Medijsko središče / Sporočila za javnost / NALOŽBE V SLOVENIJI OSTAJAJO PRIORITETA HSE

NALOŽBE V SLOVENIJI OSTAJAJO PRIORITETA HSE

16. in 17. aprila 2009 je potekala šesta strateška konferenca skupine HSE. Na njej so predstavniki družb, ki skupino HSE sestavljajo, predstavili strategije in taktike odzivanja na aktualna gospodarska dogajanja in dogajanja na evropskih trgih električne energije ter svoje strateško-razvojne načrte. Na okrogli mizi pa so o temah in dilemah slovenske elektroenergetike govorili direktorji največjih slovenskih elektroenergetskih podjetij. Udeležil se je je tudi mag. Janez Kopač, direktor direktorata za energijo Ministrstva za gospodarstvo.

Poglavitna ugotovitev šeste strateške konference skupine HSE je, da njene družbe kontinuirano izvajajo razvojne programe, saj je bila večina na prejšnji strateški konferenci zastavljenih ciljev začetih ali realiziranih. Poslovanje družbe in skupine HSE je uspešno in se prilagaja strateškim usmeritvam vlade Republike Slovenije. Prav tako se HSE tudi aktivno vključuje v oblikovanje nacionalnih strateških dokumentov, povezanih s področjem elektrogospodarstva, kar je posebej pomembno v luči aktualnih in pričakovanih tržno-gospodarskih razmer. Pomembna posledica svetovne gospodarske krize je namreč zmanjšano povpraševanje po električni energiji, kar ima za posledico tudi padec cen električne energije. Zmanjšano povpraševanje po električni energiji bistveno zmanjšuje slovensko uvozno elektroenergetsko odvisnost in narekuje zahtevo po čim racionalnejšemu obnašanju v skupini HSE.

Kratkoročni in dolgoročni cilji ter strategije skupine HSE se prilagajo novonastalim gospodarskim razmeram, ki kažejo na velike izzive, s katerimi se bo skupina HSE soočala v prihodnosti. V prihodnje bo potrebno vlagati v tiste razvojne projekte, ki bodo v najmanjši meri obremenili okolje, zagotovili varno dobavo energije ter prinesli najboljše poslovne rezultate. Skupina HSE se prihodnjim razmeram v tem pogledu že uspešno prilagaja z izvajanjem projektov iz razvojnega načrta: dokončanje črpalne HE Avče, izgradnja HE na spodnji Savi, bloka 6 v TEŠ, HE na srednji Savi, HE na Muri idr. To so tudi projekti, ki bodo Sloveniji pomagali doseči zastavljene cilje Energetsko podnebnega zakonodajnega paketa (do leta 2020 doseči 25 % delež OVE v končni porabi energije v Sloveniji, 20 % izboljšanje energetske učinkovitosti, 20 % zmanjšanje emisij toplogrednih plinov ter 10 % delež biogoriv) kot tudi zmanjšanje uvozne odvisnosti Slovenije.

HSE si bo prizadeval tudi za ohranjanje energetske dejavnosti v Zasavju, in sicer v smislu zdrave ekonomske, okoljske, tehnične in kadrovske politike. Pri ohranjanju te energetske lokacije bo HSE upošteval zaveze Republike Slovenije do Evropske Unije kot tudi upravičene interese lokalne skupnosti, v kateri termoelektrarna posluje. Poleg strateške pomembnosti povečanja obnovljivih virov energije v Sloveniji se HSE zaveda tudi pomembnosti izkoriščanja domačega premoga pri proizvodnji električne energije, saj se na ta način v Sloveniji proizvede skoraj tretjina električne energije. V tem pogledu HSE v celoti podpira predlagane poslovne in strateške usmeritve Premogovnika Velenje, kjer bo z namenom ekonomskega in tehnološkega optimiranja proizvodnje premoga pomembno nadaljevanje aktivnosti na ključnih razvojnih projektih. V luči zmanjševanja uvozne odvisnosti Slovenije pa HSE podpira tudi izgradnjo drugega bloka NEK in si želi pri njem sodelovati.

Ena od ključnih nalog pri izvedbi zastavljenih razvojnih projektov bo zagotavljanje zadostnih in optimalnih virov financiranja. Zahtevnost in velikost projektov, ki so pred skupino HSE, terjata ne samo pridobivanje dodatnih zunanjih virov financiranja, temveč tudi zagotovitev dodatnih lastnih sredstev. Poleg že obstoječe nenehne racionalizacije poslovanja, zniževanja stroškov, iskanja sinergij znotraj skupine ter konsolidacije poslovnih procesov na nivoju skupine, večanja produktivnosti prenosa in ohranjanja strokovnih znanj med generacijami ter obvladovanja tveganj, ki ostajajo pomembno vodilo pri poslovanju, pa HSE seveda ne pozablja tudi na socialno varnost in zadovoljstvo zaposlenih, ki so bili in ostajajo njegov najpomembnejši potencial pri doseganju zastavljenih ciljev. Ti pa so, poleg zagotavljanja varne, zanesljive, zadostne in okolju prijazne proizvodnje v Sloveniji in dobave električne energije po konkurenčnih cenah, tudi razvoj in rast skupine HSE v smeri prevzemanja pomembnejše vloge v JV Evropi. Ti trgi ponujajo največje priložnosti za nadaljnjo širitev poslovanja družbe. Seveda pa kljub vsem potencialnim priložnostim v tujini ostajajo naložbe v Sloveniji za skupino HSE prioriteta. Na domačih tleh ima namreč HSE več znanja in izkušenj ter predvsem bolj stabilne politične in regulativne razmere, ki so potrebne za izvedbo njegovih energetskih projektov.

floater