PROJEKTI / Ostali projekti

Ostali projekti

Razvojni projekti

V skupini HSE smo zaključili investicije v premogovne tehnologije, in sicer v blok 6  TEŠ, ki je skladen z mednarodnimi standardi najboljših razpoložljivih tehnologij z načrtovanim obratovanjem do leta 2054, in blok 5 TEŠ, ki bo po ekološki sanaciji in revitalizaciji obratoval do leta 2030 kot nadomestni blok za blok 6 v času nege ali remonta oziroma v času ugodnih tržnih razmer.

Trenutno večji del investicijskih vlaganj predstavljajo vlaganjem v zanesljivost proizvodnje in rekonstrukcije. V triletnem obdobju pa se pripravljamo na izvedbo remonta petega (2022) in šestega bloka (2021) TEŠ, obnovo sekundarnih sistemov treh hidroelektrarn na reki Dravi (2020-2022) in rekonstrukcijo HE Formin (2024-2025). Obnova črpalne HE Avče se je začela leta 2018 in bo trajala do prve polovice leta 2019.

V skupini HSE vedno iščemo nove, dodatne projekte in naložbe, s katerimi bi zagotovili varno, zanesljivo, konkurenčno in okolju prijazno dolgoročno oskrbo Slovenije z električno energijo. Poudarek dajemo izvedbi tistih proizvodnih objektov, ki v največji meri zadostijo doseganju ciljev energetsko-podnebnega paketa ter hkrati maksimirajo ekonomski in minimizirajo okoljski učinek.

Izvedba OVE projektov

  • Gradnja mHE na porečju Soče in Drave.
  • Vetrna elektrarna (VE) Ojstrica ter preveritev možnosti izvedbe VE Paški Kozjak in VE Rogatec.

Obnova pretočnih polj

Obratovalna usposobljenost zapornic za prevajanje vode je ključnega pomena za varnost objektov HE ter poplavno varnost, zato že več let kontinuirano vlagamo v obnovo pretočnih polj ter s tem obnovo in remonte zapornic ter pogonov.

Okoljski projekti

V luči sprejetih evropskih zavez Republike Slovenije glede zmanjšanja izpustov toplogrednih plinov ob izvajanju ukrepov učinkovite rabe energije in povečanja deleža obnovljivih virov skupina HSE namenja veliko pozornost razvoju okoljskih projektov, ki jih izvajamo v skladu z veljavno zakonodajo, in ki zmanjšujejo vpliv na okolje obstoječih energetskih objektov:

  • Izgradnja prehodov za vodne organizme in obnova ribjega življa, ki jih izvajamo na podlagi Vodne direktive in Nacionalnim načrtom upravljanja z vodami (NUV 2);
  • Odstranjevanje mulja in ohranjanje energetskega potenciala akumulacij: ohranjanje energetskega potenciala akumulacij verige HE na Dravi in Soči je kontinuiran proces, v okviru katerega se vzdržuje koristen volumen in površine vode v akumulacijah verige HE na Dravi in verige HE na Soči, s tem pa tudi poplavno varnost reke Drave in reke Soče. V okviru teh aktivnosti izpolnjujemo obveznosti iz koncesijskih pogodb za rabo reke Drave in reke Soče za proizvodnjo električne energije, kot so redno odstranjevanje naplavin, redno vzdrževanje vodnih in priobalnih zemljišč in drugo.