Medijsko središče / Sporočila za javnost / Premogovnik Velenje se zaveda svoje okoljske odgovornosti

Premogovnik Velenje se zaveda svoje okoljske odgovornosti

Uspešen projekt povezovanja industrije in razvoja turizma

Velenje, 7. junij 2006 – Odnos do okolja je bila v Šaleški dolini zmeraj aktualna tema, katere pomen se s prihajajočimi volitvami še povečuje. O tem priča nedavna pobuda za ustanovitev komisije za ocenitev škode, povzročene z rudarjenjem. Premogovnik Velenje se kot odgovorna družba, tesno vpeta v to okolje, z okoljskimi izzivi ukvarja že od samega začetka delovanja. Svojo odgovornost do okolja je zapisal tudi v strateških smernicah svojega dolgoročnega razvoja. Z aktivno politiko zaposlovanja, usklajenimi razvojnimi projekti na področju energetike in gospodarstva ter z vlaganji v razvoj kulturnega, družbenega življenja in lokalne infrastrukture je premogovnik pripomogel, da se je Velenje uvrstilo na seznam gospodarsko uspešnih in perspektivnih občin.

Premogovnik Velenje je z  Republiko Slovenijo v začetku leta 2002 sklenil koncesijsko pogodbo za gospodarsko izkoriščanje mineralne surovine na območju pridobivalnega prostora. Površina pridobivalnega prostora je 1.104 ha in lokacijsko pokriva dve lokalni skupnosti – mestno občino Velenje (48,3 %) ter občino Šoštanj (51,7 %). Na njeni osnovi Premogovnik  enkrat letno na podlagi izdane odločbe koncedenta plača koncesijsko dajatev za preteklo leto. Delitev plačane koncesijske dajatve je v razmerju 50 odstotkov Republika Slovenija, 50 odstotkov lokalna skupnost in se razdeli v sorazmernem deležu površine pridobivalnega prostora na območju te lokalne skupnosti.

V Premogovniku Velenje se zavedajo, da so v vsej svoji zgodovini zelo spremenili podobo doline in neprestano spreminjali tudi kakovost življenja v njej, in to tako s tem, da so dolini veliko vzeli, a tudi veliko dali. Da okoljska politika niso le mrtve črke na papirju, dokazujejo v Premogovniku Velenje s konkretni projekti. Dr. Evgen Dervarič, direktor Premogovnika Velenje: »V zadnjih letih smo v Šaleški dolini povezali to, kar na videz ni združljivo. V industrijskem okolju na rekultiviranih površinah ustvarjamo zametke turistične dejavnosti. Za to je bilo treba sanirati okolje do te mere, da so velenjska jezera čista in urejena ter sestavni del Turistično rekreacijskega centra Jezero, kjer smo zastavili še velike razvojne ambicije.  V te projekte skušamo pritegniti druge investitorje, naš osnovni namen pa je, da bodo v dolini ostala kvalitetna delovna mesta tudi po letu 2040, ko bo premogovniška dejavnost postopoma začela usihati.«

Dr. Evgen Dervarič, direktor Premogovnika Velenje
Tel: 03/898 23 00
Odkopavanje premoga se je v Šaleški dolini začelo pred 131. leti, ko je bil odkrit glavni lignitni sloj. Do danes je bilo iz velenjske premogovne kadunje pridobljenih več kot 200 milijonov ton premoga. Pridobivanje lignita in električne energije je povzročilo nesluten razvoj doline, neizbrisen pečat pa ji je dalo tudi z mnogimi spremembami življenjskega prostora.
Na premogovništvo kot proces podzemnega pridobivanja premoga se dostikrat gleda kot na neprijazen proces do okolja. Ker sta gospodarska in družbena koristnost njegovih rezultatov veliki, marsikje ob zalogah te pomembne energetske surovine žrtvujejo okolje. Vendar pa je neprijazen odnos premogovništva do okolja lahko precej zmanjšan, če se premogovništvo odvija v skladu s trajnostnim razvojem.

V Premogovniku Velenje se zavedajo, da so v vsej svoji zgodovini zelo spremenili podobo doline in neprestano spreminjali tudi kakovost življenja v njej, in to tako s tem, da so dolini veliko vzeli, a tudi veliko dali. Velenje je postalo mesto leta 1959, po tem ko so ga z udarniškim delom zgradili rudarji, v naslednjih desetletjih pa je bilo v Šaleški dolini zaradi neposrednih in posrednih vplivov razvoja premogovništva ustvarjenih veliko delovnih mest, zgrajena so bila stanovanja, šole, kulturni in športni objekti, urejena je bila infrastruktura, razvili so se javni servisi.

Velenje je danes 5. slovensko mesto in mestna občina, Premogovnik Velenje pa družbeno pomembno podjetje, saj iz letne nakopane količine premoga v sosednji Termoelektrarni Šoštanj pridobijo tretjino električne energije, pridobljene v Sloveniji. Obe podjetji sta kot člana Holdinga Slovenske elektrarne tudi stebra zanesljive oskrbe z električno energijo.

Z vsemi temi podatki v Premogovniku Velenje odgovarjajo na ustanavljanje komisije za ocenitev škode, povzročene dolini z rudarjenjem. Ne zanikajo, da je, na primer, območje vasi Škale v preteklosti utrpelo veliko škodo in spremembo okolja, vendar je današnje naselje nastalo in se razvija ob izdatni podpori Premogovnika. Ta je v Škalah zgradil gasilski dom, osnovno šolo, pokopališče, cerkev, cesto, igrišča, trgovino, sofinanciral izgradnjo komunalne infrastrukture, še vedno pa spremlja in odpravlja vse posledice, ki se pojavljajo ob morebitnih vplivih posedanja površine.

Premogovnik Velenje s projektom rudarskih škod pokriva vsa dela in postopke v zvezi s servisiranjem pridobivalnega prostora  Premogovnika Velenje, ki se vsebinsko delijo na: dela in postopke v zvezi s pripravo, z vzdrževanjem in s sanacijo pridobivalnega prostora med odkopavanjem in po končanem odkopavanju ter aktivnosti v naseljih Pesje in Šoštanj.
V sklopu sanacijskih del izvajajo sprotno in dokončno sanacijo okolja in odpravljajo posledice rudarjenja. Posebno skrb in takojšen pristop zahtevajo sanacije na komunalni infrastrukturi in cestnem omrežju ter na površinah, ki predstavljajo nevarnost za uporabnike.

Poleg te, več desetletne tradicije saniranja poškodovanih površin v sklopu lastnih projektov, se je podjetje pred desetletjem aktivno vključilo v občinski program izboljšanja stanja voda, tal in zraka v Šaleški dolini. Zato njihova odločitev, ko so leta 1998 pridobili certifikat kakovosti ISO 9001 za proces pridobivanja premoga, da svoje znanje in sposobnosti za kakovostno tehnično, tehnološko, ekonomsko in varnostno upravljanje podjetja nadgradijo tudi z odgovornim ravnanjem z okoljem, ni bila presenetljiva.

Leta 2000 so pridobili certifikat ISO 14001 in se s tem zavezali, da bodo odgovoren odnos do okolja vključili v vse svoje delovne procese. Okoljska politika Premogovnika Velenje izhaja iz njegovih strateških ciljev, od katerih se dva nanašata na skrb za zdravo delovno in bivalno okolje, za zdravje zaposlenih in prebivalcev Šaleške doline ter na preprečevanje nastajanja obremenitev v okolju in odpravljanje negativnih vplivov posledic odkopavanja premoga.

To pomeni, da v podjetju stalno spremljajo vplive na okolje, ki so posledica izvajanja osnovnega proizvodnega procesa, stalno preprečujejo negativne vplive na okolje, dosledno spremljajo in upoštevajo zahteve zakonodaje, internih in okoljevarstvenih predpisov, redno komunicirajo z zaposlenimi v podjetju in drugimi javnostmi z namenom vzdrževanja in izboljševanja medsebojnega zaupanja.

Nivo družbene odgovornosti vsakega podjetja se kaže tudi skozi njegovo poslovno učinkovitost. To v Premogovniku Velenje vidijo v svojem razvojnem načrtu, v katerem so razpoložljive zaloge premoga skupaj s Holdingom Slovenske elektrarne in Termoelektrarno Šoštanj uskladili z investicijskimi načrti termoelektrarne. Ti načrti so usmerjeni v modernizacijo proizvodnih zmogljivosti, optimalnejšo obremenitev naprav in posledično ohranitev naravnega okolja. Kot trdi dr. Evgen Dervarič, je pred Premogovnikom Velenje in drugimi akterji v energetiki izjemno pomembno obdobje, ki bo močno vplivalo na razvoj Šaleške doline.

Podobno izvajajo aktivnosti odpravljanja škode v naselju Pesje in v Šoštanju, kjer so med drugim sofinancirali izgradnjo nove osnovne šole ter sanirali poškodbe na stanovanjskih objektih na Aškerčevi cesti. Prepričani so, da svoj dolg do okoljskih sprememb v dolini poravnavajo pošteno in predvsem sproti.

floater