HSE         MODRA ENERGIJA         MODRI JAN         MODRA GENERACIJA         POZITIVNA ENERGIJA         CENTER ZA DRUŽBENO ODGOVORNOST
Ali doma pazite na porabo električne energije?
Da.
Ne.
Poskušamo po svojih močeh.
Rezultati
Od vse proizvedene energije v skupini HSE je 47 % hidroenergije in 53 % termoenergije.

Več

Informacije javnega značaja (leto 2019)

Kontaktni osebi

Lidija Pavlovčič, vodja Službe za korporativno komuniciranje skupine HSE, T: +386 (0)1 47 04 100, E: lidija.pavlovcic@hse.si

mag. Petja Rijavec, strokovna sodelavka Službe za korporativno komuniciranje skupine HSE
; T: +386 (0)1 47 04 100, E: petja.rijavec@hse.si 


Informacije javnega značaja v zvezi s poslovodnim organom družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o.

Vrsta zastopnika/član poslovodstva Osebno ime Višina prejemkov in bonitet
Dogovorjena višina mesečnih prejemkov Dogovorjena višina odpravnine Skupna višina neto izplačanih prejemkov v preteklem letu (vključene bonitete)
Generalni direktor Matjaž Marovt Osnovno plačilo generalnega direktorja se določi v višini 10.830,00 € bruto mesečno. Če je generalni direktor predčasno odpoklican oz. razrešen brez krivdnih razlogov, ko mu funkcija ne preneha po lastni volji, ima ob pogoju, da mu preneha tudi delovno razmerje in da se po prenehanju te pogodbe ponovno ne zaposli v družbi, pravico do odpravnine v višini:
- največ 3-kratnika osnovnega plačila generalnega direktorja v času ob prenehanju te pogodbe, če je mandat generalnega direktorja po tej pogodbi trajal do 2 leti oz.
- največ 6-kratnika osnovnega plačila generalnega direktorja v času ob prenehanju te pogodbe, če je mandat generalnega direktorja po tej pogodbi trajal več kot 2 leti,
pri čemer se mu od bruto zneska odpravnine izplača neto znesek po plačilu vseh davkov oziroma prispevkov, ki se v skladu z veljavnimi predpisi plačajo ob izplačilih te vrste.
Generalni direktor ni upravičen do odpravnine po prejšnjem odstavku, če se zaposli kot član poslovodstva v kateri izmed povezanih družb Skupine HSE.
Generalni direktor ni upravičen do odpravnine, če mu preneha funkcija zaradi izteka mandata za katerega je bil imenovan.
Finančni direktor Stojan Nikolić Osnovno plačilo finančnega direktorja je določeno v višini 10.730,00 € bruto. Velja od 1. 6. 2015 dalje. V primeru predčasnega odpoklica oziroma razrešitve brez krivdnih razlogov, ko mu funkcija ne preneha po lastni volji, ima ob pogoju, da mu preneha tudi delovno razmerje in da se po prenehanju pogodbe ponovno ne zaposli v družbi, pravico do odpravnine v višini največ 6-kratnika povprečja osnovnih mesečnih plačil, ki jih je prejel v zadnjih treh mesecih.

Informacije javnega značaja v zvezi s člani nadzornega sveta družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o. (NS) in komisij NS

Član nadzornega sveta Osebno ime Višina prejemkov in bonitet
Dogovorjena višina mesečnih prejemkov Skupna višina neto izplačanih prejemkov v letu 2018*
Mesečno nadomestilo (bruto) Sejnina (bruto)

Predsednik NS od 13. 5. 2016 Milan Perović 1.412,50 € 275,00 € redna seja
220,00 € korespondenčna seja
Namestnik predsednika NS od 28. 1. 2014 in član NS od 22.1.2018 (podaljšan mandat) dr. Boštjan Markoli 1.035,83 € 275,00 € redna seja
220,00 € korespondenčna seja
Član NS HSE od 13. 5. 2016 in član NS od 22.1.2018 (podaljšan mandat) dr. Miloš Pantoš 941,67 € 220,00 € redna seja
176,00 € korespondenčna seja
Član NS od 5. 4. 2016 dr. Viktor Vračar 941,67 € 275,00 € redna seja
220,00 € korespondenčna seja
Članica NS od 5. 4. 2016 mag. Barbara Gorjup 941,67 € 275,00 € redna seja
220,00 € korespondenčna seja
Članica NS od 2. 9. 2017 Vesna Cukrov 941,67 275,00 € redna seja
220,00 € korespondenčna seja
Predstavnik zaposlenih v NS od 9. 5. 2013 in od 5. 4. 2016in od 2. 7. 2018 Boštjan Jančar 941,67 € 275,00 € redna seja
220,00 € korespondenčna seja
Predstavnik zaposlenih v NS od 30. 6. 2014 in od 5. 4. 2016 in od 2. 7. 2018) Jernej Otič 941,67 € 275,00 € redna seja
220,00 € korespondenčna seja
Predstavnica zaposlenih v NS od 2. 7. 2018 mag. Petja Rijavec 941,67 € 275,00 € redna seja
220,00 € korespondenčna seja
Predsednik kadrovske komisije od 13. 5. 2016 Milan Perović 353,13 € 220,00 € redna seja
176,00 € korespondenčna seja
Članica kadrovske komisije od 2. 7. 2018 mag. Petja Rijavec 235,42 € 220,00 € redna seja
176,00 € korespondenčna seja
Član Kadrovske komisije od 31. 3. 2017 dr. Boštjan Markoli 235,42 € 220,00 € redna seja
176,00 € korespondenčna seja
Članica Kadrovske komisije od 31. 3. 2017 mag. Barbara Gorjup 235,42 € 220,00 € redna seja
176,00 € korespondenčna seja
Predsednik komisije za trženje in investicije od 13. 5. 2016 dr. Miloš Pantoš 353,13 € 220,00 € redna seja
176,00 € korespondenčna seja
Član komisije za trženje in investicije od 13. 5. 2016 dr. Boštjan Markoli 235,42 € 220,00 € redna seja
176,00 € korespondenčna seja
Član komisije za trženje in investicije od 13. 5. 2016 dr. Viktor Vračar 235,42 € 220,00 € redna seja
176,00 € korespondenčna seja
Član komisije za trženje in investicije od 2. 7. 2018 Boštjan Jančar 235,42 € 220,00 € redna seja
176,00 € korespondenčna seja
Predsednica revizijske komisije od 16. 6. 2016 mag. Barbara Gorjup 353,13 € 220,00 € redna seja
176,00 € korespondenčna seja
Član revizijske komisije od junija 2014 in od 2. 7. 2018 Boštjan Jančar 235,42 € 220,00 € redna seja
176,00 € korespondenčna seja
Član revizijske komisije od 16. 6. 2016 dr. Boštjan Markoli 235,42 € 220,00 € redna seja
176,00 € korespondenčna seja
Zunanja članica revizijske komisije od 16. 6. 2016 Maja Zaman Groff 941,67 € 275,00 € redna seja
220,00 € korespondenčna seja
Predsednik komisije za prestrukturiranje od 13. 5. 2016 dr. Viktor Vračar 353,13 € 220,00 € redna seja
176,00 € korespondenčna seja
Član komisije za prestrukturiranje od 28. 9. 2017 in od 2. 7. 2018 Jernej Otič 235,42 € 220,00 € redna seja
176,00 € korespondenčna seja
Članica komisije za prestrukturiranje od 16. 10. 2017 Vesna Cukrov 235,42 € 220,00 € redna seja
176,00 € korespondenčna seja
Član komisije za prestrukturiranje od 13. 5. 2016 dr. Miloš Pantoš 235,42 € 220,00 € redna seja
176,00 € korespondenčna seja
ČLANI NS IN KOMISIJ, KI SO
ODSTOPILI ALI SO BILI NA NJIHOVA MESTA IZVOLJENI DRUGI:
Član NS HSE od 21. 1. 2014 do 6.3. 2017 Črt Slokan 941,67 € 275,00 € redna seja
220,00 € korespondenčna seja
Član NS od 21. 1. 2014 do 1. 9. 2017 mag. Drago Štefe 941,67 € 275,00 € redna seja
220,00 € korespondenčna seja
Član NS od 5. 4. 2016 do 19. 4. 2017 Matjaž Marovt 941,67 € 275,00 € redna seja
220,00 € korespondenčna seja
Predstavnica zaposlenih v NS od 5. 4. 2016 do 8. 9. 2017 Vanja Živanić Jovanović 941,67 € 275,00 € redna seja
220,00 € korespondenčna seja
Predstavnik zaposlenih v NS od 5. 4. 2016 do 2. 7. 2018 Damjan Lipušček 941,67 € 275,00 € redna seja
220,00 € korespondenčna seja
Član kadrovske komisije od 13. 5. 2016 do 2. 7. 2018 Jernej Otič 235,42 € 220,00 € redna seja
176,00 € korespondenčna seja
Član kadrovske komisije do 19. 4. 2017 Matjaž Marovt 235,42 € 220,00 € redna seja
176,00 € korespondenčna seja
Član kadrovske komisije od 13. 5. 2016 do 6.3. 2017 Črt Slokan 235,42 220,00 € redna seja
176,00 € korespondenčna seja
Član komisije za trženje in investicije od 13. 5. 2016 do 1. 9. 2017 mag. Drago Štefe 235,42 € 220,00 € redna seja
176,00 € korespondenčna seja
Član komisije za trženje in investicije od 13. 5. 2016 do 2. 7. 2018 Damjan Lipušček 235,42 € 220,00 € redna seja
176,00 € korespondenčna seja
Članica komisije za prestrukturiranje od 13. 5. 2016 do 8. 9. 2017 Vanja Živanić Jovanović 235,42 € 220,00 € redna seja
176,00 € korespondenčna seja
Član komisije za prestrukturiranje do 19. 4. 2017 Matjaž Marovt 235,42 € 220,00 € redna seja
176,00 € korespondenčna seja
* vključene bonitete, brez povračil potnih stroškov

Informacije javnega značaja iz izdanih naročilnic in sklenjenih pogodb družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o., ki se nanašajo na donatorske, sponzorske, svetovalne in druge avtorske ali druge intelektualne storitve

Vrsta posla Pogodbeni partner Pogodbena vrednost brez DDV Datum sklenitve Trajanje