GENERALNI DIREKTOR in ČLAN POSLOVODSTVA Premogovnika Velenje d.o.o. (m/ž)

Nadzorni svet družbe Premogovnik Velenje, d.o.o., Partizanska cesta 78, 3320 Velenje na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) ter Akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo Premogovnik Velenje, d.o.o. objavlja javni razpis za delovni mesti:

GENERALNI DIREKTOR in ČLAN POSLOVODSTVA
Premogovnika Velenje d.o.o. (m/ž)

Kandidat za generalnega direktorja mora poleg z zakonom določenih pogojev izpolnjevati še naslednje pogoje:

 • zaključen najmanj univerzitetni študijski program oz. magisterij stroke (2. bolonjska stopnja)
 • tehnične, ekonomske, pravne ali druge ustrezne smeri;
 • najmanj 10 let delovnih izkušenj na vodilnih ali vodstvenih delovnih mestih;
 • aktivno pisno in govorno znanje angleškega ali nemškega jezika.

Kandidat za člana poslovodstva mora poleg z zakonom določenih pogojev izpolnjevati še naslednje pogoje:

 • zaključen najmanj univerzitetni študijski program oz. magisterij stroke (2. bolonjska stopnja)
 • tehnične, ekonomske, pravne ali druge ustrezne smeri;
 • najmanj 5 delovnih izkušenj na vodilnih ali vodstvenih delovnih mestih;
 • aktivno pisno in govorno znanje angleškega ali nemškega jezika.

Želene kompetence, izkušnje in osebne lastnosti kandidata, ki bodo smiselno upoštevane pri postopku izbire, poleg izpolnjevanja zahtevanih pogojev za zasedbo, pri obeh delovnih mestih:

 • strokovni izpit za vodenje metanske jame,
 • organizacijske in komunikacijske kompetence,
 • poznavanje področja dela oz. strokovnost,
 • izkušnje z vodenjem večjih družb; zaželene so izkušnje v proizvodnih podjetjih oz. večjih poslovnih sistemih.

Postopek bo vključeval tudi preverjanje osebne integritete in načela fit&proper.

Skladno z Aktom o ustanovitvi družbe PV, d.o.o. nadzorni svet določi enega izmed poslovodij za generalnega direktorja. Eden od direktorjev mora imeti opravljen strokovni izpit za vodenje metanske jame.

Kandidati morajo k prijavi priložiti:

 • življenjepis z navedbo delovnih izkušenj,
 • potrdilo o znanju tujega jezika,
 • potrdilo o nekaznovanosti (izda Ministrstvo za pravosodje),
 • potrdilo, da zoper kandidata ne poteka kazenski postopek,
 • izjavo, da niso podane okoliščine, ki bi po določilih 255. člena ZGD-1 nasprotovale imenovanju ter
 • v nadaljevanju izbirnega postopka pa tudi program dela in razvojne usmeritve družbe (svojo vizijo vodenja in organiziranja dela) za obdobje 4-ih let, upoštevajoč dejavnosti in aktivnosti, ki jih družba opravlja.

Ponujamo vam delo v dinamičnem kolektivu ter možnost strokovnega in osebnega razvoja.

Trajanje zaposlitve: z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas – za čas trajanja mandata (4 leta), s polnim delovnim časom, z možnostjo podaljšanja mandata.

Vse zainteresirane kandidate vabimo, da pošljejo prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev za zasedbo najkasneje do 22. 7. 2019, v zaprti kuverti na naslov HSE, d.o.o., Koprska 92, 1000 Ljubljana, s pripisom za »Prijava na javni razpis za generalnega direktorja oz. člana poslovodstva družbe PV; v roke predsedniku nadzornega sveta družbe PV – ne odpiraj«.

Upoštevali bomo le popolne prijave, ki bodo vložene pravočasno z vso spremljajočo dokumentacijo. Prijavljeni kandidati bodo o zaključku postopka obveščeni v 8 dneh po sklenitvi pogodbe z izbranim kandidatom. Zaposlujemo po načelu enakih možnosti in nediskriminatornosti.

Srečno!

Nadzorni svet družbe Premogovnik Velenje, d.o.o.