Medijsko središče / Sporočila za javnost / 26. SEJA SKUPŠČINE PREMOGOVNIKA VELENJE

26. SEJA SKUPŠČINE PREMOGOVNIKA VELENJE

26. redne seje Skupščine Premogovnika Velenje, ki je potekala v ponedeljek, 29. avgusta 2016, se je udeležilo 99,58 % delničarjev z glasovalno pravico.

Delničarji so se na seji Skupščine seznanili z revidiranim letnim poročilom družbe Premogovnik Velenje, revidiranim konsolidiranim letnim poročilom Skupine Premogovnik Velenje za leto 2015, poročilom o odnosih do povezanih družb ter preveritvi in potrditvi nadzornega sveta glede navedenega. Podana je bila informacija o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta za minulo poslovno leto. Ugotovljeno je bilo, da družba za leto 2015 ne izkazuje bilančnega dobička.

Upravi družbe in nadzornemu svetu je bila v skladu z 294. členom ZGD-1 za poslovno leto 2015 podeljena razrešnica.

Skupščina družbe je za pooblaščeno revizijsko družbo za leto 2016 imenovala družbo KPMG Slovenija, d. o. o.

Delničarji so se seznanili z odstopom člana Nadzornega sveta PV dr. Boštjana Markolija ter od 30. avgusta 2016 do 10. julija 2019 na to mesto izvolili Uroša Podobnika.

Podano je bilo pisno poročilo glavnega delničarja o izključitvi manjšinskih delničarjev na podlagi 386. člena ZGD-1 oz. o predpostavkah za prenos delnic na glavnega delničarja in primernosti denarne odpravnine manjšinskim delničarjem, ki ga je pripravila družba HSE ter poročilo revizorja o primernosti višine denarne odpravnine ljubljanske revizijske družbe BDO Revizija, d. o. o. z dne 28. 6. 2016. Holding Slovenske elektrarne ima 99,18 odstotni delež v osnovnem kapitalu družbe Premogovnik Velenje in je glavni delničar po določilih 2. odstavka 384. člena ZGD-1, skladno s tem členom se vse navadne imenske kosovne delnice manjšinskih delničarjev z oznako RLVG prenesejo na glavnega delničarja, manjšinskih delničarjem pa se izplača denarna odpravnina v višini 0,59 evra za posamezno delnico.

Služba za odnose z javnostmi Skupine Premogovnik Velenje.

floater