HSE         MODRA ENERGIJA         MODRI JAN         MODRA GENERACIJA         POZITIVNA ENERGIJA         CENTER ZA DRUŽBENO ODGOVORNOST
Ali doma pazite na porabo električne energije?
Da.
Ne.
Poskušamo po svojih močeh.
Rezultati
Skupina HSE je največji proizvajalec električne energije v Sloveniji.

Več

Gradnja HE na spodnji Savi

Elektrarne na spodnji Savi

Družba Hidroelektrarne na Spodnji Savi, d. o. o.je bila ustanovljena leta 2008 z namenom racionalne izgradnje novih proizvodnih hidro objektov ter zanesljive, konkurenčne in okolju prijazne proizvodnje električne energije. Delovanje družbe in izgradnjo HE v veliki meri opredeljujta Koncesijska pogodba za izkoriščanje energetskega potenciala spodnje Save in Zakon o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala spodnje Save (ZPKEPS-1). 

Družba Hidroelektrarne na spodnji Savi d.o.o. je nosilec največjega energetskega projekta v Sloveniji: izgradnje verige petih novih hidroelektrarn na spodnji Savi. HE Boštanj, Blanca, Brežice, Krško in Mokrice bodo več kot podvojile proizvodnjo električne energije na Savi. Električna energija novih elektrarn, ki bodo zgrajene postopno do leta 2018, bo predstavljala 21 odstotkov proizvodnje slovenskih hidroelektrarn in bo predvidoma pokrivala šest odstotkov skupne porabe električne energije v državi.


Skupina HSE ima v družbi HESS d. o. o. 49-odstotni lastniški delež.

Več informacij na spletnem naslovu: www.he-ss.si

Razlogi ZA

Lokalni in regionalni razvoj:

 • okolju neškodljivi objekti in njihova dolga življenjska doba,
 • ureditev vodotoka Save in boljši izkoristek ugodnega vira električne energije,
 • del prihodka od koncesijske dajatve se lahko nameni izvajanju razvojnih programov,
 • racionalna raba prostora,
 • zagotavljanje novih delovnih mest,
 • večja poplavna varnost.

Nacionalni razvoj:

 • konkurenčnost slovenskega elektrogospodarstva,
 • pripravljenost na povečevanje porabe električne energije,
 • stabilnejše obratovanje energetskega sistema in večja samostojnost,
 • bogatenje državnega kapitala,
 • višja kakovost življenja.

Predstavitev hidroelektrarn

Vseh pet načrtovanih hidroelektrarn je pretočno-akumulacijskega tipa z dvema ali tremi cevnimi agregati ali dvema Kaplanovima turbinama.

Pretočna zmogljivost posamezne elektrarne: 500 m3/s, pet pretočnih polj s prelivno zmogljivostjo 3.500 m3/s.

Skupna letna proizvodnja vseh hidroelektrarn: 720 GWh.

Obratovanje: elektrarne bodo obratovale brez posadke; upravljal jih bo center vodenja verige, prisotno pa bo le osebje za redno dnevno in letno vzdrževanje.

HE Boštanj

He Boštanj

Kje?
Na okljuku Save, kjer poteka 46. vzporednik.

Pozornost.
Posebno pozornost namenjamo varnosti pred poplavami.

Osnovni podatki o HE Boštanj
Instaliran pretok: 500 m3/s (3 x 166,7 m3/s)
višina padca: 8,20 m
največja moč: 32,5 MW
srednja letna proizvodnja: 115 GWh
koristna prostornina bazena: 1.000.000 m3
srednji letni pretok: 235 m3/s

HE Blanca

HE Blanca
Kje?

V neposredni bližini občine Sevnica.

Pozornost.
Skrb za najmanjšo možno mero poseganja v dele, območja in objekte naravnih vrednot in kulturne dediščine.

Osnovni podatki o HE Blanca
Instaliran pretok: 500 m3/s
višina padca: 10,7 m
največja moč: 42,5 MW
srednja letna proizvodnja: 160 GWh
koristna prostornina bazena: 1.390.000 m3
srednji letni pretok: 243 m3/s

HE Krško

HE Krško
Kje?

V bližini kraja, kjer obratuje Nuklearna elektrarna Krško in kjer bo mogoče izkoriščati potencial te najdaljše slovenske reke, v katero se stekajo vode z več kot polovice ozemlja Slovenije.

Pozornost.
Oblikovali in uredili smo zatoke, ribje steze, kanale in drstišča; uredili smo bivališča živali in gnezdišča ptic; ohranili in celo izboljšali smo obstoječe pogoje za kmetijsko proizvodnjo.

Osnovni podatki o HE Krško
Instaliran pretok: 500 m3/s
višina padca: 9,9 m
največja moč: 39,5 MW
srednja letna proizvodnja: 149 GWh
koristna prostornina bazena: 1.380.000 m3
srednji letni pretok: 247 m3/s

HE Brežice

HE Mokrice
Kje?

Kjer Sava doseže povprečni letni pretok 290 m3/s.

Pozornost.
Ne bomo pozabili na kakovost voda! Postavili bomo lovilnike olj in maščob, ki bodo zagotovili, da bodo meteorne vode z utrjenih površin in precejne vode iz gradbenih objektov v Savo odtekale neonesnažene. Med obratovanjem elektrarn bomo skladno s predpisi redno opazovali količinsko, ekološko in kemijsko stanje voda.

Osnovni podatki o HE Brežice
Instaliran pretok: 500 m3/s
višina padca: 10,4 m
največja moč: 41,5 MW
srednja letna proizvodnja: 161 GWh
koristna prostornina bazena: 3.450.000 m3
srednji letni pretok: 250 m3/s

HE Mokrice

HE mokrice
Kje?

V bližini meje s Hrvaško, kjer je Sava že obogatena z močjo reke Krke, in bo v načrtovanem dnevno pretočnem-akumulacijskem režimu na Savi prevzela vlogo izravnalnega bazena.

Pozornost.
Kot pri ostalih spodnjesavskih elektrarnah tudi tu ne bomo prezrli možnosti rekreacijske uporabe vode.

Osnovni podatki o HE Mokrice
Instaliran pretok: 500 m3/s
višina padca: 7,58 m
največja moč: 30,5 MW
srednja letna proizvodnja: 135 GWh
koristna prostornina bazena: 3.750.000 m3
srednji letni pretok: 305 m3/s