Medijsko središče / Sporočila za javnost / Odziv HSE na novinarsko konferenco sindikata Premogovnika Velenje

Odziv HSE na novinarsko konferenco sindikata Premogovnika Velenje

V Holdingu Slovenske elektrarne z vso potrebno resnostjo spremljamo dogajanje v Premogovniku Velenje (PV). Predstavniki zaposlenih te naše odvisne družbe v primeru neizpolnitve sedmih stavkovnih zahtev napovedujejo celo izredne ukrepe v obliki stavke. Njihove zahteve se na eni strani nanašajo na izostala izplačila regresov in božičnic ter na poenotenje plačnih razmerij v skupini HSE, na drugi strani pa na še vedno odprto problematiko stroškov in stroškovne (ne)učinkovitosti Premogovnika Velenje, od katere je usodno odvisna prihodnost obstoja te družbe kot tudi Termoelektrarne Šoštanj in nadomestnega bloka 6, ki bo za delovanje uporabljal premog PV.

»Razumemo jezo in razočaranje zaposlenih v Premogovniku Velenje, predvsem rudarjev, ki opravljajo zahtevno delo v težavnih razmerah, za katero si zaslužijo pošteno plačilo. Vendar HSE ni in ne more biti porok uspešnega poslovanja premogovnika, dokler za to niso izpolnjeni nekateri osnovni pogoji,« pravi Blaž Košorok, generalni direktor HSE. Med temi pogoji so na prvem mestu prave, premišljene poslovne odločitve v smislu racionalizacije poslovanja ter zajezitve nerazumnega investiranja v dejavnosti, ki ne le da ne sodijo v premogovništvo, temveč družbi in skupini PV prinašajo izgubo. Ravno tako pa se mora uprava PV tudi zavedati svoje zaveze po doseženi ceni 2,25 €/GJ v letu 2015, kar je večkrat potrdila (podpis tripartitne pogodbe HSE-TEŠ-PV leta 2009, s katero se je uprava PV zavezala, da bo znašala izhodiščna cena premoga za leto 2015 2,25 EUR/GJ; podpis aneksa k tripartitni pogodbi HSE-TEŠ-PV leta 2012, s katerim je uprava PV ponovno verificirala, da bo znašala izhodiščna cena premoga za leto 2015 2,25 EUR/GJ; in končno, v veljavnem razvojnem načrtu PV 2009-2018, ki je bil sprejet na predlog uprave PV, je jasno razvidno, da so vse razvojne aktivnosti zastavljene tako, da se v letu 2015 doseže ciljna cena 2,25 EUR/GJ).

Uprava PV se torej, tako kot celotna skupina HSE, že vrsto let zaveda, da je zagotavljanje pogojev za ceno premoga, ki bo omogočala konkurenčno proizvodnjo električne energije v TEŠ 6, nujnost. Da je cena dosegljiva, je bilo večkrat potrjeno tudi s strani zunanjih institucij, pravo usmeritev pa je februarja 2014 formalno verificiral tudi predstavnik ustanovitelja HSE, SOD. Zato argument uprave in sindikata PV, da mora PV zagotavljati premog za električno energijo po administrativno določeni ceni, nikakor ne zdrži. Prednostna naloga uprave je, nasprotno, zagotoviti pogoje za ceno premoga, ki bodo omogočali konkurenčno odkopavanje premoga, konkurenčno proizvodnjo električne energije v TEŠ 6 in s tem kakovostna delovna mesta v Šaleški dolini tudi v prihodnjih desetletjih.

»Uprava premogovnika mora zagotoviti normalno poslovanje skupine PV, torej njeno likvidnost in solventnost,« poudarja Blaž Košorok, generalni direktor HSE. Vsled visoke zadolženosti, ne v celoti realizirane optimizacije poslovanja PV, kot je bila predvidena in zastavljena že leta 2004, in izjemno zahtevne likvidnostne situacije, se je namreč v pripravo načrta finančnega in poslovnega prestrukturiranja PV znotraj okvira svojih pristojnosti vključilo tudi poslovodstvo matične družbe: »Budno spremljamo poslovanje odvisnih družb, saj je od sleherne med njimi odvisen obstoj skupine HSE. Napačnih odločitev si ne moremo privoščiti niti jih ne moremo tolerirati,« pravi Košorok, in dodaja: »Skupina PV ima trenutno poslovne in finančne probleme, ki pa niso nerešljivi. Nujni so hitri in odločni ukrepi za odpravo nastale situacije. Interes HSE kot večinskega delničarja je, da HSE in PV skupaj najdeta pot, da bo PV še naprej lahko opravljal to, kar najbolje in vrhunsko zna: odkopavanje premoga ter zagotavljanje energenta B6 do konca njegove življenjske dobe po konkurenčnih pogojih.«

Poslovodstvo HSE in nadzorni svet PV že dalj časa opozarjata na nujnost čim prejšnje izpeljave načrtovanega dezinvestiranja PV, brez katere načrtovano poslovno in finančno prestrukturiranje skupine PV ne bo možno. »Dejavnosti, kot so trženje tekstila in turističnih kapacitet, ne sodijo v dejavnost premogovništva in so v veliki meri soodgovorne za nastalo situacijo, v kateri se je znašel premogovnik. Naloga uprave PV je, da najde pot iz slepe ulice,« še meni Košorok.

Dodatne informacije: mag. Petja Rijavec, vodja Službe komuniciranja HSE, 01 47 04 100, petja.rijavec@hse.si