HSE         MODRA ENERGIJA         MODRI JAN         MODRA GENERACIJA         POZITIVNA ENERGIJA         CENTER ZA DRUŽBENO ODGOVORNOST
Ali doma pazite na porabo električne energije?
Da.
Ne.
Poskušamo po svojih močeh.
Rezultati
Skupina HSE je največji proizvajalec električne energije v Sloveniji.

Več

Informacije javnega značaja (leto 2018)

Kontaktni osebi

Lidija Pavlovčič, vodja Službe za korporativno komuniciranje skupine HSE, T: +386 (0)1 47 04 100, E: lidija.pavlovcic@hse.si

mag. Petja Rijavec, strokovna sodelavka Službe za korporativno komuniciranje skupine HSE
; T: +386 (0)1 47 04 100, E: petja.rijavec@hse.si 


Informacije javnega značaja v zvezi s poslovodnim organom družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o.

Vrsta zastopnika/član poslovodstva Osebno ime Višina prejemkov in bonitet
Dogovorjena višina mesečnih prejemkov Dogovorjena višina odpravnine Skupna višina neto izplačanih prejemkov v preteklem letu (vključene bonitete)
Generalni direktor Matjaž Marovt Osnovno plačilo generalnega direktorja se določi v višini 10.830,00 € bruto mesečno. Če je generalni direktor predčasno odpoklican oz. razrešen brez krivdnih razlogov, ko mu funkcija ne preneha po lastni volji, ima ob pogoju, da mu preneha tudi delovno razmerje in da se po prenehanju te pogodbe ponovno ne zaposli v družbi, pravico do odpravnine v višini:
- največ 3-kratnika osnovnega plačila generalnega direktorja v času ob prenehanju te pogodbe, če je mandat generalnega direktorja po tej pogodbi trajal do 2 leti oz.
- največ 6-kratnika osnovnega plačila generalnega direktorja v času ob prenehanju te pogodbe, če je mandat generalnega direktorja po tej pogodbi trajal več kot 2 leti,
pri čemer se mu od bruto zneska odpravnine izplača neto znesek po plačilu vseh davkov oziroma prispevkov, ki se v skladu z veljavnimi predpisi plačajo ob izplačilih te vrste.
Generalni direktor ni upravičen do odpravnine po prejšnjem odstavku, če se zaposli kot član poslovodstva v kateri izmed povezanih družb Skupine HSE.
Generalni direktor ni upravičen do odpravnine, če mu preneha funkcija zaradi izteka mandata za katerega je bil imenovan.
38.083,07 € (od 19.4.2017 začasni generalni direktor, od 2. 8. 2017 s štiriletnim mandatom
Finančni direktor Stojan Nikolić Osnovno plačilo finančnega direktorja je določeno v višini 10.730,00 € bruto. Velja od 1. 6. 2015 dalje. V primeru predčasnega odpoklica oziroma razrešitve brez krivdnih razlogov, ko mu funkcija ne preneha po lastni volji, ima ob pogoju, da mu preneha tudi delovno razmerje in da se po prenehanju pogodbe ponovno ne zaposli v družbi, pravico do odpravnine v višini največ 6-kratnika povprečja osnovnih mesečnih plačil, ki jih je prejel v zadnjih treh mesecih. 64.645,86 €
Gorazd Skubin, generalni direktor HSE od 16. 7. 2016 do 28. 3. 2017: 47.011,39 €

Informacije javnega značaja v zvezi s člani nadzornega sveta družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o. (NS) in komisij NS

Član nadzornega sveta Osebno ime Višina prejemkov in bonitet
Dogovorjena višina mesečnih prejemkov Skupna višina neto izplačanih prejemkov v letu 2017* Dogovorjena višina odpravnine
Mesečno nadomestilo (bruto) Sejnina (bruto)

Predsednik NS od 13. 5. 2016 Milan Perović 1.412,50 € 275,00 € redna seja
220,00 € korespondenčna seja
14.687,83 €
Namestnik predsednika NS od 28. 1. 2014 in član NS od 22.1.2018 (podaljšan mandat) dr. Boštjan Markoli 1.035,83 € 275,00 € redna seja
220,00 € korespondenčna seja
11.000,44 €
Član NS HSE od 13. 5. 2016 in član NS od 22.1.2018 (podaljšan mandat) dr. Miloš Pantoš 941,67 € 220,00 € redna seja
176,00 € korespondenčna seja
10.338,58 €
Član NS od 5. 4. 2016 dr. Viktor Vračar 941,67 € 275,00 € redna seja
220,00 € korespondenčna seja
10.578,58 €
Članica NS od 5. 4. 2016 mag. Barbara Gorjup 941,67 € 275,00 € redna seja
220,00 € korespondenčna seja
10.578,57 €
Članica NS od 2. 9. 2017 Vesna Cukrov 941,67 275,00 € redna seja
220,00 € korespondenčna seja
2.432,52 €
Predstavnik zaposlenih v NS od 9. 5. 2013 in od 5. 4. 2016in od 2. 7. 2018 Boštjan Jančar 941,67 € 275,00 € redna seja
220,00 € korespondenčna seja
10.378,54 €
Predstavnik zaposlenih v NS od 30. 6. 2014 in od 5. 4. 2016 in od 2. 7. 2018) Jernej Otič 941,67 € 275,00 € redna seja
220,00 € korespondenčna seja
9.978,62 €
Predstavnica zaposlenih v NS od 2. 7. 2018 mag. Petja Rijavec 941,67 € 275,00 € redna seja
220,00 € korespondenčna seja
Predsednik kadrovske komisije od 13. 5. 2016 Milan Perović 353,13 € 220,00 € redna seja
176,00 € korespondenčna seja
3.561,98 €
Članica kadrovske komisije od 2. 7. 2018 mag. Petja Rijavec 235,42 € 220,00 € redna seja
176,00 € korespondenčna seja
Član Kadrovske komisije od 31. 3. 2017 dr. Boštjan Markoli 235,42 € 220,00 € redna seja
176,00 € korespondenčna seja
1.666,94 €
Članica Kadrovske komisije od 31. 3. 2017 mag. Barbara Gorjup 235,42 € 220,00 € redna seja
176,00 € korespondenčna seja
1.666,94 €
Predsednik komisije za trženje in investicije od 13. 5. 2016 dr. Miloš Pantoš 353,13 € 220,00 € redna seja
176,00 € korespondenčna seja
3.850,01 €
Član komisije za trženje in investicije od 13. 5. 2016 dr. Boštjan Markoli 235,42 € 220,00 € redna seja
176,00 € korespondenčna seja
2.502,62 €
Član komisije za trženje in investicije od 13. 5. 2016 dr. Viktor Vračar 235,42 € 220,00 € redna seja
176,00 € korespondenčna seja
2.822,64 €
Član komisije za trženje in investicije od 2. 7. 2018 Boštjan Jančar 235,42 € 220,00 € redna seja
176,00 € korespondenčna seja
Predsednica revizijske komisije od 16. 6. 2016 mag. Barbara Gorjup 353,13 € 220,00 € redna seja
176,00 € korespondenčna seja
4.682,00 €
Član revizijske komisije od junija 2014 in od 2. 7. 2018 Boštjan Jančar 235,42 € 220,00 € redna seja
176,00 € korespondenčna seja
3.494,71 €
Član revizijske komisije od 16. 6. 2016 dr. Boštjan Markoli 235,42 € 220,00 € redna seja
176,00 € korespondenčna seja
3.435,77 €
Zunanja članica revizijske komisije od 16. 6. 2016 Maja Zaman Groff 941,67 € 275,00 € redna seja
220,00 € korespondenčna seja
10.178,40 €
Predsednik komisije za prestrukturiranje od 13. 5. 2016 dr. Viktor Vračar 353,13 € 220,00 € redna seja
176,00 € korespondenčna seja
3.722,00 €
Član komisije za prestrukturiranje od 28. 9. 2017 in od 2. 7. 2018 Jernej Otič 235,42 € 220,00 € redna seja
176,00 € korespondenčna seja
524,54 €
Članica komisije za prestrukturiranje od 16. 10. 2017 Vesna Cukrov 235,42 € 220,00 € redna seja
176,00 € korespondenčna seja
259,59 €
Član komisije za prestrukturiranje od 13. 5. 2016 dr. Miloš Pantoš 235,42 € 220,00 € redna seja
176,00 € korespondenčna seja
2.694,64 €
ČLANI NS IN KOMISIJ, KI SO
ODSTOPILI ALI SO BILI NA NJIHOVA MESTA IZVOLJENI DRUGI:
Član NS HSE od 21. 1. 2014 do 6.3. 2017 Črt Slokan 941,67 € 275,00 € redna seja
220,00 € korespondenčna seja
2.187,23 €
Član NS od 21. 1. 2014 do 1. 9. 2017 mag. Drago Štefe 941,67 € 275,00 € redna seja
220,00 € korespondenčna seja
7.746,00 €
Član NS od 5. 4. 2016 do 19. 4. 2017 Matjaž Marovt 941,67 € 275,00 € redna seja
220,00 € korespondenčna seja
3.790,85 €
Predstavnica zaposlenih v NS od 5. 4. 2016 do 8. 9. 2017 Vanja Živanić Jovanović 941,67 € 275,00 € redna seja
220,00 € korespondenčna seja
8.100,68 €
Predstavnik zaposlenih v NS od 5. 4. 2016 do 2. 7. 2018 Damjan Lipušček 941,67 € 275,00 € redna seja
220,00 € korespondenčna seja
10.578,58 €
Član kadrovske komisije od 13. 5. 2016 do 2. 7. 2018 Jernej Otič 235,42 € 220,00 € redna seja
176,00 € korespondenčna seja
2.374,66 €
Član kadrovske komisije do 19. 4. 2017 Matjaž Marovt 235,42 € 220,00 € redna seja
176,00 € korespondenčna seja
867,72 €
Član kadrovske komisije od 13. 5. 2016 do 6.3. 2017 Črt Slokan 235,42 220,00 € redna seja
176,00 € korespondenčna seja
706,81 €
Član komisije za trženje in investicije od 13. 5. 2016 do 1. 9. 2017 mag. Drago Štefe 235,42 € 220,00 € redna seja
176,00 € korespondenčna seja
1.994,50 €
Član komisije za trženje in investicije od 13. 5. 2016 do 2. 7. 2018 Damjan Lipušček 235,42 € 220,00 € redna seja
176,00 € korespondenčna seja
2.822,68 €
Članica komisije za prestrukturiranje od 13. 5. 2016 do 8. 9. 2017 Vanja Živanić Jovanović 235,42 € 220,00 € redna seja
176,00 € korespondenčna seja
2.065,20 €
Član komisije za prestrukturiranje do 19. 4. 2017 Matjaž Marovt 235,42 € 220,00 € redna seja
176,00 € korespondenčna seja
1.187,71 €
* vključene bonitete, brez povračil potnih stroškov

Informacije javnega značaja iz izdanih naročilnic in sklenjenih pogodb družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o., ki se nanašajo na donatorske, sponzorske, svetovalne in druge avtorske ali druge intelektualne storitve

Vrsta posla Pogodbeni partner Pogodbena vrednost brez DDV Datum sklenitve Trajanje
Intelektualna storitev CREA pro, poslovne rešitve in inovacije, d.o.o., Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana
13.670,00 €
28.12.2018
31.03.2019
Intelektualna storitev Svetovanje in storitve, Luka Boštjan Brzin, s.p., Medvedova cesta 13, 1000 Ljubljana
11.840,00 €
28.12.2018
15.04.2019
Intelektualna storitev AV STUDIO tržne komunikacije d.o.o., Koroška cesta 55, 3320 Velenje
664,85 €
19.12.2018
31.12.2018
Intelektualna storitev RDEČI KRIŽ SLOVENIJE - OBMOČNO ZDRUŽENJE LJUBLJANA, Tržaška cesta 132, 1000 Ljubljana
492,00 €
19.12.2018
31.01.2019
Intelektualna storitev KF FINANCE, družba za cenitve in finančno svetovanje, d.o.o., Verovškova ulica 55A, 1000 ljubljana
42.300,00 € 17.12.2018
08.02.2019
Intelektualna storitev PANTEON COLLEGE šola za tuje jezike d.o.o., Ljubljana, Škrabčeva ulica 31, 1000 Ljubljana
ocenjena vrednost 6.500,00 €
18.12.2018
21.12.2019
Intelektualna storitev SEE Energy Assessment, Sloga4, 11000 Beograd, RS
1.000,00 €
07.12.2018
07.12.2018
Intelektualna storitev SIRIUS AM svetovanje d.o.o.,Rimska cesta 16 H, 1358 Log pri Brezovici
ocenjena vrednost 4.800,00 €
13.12.2018
31.12.2018
Intelektualna storitev O.K. CONSULTING družba za izobraževanje in transformacijski management, d.o.o., Celovška cesta 291, 1000 Ljubljana
3.000,00 €
13.12.2018
18.12.2018
Intelektualna storitev HSE INVEST družba za inženiring in izgradnjo energetskih objektov d.o.o., Obrežna ulica 170, 2000 Maribor
88.212,00 €
14.12.2018
31.03.2020
Sponzorstvo SMUČARSKO SKAKALNI KLUB VELENJE, Stari trg 3, 3320 Velenje
1.000,00 €
13.12.2018
30.11.2019
Intelektualna storitev KPMG SLOVENIJA, podjetje za revidiranje, d.o.o., Železna cesta 8A, 1000 Ljubljana
ni vrednostno opredeljeno
23.11.2018
29.03.2019
Intelektualna storitev KPMG SLOVENIJA, podjetje za revidiranje, d.o.o., Železna cesta 8A, 1000 Ljubljana
28.200,00 € 23.11.2018
29.03.2019
Intelektualna storitev KPMG SLOVENIJA, podjetje za revidiranje, d.o.o., Železna cesta 8A, 1000 Ljubljana
408,00 €
03.12.2018
31.03.2019
Intelektualna storitev GRAFIČNO OBLIKOVANJE, DESIGN KATJA GASPARI LEBEN S.P., Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana
55,00 €
27.11.2018
30.11.2018
Intelektualna storitev STRATKOM, strateško komuniciranje, d.o.o., Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana
1.000,00 €
20.11.2018
26.11.2018
Intelektualna storitev AV STUDIO tržne komunikacije d.o.o., Koroška cesta 55, 3320 Velenje
675,54 € 19.11.2018
30.11.2018
Svetovanje CAUTELA PROS, davčno, računovodsko, finančno in pravno svetovanje, d.o.o., Verovškova ulica 55A, 1000 Ljubljana
7.700,00 €
15.11.2018
15.03.2019
Intelektualna storitev April 8, digitalna agencija, d.o.o., Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana
1.242,00 €
06.11.2018
12.11.2018
Intelektualna storitev INTERES - informacijska tehnologija, razvoj in svetovanje, d.o.o., Vojkovo nabrežje 23, 6000 Koper - Capodistria
11.440,00 €
06.11.2018
31.12.2018
Intelektualna storitev LUTKOVNO GLEDALIŠČE LJUBLJANA, Krekov trg 2, 1000 ljubljana
1.600,00 €
06.11.2018
22.12.2018
Intelektualna storitev SEE Energy Assessment, Sloga 4, 11000 Beograd
1.000,00 €
07.11.2018
02.11.2018
Donacija
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO LOKOVICA, Lokovica 144B, 3325 Šoštanj 500,00 €
09.10.2018
31.12.2018
Intelektualna storitev TUV SUD SAVA podjetje za certificiranje, zagotavljanje kakovosti in tehnični nadzor, d.o.o., Stoženska ulica 2, 1000 Ljubljana
19.500,00 € 05.10.2018
09.11.2018
Sponzorstvo KAJAKAŠKA ZVEZA SLOVENIJE. Celovška cesta 25, 1000 Ljubljana
40.000,00 €
05.10.2018
27.05.2021
Intelektualna storitev GAMA inženiring, posredovanje, organizacija, marketing, knjigovodske storitve, d.o.o., Velenje, Efenkova 4, 3320 Velenje
500,00 €
27.09.2018
25.08.2018
Intelektualna storitev PLAN B+, konzultiranje, Brigita Lazar Lunder s.p., Ulica Marije Hvaličeve 19, 1000 Ljubljana
1.300,00 €
26.09.2018
24.10.2018
Intelektualna storitev JURANČIČ ANDREJ S.P. - BIROCOM 2000, STORITVE NA PODROČJU RAČUNALNIŠTVA, IZOBRAŽEVANJE TER POSREDNIŠTVO, Krčevina pri Vurbergu 90, 2250 Ptuj
1.370,00 €
14.09.2018
01.10.2018
Intelektualna storitev TRENDNET d.o.o. računalniški inženiring, Šlandrova cesta 6A, 3320 Velenje
9.878,40 €
17.09.2018
28.09.2018
Svetovanje STRATKOM, strateško komuniciranje, d.o.o., Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana
kapica 47.880,00
03.09.2018
31.08.2019
Intelektualna storitev S&T SLOVENIJA, informacijske rešitve in storitve, d.d., Leskoškova cesta 6, 1000 Ljubljana
632.207,66 EUR
30.08.2018
17.10.2024
Intelektualna storitev ENERGY ASPECTS; Level 32, Canada Square, Canary Wharf 25, E14 SLQ London
8.000,00 USD
31.08.2018
09.10.2018
Sponzorstvo MLADINSKI CENTER ŠMARTNO OB PAKI kultura, izobraževanje in šport Šmartno ob Paki, Šmartno ob Paki 13, 3327 Šmartno ob Paki
22.000,00 €
22.08.2018
21.08.2019
Donacija PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO ŠMARTNO OB PAKI, Šmartno ob Paki 13A, 3327 Šmartno ob Paki
4.000,00 € 22.08.2018
31.12.2018
Donacija PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO LOKOVICA, Lokovica 144B, 3325 Šoštanj
500,00 €
20.08.2018
31.12.2018
Sponzorstvo ŽENSKI ODBOJKARSKI KLUB KAJUH ŠOŠTANJ, Kajuhova cesta 8, 3325 Šoštanj
15.000,00 €
20.08.2018
19.08.2019
Sponzorstvo ODBOJKARSKI KLUB ŠOŠTANJ - TOPOLŠICA, Trg svobode 12, 3325 Šoštanj
30.000,00 €
20.08.2018
19.08.2019
Sponzorstvo KOŠARKARSKI KLUB ELEKTRA, Kajuhova cesta 8, 3325 Šoštanj
20.000,00 € 20.08.2018
29.11.2019
Intelektualna storitev HSE INVEST družba za inženiring in izgradnjo energetskih objektov d.o.o., Obrežna ulica 170, 2000 Maribor
5.796,00 €
06.08.2018
06.08.2018
Intelektualna storitev HSE INVEST družba za inženiring in izgradnjo energetskih objektov d.o.o., Obrežna ulica 170, 2000 Maribor
9.972,00 €
31.07.2018
11.09.2018
Sponzorstvo NOGOMETNI KLUB ŠOŠTANJ, Metleče 3, 3325 Šoštanj 15.000 € 27.7.2018 19.8.2019
Donacija PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO PAŠKA VAS, Paška vas 9B, 3327 Šmartno ob Paki 4.000 € 20.7.2018 31.12.2019
Sponzorstvo ŠPORTNO DRUŠTVO ŠMARTNO OB PAKI, Šmartno ob Paki 117, 3327 Šmartno ob Paki 4.000 € 20.7.2018 31.1.2019
Intelektualna storitev INCERTUS svetovanje, d.o.o., Šlandrova ulica 12, 1231 Ljubljana - Črnuče 31.980,00 € 19.7.2018 25.10.2018
Intelektualna storitev Rdeči križ Slovenije - Območno združenje Maribor, Ulica Pariške komune 13, 2000 Maribor 328,00 € 18.7.2018 30.9.2018
Sponzorstvo ŠAHOVSKA ZVEZA SLOVENIJE - Bravničarjeva ulica 13, 1000 Ljubljana 1.000 € 16.7.2018 6.10.2018
Intelektualna storitev Eversheds Sutherland Nicea SLP, Paseo de Castellana 66, 28046 ocenjena vrednost 85.000,00 11.7.2018 nedoločen čas
Intelektualna storitev Freshfields Bruckhaus Deringer LLP, 2 rue Paul Cezanne, 75008 Paris, France
ocenjena vrednost 100.000,00 €
22.06.2018
nedoločen čas
Intelektualna storitev Eversheds Sutherland Nicea SLP, Paseo de Castellana 66, 28046 Madrid, ES
8.000,00 €
29.05.2018
08.05.2018
Intelektualna storitev AV STUDIO tržne komunikacije d.o.o., Koroška cesta 55, 3320 Velenje
24.823,30 €
30.05.2018
25.10.2019
Intelektualna storitev SLOVENSKI INSTITUT ZA KAKOVOST IN MEROSLOVJE, Ljubljana, Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana
7.940,00 €
23.05.2018
28.06.2018
Svetovanje Poslovno svetovanje, Dejan Verčič s.p., Kogovškova ulica 4, 1000 Ljubljana
18.000,00 €
17.05.2018
11.06.2018
Svetovanje Poyry Management Consulting Austria GmbH, Laaer-Berg-Strasse 43, 1100 Wien AT
20.000,00 € 16.05.2018
16.05.2018
Svetovanje

MAZARS CONSULTING S.R.L., Bvd. Dimitrie Pompeiu 6E, 020335 Bucharest RO
brez vrednosti 11.05.2018
03.04.2018
Intelektualna storitev ABC revizija, družba za revizijo in sorodne storitve d.o.o., Stegne 21 C, 1000 Ljubljana
3.000,00 €
04.05.2018
15.05.2018
Intelektualna storitev "TMF Global Services (UK) Limited, St Andrew Street 6, EC4A
GB887122209"
ocenjena vrednost 7.000,00 GBP
26.04.2018
nedoločen čas
Sponzorstvo OLIMPIJSKI KOMITE SLOVENIJE - ZDRUŽENJE ŠPORTNIH ZVEZ, Šmartinska cesta 140, 1000 Ljubljana
3.000,00 €
20.04.2018
30.04.2018
Intelektualna storitev ARTES računalniška avtomatizacija tehnoloških sistemov, d.o.o., Efenkova cesta 61, 3320 Velenje
43.271,59 €
20.04.2018
31.08.2018
Donacija ŠPORTNO DRUŠTVO ŠENTVID - LJUBLJANA, Bokalova ulica 14, 1210 Ljubljana - Šentvid
150,00 €
19.04.2018
31.12.2018

Avtorsko delo KF Finance, Verovškova 55, 1000 Ljubljana 18.500,00 € 30. 3. 2018 3. 4. 2018 oziroma do zaključka projekta
Donacija aVeleposlaništvo Republike MAkedonije, Rožna dolina, Cesta IV/2, 1000 Ljubljana 100,00 € 30. 3. 2018 12. 5. 2018
Sponzorstvo Časnik Finance časopisno založništvo d.o.o., Bleiweisova 30, 1000 Ljubljana 3.000,00 € 28. 3. 2018 8. 11. 2018
Sponzorstvo Kolesarski klub Adria Mobil Novo mesto, Zaloška 20, 8000 Novo mesto 10.000,00 € 28. 3. 2018 17. 6. 2018
Donacija UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana
Ni vrednostno opredeljeno
22.03.2018
31.03.2018
Intelektualna storitev dr. Luka Tičar, pravno svetovanje, s.p., Podrečje 53B, 1230 Domžale
kapica 900,00 €
15.03.2018
15.03.2018
Intelektualna storitev SuperBeta, pravno svetovanje, Elizabeta Zirnstein, s.p., Vojkovo nabrežje 23, 6000 Koper - Capodistria
900,00 €
15.03.2018
15.03.2018
Intelektualna storitev Victol, pravno in poslovno svetovanje d.o.o., Prušnikova ulica 17, 1210 Ljubljana - Šentvid
900,00 €
13.03.2018
15.03.2018
Intelektualna storitev JERMAN&BAJUK svetovanje in izobraževanje d.o.o., Jarška cesta 10 A, 1000 Ljubljana
39.539,00 €
13.03.2018
04.05.2018
Intelektualna storitev HSC SKUPINA poslovno svetovanje d.o.o., Franca Pirca ulica 8, 1241 Kamnik
5.700,00 €
12.03.2018
04.04.2018
Sponzorstvo EURELECTRIC, Boulevard de l'Imperatrice 6, 1000 Brusseles 4.000,00 € 5. 3. 2018 6. 4. 2018
Intelektualna storitev KF FINANCE, družba za cenitve in finančno svetovanje, d.o.o., Verovškova 55A, 1000 Ljubljana
48.000,00 €
28.02.2018
27.02.2019
Intelektualna storitev HTZ Harmonija tehnologije in znanja, invalidsko podjetje, d.o.o. , Partizanska cesta 78, 3320 Velenje
10.000,00 €
01.03.2018
31.12.2018
Intelektualna storitev AV STUDIO tržne komunikacije d.o.o., Koroška cesta 55, 3320 Velenje
1.430,25 €
26.02.2018
30.03.2018
Svetovanje CAUTELA PROS, davčno, računovodsko, finančno in pravno svetovanje, d.o.o., Verovškova ulica 55A, 1000 Ljubljana
7.700,00 €
22.02.2018
15.03.2018
Intelektualna storitev FIN-to Group s.r.o., Konevova 2660/141, 130 00 PRAGUE 3
899,00 €
21.02.2018
19.03.2018
Intelektualna storitev DIALOGOS Strateške komunikacije d.o.o., Smoletova 12, 1000 Ljubljana 4.325,00 € 16. 2. 2018 26. 3. 2018
Donacija PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO LJUBLJANA-VIČ, Viška cesta 41, 1000 Ljubljana
1.000,00 €
12.02.2018
11.03.2018
Donacija ROKOMETNI KLUB KRIM, Vojkova cesta 100, 1000 Ljubljana
5.000,00 €
12.02.2018
31.12.2018
Sponzorstvo KOŠARKARSKA ZVEZA SLOVENIJE, Leskoškova cesta 12, 1000 Ljubljana
20.000,00 € 02.02.2018
31.12.2018
Intelektualna storitev AGENCIJA POTI Izobraževalna, svetovalna in založniška družba, d.o.o., Stegne 7, 1000 Ljubljana
6.320,00 €
01.02.2018
28.02.2018
Intelektualna storitev CREA pro, poslovne rešitve in inovacije, d.o.o., Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana
19.320,00 € 23.01.2018
30.04.2018
Intelektualna storitev KREATIVNI FOTO ATELJE, TINA RAMUJKIĆ S.P. Celovška cesta 179, 1000 Ljubljana
150,00 €
16.01.2018
01.02.2018
Sponzorstvo FOTOKOM, FOTOGRAFSKA DEJAVNOST, MATEJ VRANIČ S.P., Stantetova ulica 8, 3320 Velenje
1.000,00 €
12.01.2018
31.12.2018
Intelektualna storitev GO TEL, intelektualne storitve d.o.o., Dunajska cesta 129, 1000 Ljubljana
3.250,00 €
12.01.2018
31.05.2018
Intelektualna storitev Racio razvoj d.o.o. Lava 2 b 3000 Celje
3.750,00 €
10.01.2018
31.12.2018
Sponzorstvo OLIMPIJSKI KOMITE SLOVENIJE - ZDRUŽENJE ŠPORTNIH ZVEZ Šmartinska cesta 140 1000 Ljubljana
ocenjena vrednost 360.000,00 € 08.01.2018
28.02.2022
Intelektualna storitev Rdeči križ Slovenije - Območno združenje Maribor Ulica Pariške komune 13 2000 Maribor
984,00 €
04.01.2018
30.01.2018
Donacija ŠPORTNO DRUŠTVO HSE Koprska ulica 92 1000 Ljubljana
20.000,00 €
04.01.2018
31.12.2018
Intelektualna storitev ZADRGA, družba za komunikacije d.o.o. Ljubljanska ulica 9 2000 Maribor
65.071,00 €
04.01.2018
31.12.2018