Medijsko središče / Sporočila za javnost / DELOVANJE TET USTREZA VSEM PREDPISANIM OKOLJSKIM ZAHTEVAM

DELOVANJE TET USTREZA VSEM PREDPISANIM OKOLJSKIM ZAHTEVAM

TET je z vpeljavo tehnologij  dobre prakse in s stalnimi  okoljskimi izboljšavami dosegla petnajstkratno zmanjšanje izpustov emisij žveplovih oksidov in zmanjšanje emisijske koncentracije skupnega prahu ter težkih kovin

Danes je v Termoelektrarni Trbovlje (TET) potekala novinarska konferenca,  na kateri sta mag. Marko Agrež, direktor TET in Ervin Renko, predstavnik vodstva TET za ekologijo, predstavila rezultate merjenja vplivov TET na okolje. Mag. Marko Agrež je dejal, da TET izpolnjuje vse zakonske zahteve,   ki se nanašajo na emisije snovi v zraku. »Od leta 2003 poslujemo skladno z okoljskim certifikatom ISO 14001 za sistem ravnanja z okoljem, od leta  2009 pa tudi skladno s pridobljenim integriranim Okoljevarstvenim dovoljenjem« je še dodal mag. Agrež. Količina emisij žveplovih oksidov se je v obdobju od 2004 do 2009 zmanjšala iz 31.055 ton na manj kot 2.000 ton. TET se zavzema za transparentnost in dostopnost javnosti do okoljskih dejavnikov poslovanja tudi s pomočjo ekološkega informacijskega sistema (EIS), ki ga je vzpostavil Institut Jožefa Stefana v Ljubljani. Podatki o emisijah v letu 2009 kažejo, da so bile količine žveplovih oksidov (SO2), dušikovih oksidov (NO2) in skupnega prahu manjše od določenih mejnih emisijskih vrednosti in tudi manjše kot v preteklih letih.

Konec leta 2009 je TET, kot prva družba v skupini HSE, pridobila celovito okoljevarstveno dovoljenje za emisije v zrak, vodo in zemljo. Predpogoj za oddajo vloge za pridobitev okoljskega dovoljenja je bil obsežen sanacijski program za dosego skladnosti obratovanja s slovensko in evropsko okoljsko zakonodajo. Sanacijski program je bil zaključen v letu 2005, s prigradnjo naprave za razžveplanje dimnih plinov (NRDP), ki je prispevala k občutnemu zmanjšanju emisij žveplovih oksidov (SO2), hkrati so se zmanjšale tudi emisijske koncentracije skupnega prahu. Stopnja razžveplanja je v TET večja od 94% in ustreza kriterijem najboljših razpoložljivih tehnik, takoimenovanih BAT kriterijev za zmanjševanje žveplovih oksidov.

»TET je sprejela politiko kakovosti in varstva okolja,  s katero se je zavezala za zagotavljanje stalnega izboljševanja  kakovosti in okoljske učinkovitosti ter za dosledno upoštevanje zahtev zakonskih dokumentov, standardov kakovosti ter ravnanja z okoljem, ki temelji na preprečevanju škodljivih vplivov delovanja TET na okolje« je dejal mag. Marko Agrež.

V preteklih letih so v TET precej zmanjšali tudi vplive na okolje na področju odlaganja odpadkov iz proizvodnje kot so:  elektrofiltrski pepel, sadra in žlindra. »Obstoječi sistem odlaganja odpadkov smo nadgradili s tehnično dopolnjenimi in okolju  prijaznimi postopki. Gre za način odlaganja s sočasnim vlaženjem, ki preprečuje širjenje emisij prašnih delcev v okolje, naknadno pa tudi rekultivacija oblikovanega telesa odlagališča z zatravitvijo in zasaditvijo grmovnic« je pojasnil Ervin Renko, ki je v TET za dolžen za okoljske vidike delovanja.

Rezultati meritev ekološkega informacijskega sistema (EIS) emisij in imisij onesnaževal v zraku so redno posredovani uporabnikom v lokalni skupnosti in državnim institucijam, med njimi tudi republiški avtomatski mreži ARSO, ki informacije o okolju posreduje medijem in zainteresirani javnosti. Rezultati meritev so vsem zainteresiranim dostopni na spletnem mestu TET in več javnih lokacijah v vseh treh zasavskih občinah.

Skladno z Uredbo o mejnih vrednostih emisije snovi v zrak iz velikih kurilnih naprav (Ur.l. RS 73/05, 92/07) so za  veliko kurilno napravo TET določene naslednje mejne emisijske vrednosti posameznih onesnaževal:

Skupni pregled emisij v tonah od leta 2003 do leta 2009

Iz obeh tabel je razvidno, da so bile  v letu  2009 vse emisije iz TET pod mejnimi emisijskimi vrednostmi.

Dodatne informacije:
mag. Marko Agrež, direktor TET
in
Ervin Renko, predstavnik vodstva TET za ekologijo

floater