Medijsko središče / Sporočila za javnost / Poslovanje HSE v prvem šestmesečju leta 2006 uspešno in v skladu z zastavljenimi cilji

Poslovanje HSE v prvem šestmesečju leta 2006 uspešno in v skladu z zastavljenimi cilji

HSE, največji slovenski proizvajalec in trgovec z električno energijo, je v prvih šestih mesecih leta 2006 z usklajenim poslovanjem in nastopom družb, ki sestavljajo skupino HSE, ter z ustrezno kombinacijo proizvodnih virov, dosegel zastavljene tržne in poslovne cilje. Čisti dobiček HSE d.o.o. je v obdobju od januarja do junija 2006 znašal 8,6 milijarde SIT, čisti dobiček skupine HSE pa 10,9 milijarde SIT.

Družbe skupine HSE so v obdobju januar – junij 2006 proizvedle 3.555 GWh električne energije, večino katere, 72 odstotkov, je HSE prodal na domačem trgu, 28 odstotkov pa je izvozil, največ v Italijo. Intenziven nastop HSE na tujih trgih se je odražal tudi v sodelovanju na evropskih borzah z električno energijo, na katerih se je prodaja električne energije, v primerjavi z enakim obdobjem lanskega leta, povečala skoraj za štirikrat, nakup pa za več kot dvakrat. Poleg tega pa sta se pred dvema letoma ustanovljeni hčerinski družbi v Italiji – HSE Italia S.r.l. v začetku letošnjega leta pridružili hčerinska družba HSE Balkan Energy d.o.o. v Beogradu in pred mesecem dni ustanovljena hčerinska družba HSE Hungary Kft. v Budimpešti.

Skladno z zastavljenimi strateškimi cilji, med katerimi pomembno mesto zaseda gradnja novih zmogljivosti za proizvodno električne energije, so v prvih šestih mesecih leta 2006 potekale tudi aktivnosti za izgradnjo novih in rekonstrukcijo obstoječih proizvodnih objektov. V središču pozornosti je bilo gotovo odprtje HE Boštanj, prve v verigi HE na spodnji Savi, 27. maja letos, gradnja HE Blanca že poteka, začele pa so se tudi že priprave na izgradnjo HE Krško. Električna energija iz vodnih virov – število kupcev Modre energije se je v prvem šestmesečju povzpelo na 1.031, letni ravni pa je za Modro energijo podpisanih za 31,3 GWh pogodb – v strukturi primarnih virov za proizvodnjo električne energije v HSE tudi sicer zaseda pomembno mesto, saj je družba, skladno s smernicami EU, dolžna spoštovati določila za zmanjševanje onesnaževanje okolja. Tudi ostali projekti iz prve prioritete nabora novih proizvodnih zmog ljivosti, kot denimo črpalna HE Kozjak, blok 6 TEŠ in drugi, potekajo skladno z zastavljenimi načrti.

V prihodnjem obdobju bo HSE deloval predvsem v smeri načrtov, zastavljenih v noveliranem razvojnem načrtu skupine HSE, ki je bil v prvi polovici letošnjega leta potrjen na nadzornem svetu družbe in ki čaka na potrditev vlade RS. Razvojni načrt natančno opredeljuje poslanstvo in vizijo skupine HSE, ki je, poleg ohranjanja vodilne vloge na domačem trgu in prevzemanja vodilne vloge na trgih JV Evrope, tudi razvoj slovenskega elektrogospodarstva in znanosti ter njuna uveljavitev v mednarodnem okolju. HSE bo v prihodnjem obdobju sistematično pristopil k proučevanju razvoja energetskih resursov na področju države kot tudi ostale problematike, ki je neposredno vezana na zagotavljanje varne in zanesljive oskrbe z električno energijo ter reševanje okoljskih vidikov v povezavi z najnovejšimi dognanji na področju evropske zakonodaje. Aktivnosti na tem področju bodo usmerjene predvsem v izdelavo strokovnih študij, sodelovanje s fakultetami ter informativno-izo braževalne kampanje, med katerimi se prva, vseslovenska kampanja o racionalni rabi energije, začne že jeseni.