Medijsko središče / Sporočila za javnost / HIDROELEKTRARNE SKUPINE HSE PROIZVEDEJO 70 ODSTOTKOV ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ OBNOVLJIVIH VIROV

HIDROELEKTRARNE SKUPINE HSE PROIZVEDEJO 70 ODSTOTKOV ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ OBNOVLJIVIH VIROV

Pred svetovnim dnevom voda, ki je 22. marca, so Holding Slovenske elektrarne, Dravske elektrarne Maribor in Soške elektrarne Nova Gorica organizirali skupno novinarko konferenco, ki je potekala na sedežu DEM v Mariboru.  Ta dan je namreč je pomemben tudi za skupino HSE. Njene hidroenergetske družbe – Dravske elektrarne Maribor, Soške elektrarne Nova Gorica in Hidroelektrarne na spodnji Savi – so skupaj največji slovenski proizvajalci električne energije iz obnovljivih virov. V energetsko bilanco Republike Slovenije so je v letu 2016 prispevale kar dobrih 70 odstotkov oziroma 3.849 GWh.

Proizvodnja električne energije v Sloveniji sledi usmeritvam Evropske unije glede trajnostnega razvoja ter doseganja cilja 25-odstotnega deleža OVE v končni bruto porabi energije do leta 2020. Trenutno znaša delež OVE v skupni bruto končni porabi 23,5 odstotka. K temu deležu največ prispeva skupina HSE z obstoječimi elektrarnami. Proizvodnja električne energije iz hidroelektrarn skupine HSE je namreč v letu 2016 v energetsko bilanco Slovenije prispevala kar 70 odstotkov (3.849 GWh) električne energije od skupaj 5.487 GWh vse proizvedene električne energije iz obnovljivih virov v Sloveniji.

»Skupina HSE je tako največji slovenski proizvajalec električne energije iz obnovljivih virov in tudi vsi naši prihodnji načrti so usmerjeni v ohranjanje vodilnega mesta na tem področju,« pravi Gorazd Skubin, generalni direktor HSE, in poudarja, da si v skupini HSE že od ustanovitve dalje prizadevajo električno energijo proizvajati z minimalnimi vplivi na okolje, spoštovati zakonske norme in določila ter uvajati najboljše tehnologije, ki zagotavljajo čim manjše vplive na okolje. Seveda pa je možnosti in priložnosti za razvoj in izkoriščanje hidroenergetskega potenciala slovenskih rek še veliko in tudi v prihodnjem obdobju bo skupina HSE osredotočena na izvajanje projektov s področja OVE. »Pospešili bomo postopke umeščanja v prostor za čimprejšnji pričetek izgradnje HE na srednji Savi in HE na Muri, nadaljevali naložbo v spodnjo Savo, kjer bo veriga HE kmalu zaključena, ter se posvetili številnim malim hidroelektrarnam na porečju reke Drave in Soče, vetrnim elektrarnam ter proizvodnim objektom za soproizvodnjo toplote in električne energije. Dokončali bomo tudi izgradnjo mHE Kneža,« našteva Skubin, in dodaja:»vsi ti projekti so namenjeni varni, zanesljivi, okolju prijazni in konkurenčni proizvodnji električne energije, ki predstavlja temelj naše vizije prihodnjega poslovanja.«

Poleg novih proizvodnih objektov pa bodo v prihodnjem obdobju pomembna tudi investicijska vlaganja v zanesljivost proizvodnje ter rekonstrukcije na obstoječih hidroelektrarnah. Pri vsem naštetem pa seveda ne gre pozabiti, da se poleg številnih priložnosti na področju OVE v slovenski energetiki kažejo tudi ovire, ki jih v skupini HSE bolj ali manj uspešno premagujejo. Predvsem gre za zaplete pri pridobivanju koncesij za rabo vode in uskladitvi prostorskih ter drugih aktov, potrebnih za nemoteno izvajanje projektov OVE. Postopki umeščanja objektov za proizvodnjo električne energije v prostor so zahtevni in dolgotrajni, dodaten izziv pa so določila Nature 2000, katere območja zajemajo kar 36 odstotkov površine Slovenije. Stojan Nikolić, finančni direktor HSE, pri tem dodaja: »Kompromisi med energetiko in okoljem so odločilnega pomena za ekonomsko uspešno izvedbo naložb v obnovljive vire energije. Na eni strani imamo obstoječe OVE objekte, ki so uspešno umeščeni v prostor in so tudi najdonosnejši objekti v skupini HSE ter nam zagotavljajo potencial za financiranje novih projektov na področju obnovljivih virov energije. Na drugi strani pa trenutne razmere na trgu električne energije ne omogočajo rentabilnosti OVE projektov, zato je nadaljnje delovanje podpornih shem OVE v Republiki Sloveniji ključnega pomena za njihovo izvedbo.«

V Dravskih elektrarnah Maribor d. o. o. (DEM), ki so v stoodstotni lasti HSE in ki vsako leto proizvedejo levji delež električne energije iz OVE v skupini HSE po zelo konkurenčnih cenah, v okviru opisane strategije razvoja OVE v skupini HSE izvajajo predvsem aktivnosti na področju malih HE na pritokih Drave, na področju vetrne energije na obronkih Kozjaka ter aktivnosti za ohranitev državnega prostorskega načrta za črpalno hidroelektrarno Kozjak, kakor tudi umestitev HE na Muri v zahtevnem naravnem okolju. Mag. Viljem Pozeb, direktor DEM, pri tem poudarja: »Ne samo ob svetovnem dnevu voda, temveč vsak dan, že skoraj stoletje, Dravske elektrarne Maribor proizvajamo električno energijo iz obnovljivega vira. Reka Drava je praktično v celoti energetsko izkoriščena, zato so naši načrti usmerjeni v preverjanje možnosti za izgradnjo novih proizvodnih enot; predvsem malih hidroelektrarn na pritokih reke Drave, hidroelektrarn na reki Muri ter vetrnih elektrarn na območjih, ki so vetrovno ugodna. V naravo vedno posegamo odgovorno in temeljito proučimo vse morebitne negativne vplive novo zgrajenih objektov, saj se zavedamo odgovornosti, ki jo nosimo, tako do okolja, kot do ljudi.«

V Soških elektrarnah Nova Gorica d. o. o. (SENG), ki so ravno tako v stoodstotni lasti HSE, pa si prizadevajo za odgovorno energetsko izrabo vodnega potenciala Soče in pritokov ob upoštevanju strogih okoljevarstvenih zahtev. »Le s takim pristopom, kar je značilno za celotno skupino HSE, lahko ohranjamo naravno ravnovesje in lepoto enega najslikovitejših predelov Evrope. Pri izgradnji hidroenergetskih objektov, z velikim številom malih HE, so upoštevana vsa načela sonaravnega in trajnostnega razvoja, še posebej zato, ker nekatere male HE delujejo v izjemno občutljivem okolju TNP in Nature 2000,« pravi Marjan Pintar, direktor SENG. Posledično so njihovi načrti usmerjeni v iskanje sonaravnega razvoja in večnamenskosti hidroenergetskih objektov – v navezavi s preskrbo vode, ribogojništvom, rekreativnimi ali turističnimi površinami, varstvom pred poplavami in reguliranjem suše.

Na področju trajnostnega razvoja in obnovljivih virov energije skupina HSE izvaja tudi več odmevnih informativno-izobraževalnih in promocijskih projektov. Družbe skupine HSE so vključene v projekt Modra energija, namenjen spodbujanju okolju prijazne rabe električne energije. Najbolj znan OVE projekt HSE je gotovo izobraževalni projekt za otroke Modri Jan, kjer HSE pripravlja poučne vsebine za tiskane in spletne medije v sodelovanju z vrtci, šolami in strokovnimi delavci. Razvija pa se tudi projekt Modra generacija, namenjen starejšim najstnikom.