Medijsko središče / Sporočila za javnost / Premogovnik Velenje pridobil certifikat OHSAS 18001:1999

Premogovnik Velenje pridobil certifikat OHSAS 18001:1999

Velenje

Presojevalci Slovenskega inštituta za kakovost in meroslovje so v Premogovniku Velenje v juniju v dveh delih opravljali certifikacijsko presojo sistema varnosti in zdravja pri delu po standardu OHSAS 18001:1999.

Vodja presoje je bil Dušan Zorc, vse aktivnosti pri izvedbi zunanje presoje pa je koordinirala služba Logistika, standardizacija in sistem obvladovanja procesov, ki jo v Premogovniku Velenje vodi Damijan Kanduti.

Kot je povedal tehnični direktor Premogovnika mag. Marjan Kolenc, v premogovništvu dva krovna zakona, to sta Zakon o rudarstvu in Zakon o varnosti in zdravju pri delu, predpisujeta visoko stopnjo varnosti, za pridobitev standarda OHSAS pa so se v Premogovniku odločili, da bi povezali vse procese in jih naredili bolj pregledne.

Prvi del presoje je bil namenjen pregledu dokumentacije, ki se nanaša na področje varnosti in zdravja pri delu, drugi del pa preverjanju uvedbe teorije v prakso. Zato so presojevalci v prvem delu presojali v Službi za varstvo pri delu zahteve zakonodaje, oceno tveganja, odgovornosti za skrb za varnost in zdravje pri delu ter cilje podjetja na tem področju, pregledali so podatke o zdravstvenih pregledih in poročila o nezgodah pri delu, na razvojnem področju so pregledali dokumentacijo razvoja novih tehnologij in opreme v smislu povečanja varnega dela, vodstvo pa jim je predstavilo cilje in programe na področju varnosti. Na kadrovsko-splošnem področju so presojali področje izobraževanja in usposabljanja, zavedanja in kompetenc.

Osnova za drugi del presoje je bil proces pridobivanja premoga. Presojevalci so preverili stanje varnosti in zdravja pri delu na enem od odkopov v jami Preloge in na pripravskem delovišču, pri zaposlenih na teh deloviščih pa so preverili poznavanje navodil o varstvu pri delu in pravil ukrepanja ob izrednih dogodkih. V Varnostno informacijskem centru pri dežurnem premogovnika so preverili pripravljenost in sistem odzivanja na izredne dogodke ter plan obrambe in reševanja. Vzporedno s tem so preverjali tudi procese, ki so vezani na pridobivanje premoga, to so zračenje, tehnična podpora, priprava dela in nabava.

Presojevalci so z zanimanjem spremljali vse predstavitve in pohvalili urejenost področja varnosti in zdravja pri delu. Ugotovili niso nobenih neskladnosti, so pa izdali nekaj priporočil za izboljšanje procesov in postopkov. Certifikat OHSAS 18001 bo Premogovniku Velenje svečano podeljen 2. julija, na skoku čez kožo.
Premogovnik Velenje je leta 1998 med prvimi v elektrogospodarstvu in premogovništvu pridobil certifikat sistema kakovosti po zahtevah standarda ISO 9001, leta 2000 pa so sistem kakovosti nadgradili s certifikatom ISO 14001 za sistem ravnanja z okoljem.

floater