Medijsko središče / Sporočila za javnost / RTH, TET IN HSE ENOTNI GLEDE TEHNOLOŠKIH SMERNIC RAZVOJA ZASAVSKE ENERGETIKE

RTH, TET IN HSE ENOTNI GLEDE TEHNOLOŠKIH SMERNIC RAZVOJA ZASAVSKE ENERGETIKE

Obstoječa infrastruktura in dolgoletne izkušnje s področja energetike so odlična popotnica za prestrukturiranje zasavske energetske lokacije in dolgoročno zagotovitev delovnih mest.

Predstavniki RTH, TET in HSE so na podlagi dogovora s predsednikom vlade Borutom Pahorjem in ministrico za gospodarstvo Darjo Radić danes na Ministrstvo za gospodarstvo posredovali stališča in smernice za umestitev zasavske energetike v novi Nacionalno energetski program (NEP).

Obstoječa energetska lokacija v Zasavju ima s svojo geostrateško pozicijo, obstoječo infrastrukturo in dolgoletnimi izkušnjami strokovnjakov s področja energetike odličen potencial za potrebno stroškovno učinkovito prestrukturiranje in razvoj v prihodnje. Zasavje z vidika energetike nima ključnega pomena le za regijo, vendar za celotno Slovenijo, zato je pri umestitvi zasavske energetike v NEP ključno, da se posamezne energetske enote v Zasavju obravnava celovito v kontekstu celotne slovenske energetike.

Predstavniki RTH, TET in HSE so enotnega mnenja, da je za razvoj in revitalizacijo zasavske energetike potrebna zamenjava oziroma obnova kotla v obstoječi 125 MWe enoti TET, postavitev plinske elektrarne za potrebe sistemske rezerve za zagotovitev zanesljivosti oskrbe z električno energijo v slovenskem elektroenergetskem sistemu, vpeljava daljinskega ogrevanja Zasavja s koristno izrabo odpadne toplote TET, širitev skladiščnih kapacitet za ekstra lahko kurilno olje, ustanovitev podjetja za izgradnjo in upravljanje verige hidroelektrarn na srednji Savi, ter razvoj nacionalnega centra za biomaso.

RTH je že v lanskem letu pričela s pripravo strategije za prestrukturiranje dejavnosti skupine RTH po tem, ko bo izkopavanje premoga konec leta 2012 zaključeno. Pri tem je največ pozornosti posvetila intenzivnejšim pristopom k učinkovitejši rabi energije in obnovljivim virom energije, kar je tudi ključna smernica predloga za umestitev v NEP. Za boljši izkoristek vseh obstoječih zasavskih energetskih potencialov, obstoječe infrastrukture za dovod energentov, odvod energije in bližine hladilnega medija bi bila po mnenju RTH ključna združitev preostalih vitalnih elementov RTH in TET v novem gospodarskem subjektu. Zato RTH vladi RS predlaga, da združi energetske potenciale Zasavja v primerno organizacijsko obliko, saj bi imel skupni gospodarski subjekt konkurenčne prednosti v optimalnem razmerju uporabljenih energentov, nizkih izpustov CO2, fleksibilnosti proizvodnje električne energije in v obstoječi infrastrukturni opremljenosti. Krovna družba celotne zasavske energetike bi morala biti v neposredni lasti državi, hkrati pa bi morala omogočati tudi vstop strateškega partnerja za dotok svežega kapitala.

Usklajeno in enotno prestrukturiranje ter razvoj obstoječe zasavske energetske lokacije je ključno tudi za dolgoročno zanesljivo in neodvisno nacionalno oskrbo z električno energijo ter ustvarjanje novih delovnih mest. Predlagana energetska usmerjenost zasavske regije bi slonela predvsem na nizko ogljični rešitvi s povečanim izkoristkom energentov pri pretvorbi v električno energijo in toploto predvsem iz biomase in vodnih virov ter v manjšem obsegu z uporabo fosilnih goriv.

Predstavniki družb RTH, TET in HSE so prepričani, da pripravljeni dokument omogoča vladi dobro podlago, za nadaljnje obravnave in relativno hitro odločitev o nadaljnjem razvoju energetike v Zasavju.