAVO

SENG PODPIRA JAVNO RAZPRAVO

V Soških elektrarnah pozdravljamo širšo javno razpravo, kjer se išče konsenz o energetski prihodnosti. Zavedamo se, da smo del okolja, ki ga spoštujemo in mu namenjamo veliko pozornosti.

Priprave na gradnjo in umeščanje energetskih objektov ureja več zakonov, ki jih v času sprejema Zakona o Soči leta 1976 še ni bilo. Ti zakoni predpisujejo stroge kriterije za umeščanje vsakega objekta v prostor. Danes vsak elektroenergetski objekt pripravljamo skladno z Zakonom o prostorskem načrtovanju, Zakonom o vodah, Zakonom o ohranjanju narave, Zakonom o varstvu okolja, Energetskim zakonom in drugimi. Ti zakoni od vsakega investitorja zahtevajo izdelavo cele vrste študij, ki na strokovnih podlagah že v času priprav na projekt variantno ocenijo, kako bi posamezen objekt vplival na naravo, na vodni režim, na krajino, na morfologijo in številne druge vidike v okolju. Objekt se potem skozi javno razpravo umesti v prostor in se dovoli gradnjo ali pa se jo zavrne. Zakon o Soči pa izključuje tudi izvajanje te začetne faze.

565. člen energetskega zakona omogoča začetek postopkov in prvih ocen za presojo vplivov na okolje. Danes potekajo priprave na gradnjo hidroenergetskih objektov več let, saj tako zahtevata evropska in slovenska zakonodaja. V ospredju sta ohranjanje narave in minimizacija vplivov na okolje, a modro energijo iz obnovljivih virov vendarle potrebujemo, tudi za razvoj življenja in turizma ob Soči. Zato je Zakon o Soči iz leta 1976 potreben posodobitve in uskladitve z obstoječo zakonodajo, ki predpisuje strožje kriterije umeščanja elektroenergetskih objektov v objektov v okolje, ki v času sprejema tega zakona še niso bili del prakse.

565. člen torej pomeni le, da se bodo lahko začele študije, potrebne za  umeščanja elektroenergetskih objektov v prostor, ki jih 35 let star zakon gorvodno od Trnovega prepoveduje. Šele po temeljiti in z več zakoni predpisani presoji vplivov posameznega elektroenergetskega objekta na okolje se skozi javno razpravo oblikuje predlog umeščanja objekta v prostor. Zakonodaja predpisuje tudi temeljito javno razpravo in dejstvo je, da brez soglasja okolice in ljudi ob Soči ne zgradimo nobenega objekta. Lep pokazatelj je črpalna hidroelektrarna Avče, ki je brez soglasja okolja ne bi bilo. Danes ČHE Avče postaja tudi zanimiva izletniška točka tako za šolarje kot za gradbene in energetske strokovnjake, predvsem pa smo veseli kakovostnega sodelovanja z ljudmi v občini Kanal ob Soči.

Krajino ob Soči, Sočo in pritoke oblikujeta tako narava kot človek, ki tukaj živi že več tisočletij. Torej se na vsakem koraku srečujemo tako s kulturno kot z naravno krajino. Turisti in drugi obiskovalci v Posočje prihajajo tako zaradi narave kot zaradi kulturne krajine, ob tem pa pričakujejo urejene brežine, nastanitvene kapacitete, ustrezen nivo postrežbe, širšo turistično ponudbo in podobno. Vse to pa zahteva posege človeka v naravo, zahteva kulturno krajino, ob tem pa zahteva energijo, vodovodne sisteme, ceste, zavarovane poti, posamezne predele neokrnjene narave, vendar urejen dostop do njih. Vse to podrobno poznajo turistični delavci in lokalne skupnosti, s katerimi že leta sodelujemo pri urejanju turistične infrastrukture in čiščenju smeti iz Soče po vsakoletnem zaključku turistične sezone. Zato pozdravljamo vključitev različnih mnenj, predvsem pa vključitev ljudi, ki živijo ob Soči s pritoki.
In ne nazadnje: najstarejša hidroelektrarna Možnica v Zgornjem Posočju leži nad vasjo Log pod Mangartom v zgornjem toku Koritnice in proizvaja električno energijo že sto let.

Vladimir Gabrijelčič, direktor
Soške elektrarne Nova Gorica

floater