PROJEKTI / Ostali projekti

Ostali projekti

Razvojni projekti

V Skupini HSE je bil v letu 2022 sprejet razvojni načrt 2022 – 2027 s pogledom do 2040, ki predvideva spremembo proizvodnega portfelja preko izvedbe različnih razvojnih projektov, ki so v skladu s sprejetimi nacionalnimi in EU strategijami ter smernicami trajnostnega razvoja.

Izvedba OVE projektov

  • Gradnja mHE na porečju Soče in Drave.
  • Vetrna elektrarna (VE) Ojstrica ter preveritev možnosti izvedbe VE Paški Kozjak in VE Rogatec.

Obnova pretočnih polj

Obratovalna usposobljenost zapornic za prevajanje vode je ključnega pomena za varnost objektov HE ter poplavno varnost, zato že več let kontinuirano vlagamo v obnovo pretočnih polj ter s tem obnovo in remonte zapornic ter pogonov.

Okoljski projekti

V luči sprejetih evropskih zavez Republike Slovenije glede zmanjšanja izpustov toplogrednih plinov ob izvajanju ukrepov učinkovite rabe energije in povečanja deleža obnovljivih virov skupina HSE namenja veliko pozornost razvoju okoljskih projektov, ki jih izvajamo v skladu z veljavno zakonodajo, in ki zmanjšujejo vpliv na okolje obstoječih energetskih objektov:

  • Izgradnja prehodov za vodne organizme in obnova ribjega življa, ki jih izvajamo na podlagi Vodne direktive in Nacionalnim načrtom upravljanja z vodami (NUV 2);
  • Odstranjevanje mulja in ohranjanje energetskega potenciala akumulacij: ohranjanje energetskega potenciala akumulacij verige HE na Dravi in Soči je kontinuiran proces, v okviru katerega se vzdržuje koristen volumen in površine vode v akumulacijah verige HE na Dravi in verige HE na Soči, s tem pa tudi poplavno varnost reke Drave in reke Soče. V okviru teh aktivnosti izpolnjujemo obveznosti iz koncesijskih pogodb za rabo reke Drave in reke Soče za proizvodnjo električne energije, kot so redno odstranjevanje naplavin, redno vzdrževanje vodnih in priobalnih zemljišč in drugo.